Matthieu 23

1Hapata Jésus wolamɔ ha hio giliwi nɛ hio wan-yambimɔ pɛa, a tɔa: 2«Yo nɛ̂ hio wan-osi mbonga nɛ hio Farizien ka dung nɛ ziomɔ mɛ bul mbonga pɛ Moïse ha ɛnɛ. 3Hazu ɛngi, ɛnɛ apam nɛ ɛnɛ ade mɔ fɛt ka mbwa tɔ ha ɛnɛ. Ma, ka ɛnɛ ade tuka ka mbwa ha dea na. Hazu mbwa de mɔ ka mbwa osi na. 4Hio mbonga pɛ mbwa dung tuka gdingbɛng toy ka mbwa gde ha zu bhaka hio wi. Ma, mbwa ngoy ndɔa yo ngase nɛ bhanza kɔ na. 5Nɛ mbwa de mɔ fɛt nɛ peali tuka nde, hio wi fɛt azɔk nɛ mbwa. Ha ngimɔ gɔa Sɔ mbwa hɛl bebe gogong, ka ɛ gdea ma ngɛraka wen pɛ Sɔ ha zanga, ha bhaka nɛ ha zuli mbwa, gbesi tuka olo wi fɛt. Ma, gogong pɛ mbwa nɛ gasa pen pɛ hio oloa. Nɛ gbesi, hio ngbunzɛ-ngbunzɛ mɔ nu la pɛ mbwa nɛ bɔyaa pen pɛ hio oloa. 6Mbwa ngoy fin kpaa hio bosi kiti ha hio bhandi fada nɛ ha hio twa gɔ Sɔ. 7Nɛ mbwa ngoya nde, ɛ afan mbwa nɛ mɛndi ha liwal, nɛ nde, ɛ asa mbwa nde, wan-osimɔ. 8«Ma, pɛ ɛnɛ, ka ɛ asa ɛnɛ nde, wan-osimɔ, na. Hazu wan-osimɔ pɛ ɛnɛ ndang sɔna. Nɛ ɛnɛ fɛt nɛ̂ hio gdiya. 9Ka ɛnɛ asa ma wi ndang ha zu nu nde, bafa mi, na. Hazu bafa ɛnɛ nɛ̂ Sɔ ka dung ha zang ngɔn ndang sɔna. 10Ka ma wi asa ɛnɛ nde, wan-osimɔ, na. Hazu wan-osimɔ pɛ ɛnɛ nɛ̂ Mesi ndang sɔna. 11Wi ka dung nɛ gasaa ha soko ɛnɛ, lɛma nde, wɛnɛ adung nɛ̂ wan-tom pɛ ɛnɛ. 12Wi ka sutɛ, Sɔ behilsi wɛnɛ. Nɛ wi ka hil nɛ mɛndi, Sɔ begu wɛnɛ gde ha ngɔn.» 13«Ngɔtɛ ha ɛnɛ, hio wan-osi mbonga nɛ hio Farizien, wan-dambari! Hazu ɛnɛ gdɔka wal ka le ha Kongakandɔ Ngɔn ha hio wi. Ɛnɛ nɛ pɛ ɛnɛ tɛ le haki na, nɛ ɛnɛ ha dola hio wi ka ngoy le haki. 14[«Ngɔtɛ ha ɛnɛ, hio wan-osi mbonga nɛ hio Farizien, wan-dambari! Ɛnɛ yɔng likɔ pɛ hio nagula fɛt. Nɛ ɛnɛ gɔ Sɔ ndɛliɛɛ nɛ peali tuka nde, hio wi azɔk ɛnɛ tuka nzeng wi. Hazu ɛngi, Sɔ begɔn kita ha zu ɛnɛ nɛngaya pen hio olo wi.] 15«Ngɔtɛ ha ɛnɛ, hio wan-osi mbonga nɛ hio Farizien, wan-dambari! Hazu ɛnɛ yala ha nu nɛ ha nana-litɔng fɛt hazu ki wi ndang ka bendari ɛnɛ. Nɛ ka wɛnɛ tɛ bo tuka ɛnɛ kari, ɛnɛ dea nde, wɛnɛ atɛ gdanga wi, ka lɛm nɛ bhandi we zebwa pen ɛnɛ. 16«Ngɔtɛ ha ɛnɛ, ka dung tuka wan-gdɔka li, ka osi wal ha hio mbinga! Ɛnɛ tɔ nde, ka wi kan gasa twa Sɔ, yo de mɔ na. Ma, ka wi kan gbɛbolo ka dung ha zang gasa twa Sɔ, kani baa wɛnɛ. 17Ɛnɛ hio yera wan-gdɔka li! Ha soko gbɛbolo nɛ gasa twa Sɔ nge tɛa ha dung nɛ nzɔya pen mbinga ge? Bo nɛ̂ gasa twa Sɔ ha de nde, gbɛbolo adung nɛ nzɔya, na nde? 18Nɛ ɛnɛ tɔa fin nde, ka ma wi kan bhandi ha sadaka, kani ba wɛnɛ na. Ma, ka ma wi kan sadaka ka ɛ gde ha bhandi ha sadaka, kani baa wɛnɛ. 19Ɛnɛ hio wan-gdɔka li! Ha soko sadaka nɛ bhandi ha sadaka, nge tɛa ha dung nɛ nzɔya pen mbinga ge? Bo nɛ̂ bhandi ha sadaka ha de nde, sadaka adung nɛ nzɔya na nde? 20Wi ka kan bhandi ha sadaka, a kana yo nɛ̂ sadaka fɛt ka ɛ gde ha zua. 21Nɛ wi ka kan gasa twa Sɔ, a kana fin Sɔ ka de le ha zanga. 22Wi ka kan ngɔn, a kana solowan pɛ Sɔ nɛ Sɔ ka dungnu ha zua. 23«Ngɔtɛ ha ɛnɛ, hio wan-osi mbonga nɛ hio Farizien, wan-dambari! Hazu ɛnɛ ha ha Sɔ fin zu bebe mɔ tuka va, salala, nɛ wakpo fɛt. Ma, ɛnɛ laka gasa mɔ pɛ mbonga gde. Yo nɛ̂ deamɔ nzeng, dea kobhe tɛ wi, nɛ dungɔa nɛ mboazu. Lɛma nde, ɛnɛ ade gasa mɔ ndɔng, nɛ ɛnɛ alak haa zu mɔ fin gde na! 24Ɛnɛ dung tuka wan-gdɔka li, ka osi wal ha hio mbinga! Ɛnɛ ha tɛnga li mɛ nɔ, kusi nɛ bezi. Ma, ɛnɛ ha gulo toyfok gele. 25«Ngɔtɛ ha ɛnɛ, hio wan-osi mbonga nɛ hio Farizien, wan-dambari! Hazu ɛnɛ ha sasasa gdong kɔpɔ nɛ gdong tasi pɛ ɛnɛ, ma, zanga dona nɛ mɔ ka ɛnɛ kpa nɛ wal zu nɛ nyalɔ. 26Ɛnɛ, hio Farizien, nɛ̂ wan-gdɔka li! Ɛnɛ afal zang kɔpɔ nɛ zang tasi sɔngsi, nɛ gdonga besa ha wena. 27«Ngɔtɛ ha ɛnɛ, hio wan-osi mbonga nɛ hio Farizien, wan-dambari! Hazu ɛnɛ dung tuka bu zupisi ka ɛ bhɔksa ha wal gdonga. Ma, ha zanga, yo dona nɛ gbalatɛ wi nɛ hio mɔ nzing. 28Yo nɛ̂ ɛngi, hio wi ha takara nde, ɛnɛ nɛ̂ nzeng wi. Ma, ha sila ɛnɛ, ɛnɛ dona nɛ dambari nɛ mɔ nyɛl.» 29«Ngɔtɛ ha ɛnɛ, hio wan-osi mbonga nɛ hio Farizien, wan-dambari! Hazu ɛnɛ ha bhɔngara zupisi pɛ hio wan-tɔkuliwen, nɛ ɛnɛ ha bhɔksa zupisi pɛ hio nzeng wi. 30Nɛ ɛnɛ ha tɔa: ‹Ka bo se nde, ɔ adung ha ngimɔ pɛ hio ngbabafa ɔ, ki ɔ tɛ gbam nanga hinɛ mbwa hazu gbɛ nɛ hio wan-tɔkuliwen na.› 31Nɛ tɔa wen mɛgi, ɛnɛ fundo tɛ ɛnɛ nɛ tɛ ɛnɛ nde, ɛnɛ nɛ̂ bezang pɛ hio nagbɛ hio wan-tɔkuliwen. 32Ɛnɛ alɛmsiri kanɛ tom ka hio ngbabafa ɛnɛ bade sɔngsi! 33«Ɛnɛ hio gɔk, ɛnɛ kul pɛ da gɔk! Ɛnɛ bekpɔy ha kita pɛ Sɔ ka bepi ɛnɛ ha bhandi we, mɛng? 34Ɛnɛ ze nɛdedea, mi nɛ pɔm tɛ betomsi hio wan-tɔkuliwen, hio wan-mbarimɔ nɛ hio kpasa wan-osi mbonga ha ɛnɛ. Nɛ ɛnɛ begbɛ hio ma, nɛ ɛnɛ bengba hio ma ha getakate, nɛ ɛnɛ bezuri hio ma nɛ zambala ha zang hio twa gɔ Sɔ. Nɛ ɛnɛ benamili hio oloa ha hio le nɛnɛ. 35Mɛgi, Sɔ bendulsi ɛnɛ hazu ngafio pɛ hio nzeng wi, angiri ha ngafio pɛ Abel kanɛ Zakari, bewei pɛ Baraki, ka ɛnɛ bagbɛ ha dɛl gasa twa Sɔ, ha soko bhandi ha sadaka nɛ bhandi ka dung nɛ nzɔya fɛt. 36Kpasawen, mi tɔ ha ɛnɛ, wen ngafio ndɔng fɛt betek ha zu hio wi mɔ ngimɔ ɛngɛ.» 37«Woo Jérusalem! Woo Jérusalem! Ɛnɛ, hio wi mɔ Jérusalem, ɛnɛ ha gbɛa hio wan-tɔkuliwen, nɛ ɛnɛ ha loa nɛ ta gbɛ hio wan-nɛkasara pɛ Sɔ. Ze nɛdɔka, mi ngoya mɛ gok ɛnɛ tuka nana gɔlɛ gok nɛ hio bea. Ma, ɛnɛ tɛ ngoy na. 38Mɛgi, Sɔ belak gasa twa Sɔ pɛ ɛnɛ gde. 39Nɛ mi tɔ ha ɛnɛ nde, ɛnɛ lɛm zɔk mi fin na, kanɛ ngimɔ ka ɛnɛ betɔ nde, Kongawan Sɔ awol dede wen ha zu wi ka tɛ nɛ ling wa!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\