Filipe 2

1Christ ha ngasasa ɛnɛ hazu ɛnɛ nɛ̂ hio wi pɛa. Ngoy ka wɛnɛ ngoya nɛ ɛnɛ ha yɔkala ɛnɛ. Ɛnɛ ha dea sɔy hinɛ Nzɔy-Sɔtɛ. Ɛnɛ ha dea ngay ha tɛ may. Nɛ ɛnɛ ha dea kobhe tɛ may. Kpasawen, na nde? 2Tuka mɔ dung mɛgi, ɛnɛ alɛmsiri totɛ pɔm wɛɛ: Ɛnɛ aze may nɛkpasa, ɛnɛ adung nɛ ndangtɛ ngoy ha soko may, ɛnɛ adung nɛ sila nɛ takaramɔ ndang. 3Ka ɛnɛ ade mɔ nɛ wal ngɔrɔ mana suotɛ nɛ peali na. Ma, ɛnɛ hil nɛ mɛndi, nɛ ɛnɛ zɔk hio oloa ha soko ɛnɛ tuka wi ka dung nɛ gasaa pen ɛnɛ. 4Ka ɛnɛ azɔk sɔna nɛ mɔ ka dung nɛ dedea hazu ɛnɛ nɛ tɛ ɛnɛ na. Ma, ɛnɛ ndang ndang fɛt, ɛnɛ de dedemɔ ha tɛ hio oloa fin. 5Ɛnɛ ade mɔ ha soko may lɛm nɛ mɔ ka Jésus-Christ bade: 6Wɛnɛ tuka Sɔ. Ngase ɛngi, a tɛ pam dungɔ pɛa tuka Sɔ ngi-ngi-ngi na. 7Ma, a laka mɔ pɛa fɛt gde, nɛ a gdea tɛ wa tuka wan-tom. A tɛ bo gbesi tuka hio wi fɛt. Nɛ mbwa ingɔ nde, wɛnɛ nɛ̂ tɛ wi. 8A hilo nɛ mɛndi, nɛ a zea nu Sɔ kanɛ fio pɛa, fio ha getakate. 9Yo nɛ̂ ɛngi, ka Sɔ guo wɛnɛ gde ha kuso ngɔn. A gbala wɛnɛ nɛ ma ling ka pena ziomɔ pɛ hio mbing ling fɛt mburr. 10Mɛgi, ɛ ndɔng ka dung ha zang ngɔn, ɛ ndɔng ha zu nu, nɛ ɛ ndɔng ha si nu, mbwa fɛt bengbi zigolo ka mbwa ze ling Jésus. 11Nɛ mbwa fɛt begbasi nɛ nu mbwa long nde, Jésus-Christ nɛ̂ Kongawan. Nɛ wal tɔa mɛgi, mbwa beosi lɛkɛ-lɛkɛmɔ pɛ Sɔ, Bafa. 12Hio ndɔngsila mi, ha ngimɔ ka mi dungɔ ha soko ɛnɛ haki, ɛnɛ dungɔ ha zea nu mi swe fɛt. Nɛ sising ka mi tɛ bo nɛ yɛa nɛ ɛnɛ, lɛma fin pentɛ pet nde, ɛnɛ aze nu mi. Ɛnɛ de mɔ fɛt ka lɛma nde, Sɔ abhɔn ha kpasasa ɛnɛ. Ɛnɛ de yo nɛ yuo ke wa nɛ tututu sila. 13Hazu yo nɛ̂ Sɔ ka lɛmsiri mɔ ha tɛ ɛnɛ nde, ɛnɛ adung nɛ hɛl, nɛ ngatɛ mɛ lɛmsiri hio tom ka wɛnɛ weka hazu ɛnɛ. 14Ɛnɛ de hio tom pɛ ɛnɛ fɛt bo nɛ tɔatɛ mana nɛ siokafɛ na, 15tuka nde, ɛnɛ adung nɛ̂ hio bem pɛ Sɔ ka bo nɛ ma wen hazu mbwa na. Lɛma nde, ɛnɛ adung nɛ saa, nɛ nzeng ha soko hio wi mɔ nzan ka de kalbho-kalbho mɔ nɛ mɔ tum. Ɛnɛ aba ha soko mbwa tuka hio sɔla ha ngɔn. 16Nɛ ɛnɛ abul wen ka ha tunɔ ha mbwa. Ka ɛnɛ de mɛgi, mi besutɛ bin hazu ɛnɛ, ha swe ka Jésus-Christ bepe. Yo beosi nde, ngatom ka mi gbɛngsa tɛ ha dea, yo tɛ gɔy nɛ gbelea na. 17Ɛnɛ mɛkara Jésus-Christ, nɛ mi haa mɛkaramɔ ɛngɛ tuka sadaka ha Sɔ. Ngase ka ɛ begbɛ mi nɛ gɔsi tɔktɛ mi ha zu sadaka ɛngɛ, mi bede totɛ, nɛ mi bekapini totɛ ɛngɛ hinɛ ɛnɛ fɛt. 18Gbesi tuka ɛngi, ɛnɛ fin ade totɛ, nɛ ɛnɛ akapini totɛ ɛngɛ hinɛ mi. 19Mi gde tazu ha Kongawan Jésus nde, mi bekpa wal nɛhasa mɛ tomsi Timothée nɛ ha pɛ ɛnɛ. Mɛgi, sila mi bega ha hio kasi tɛ ɛnɛ, ka wɛnɛ betɔ ha mi ha pea pɛa. 20Yo nɛ̂ Timothée ndang sɔna, ka takiri mɔ hazu ɛnɛ nɛkpasa. Mi bo nɛ mbing wi tuka wɛnɛ na. 21Hio olo wi fɛt ki sɔna nɛ mɔ ha zu mbwa nɛ pɛ mbwa tɛ. Mbwa ki mɔ ha zu Jésus-Christ na. 22Ɛnɛ ingɔ nɛdedea nde, Timothée ha dea mɔ nɛ mboazu. A gbakara mi ha tom yɛbhasa Dede Wen gbesi tuka ka bem gbakiri nɛ bafa wa. 23Ka mi ingɔ mɔ hazu wen pɔm nɛ saa kari, mi ngoy mɛ tomsi wɛnɛ nɛhasa ha pɛ ɛnɛ. 24Nɛ mi gdea tazu mi ha tɛ Kongawan nde, mi nɛ tɛ mi benɛ ha pɛ ɛnɛ nɛhasa fin. 25Mi zɔka yo nɛ dedea nde, mi akifiri ya mi, Epafrodite ha ɛnɛ. Ɛnɛ batomsi wɛnɛ ha mi nɛ mɔ-kɔ ɛnɛ ha ngimɔ ka mɔ kɔpa mi. Wɛnɛ tɛ bo nɛ̂ sɔy-tom nɛ sɔy-bibulo pɔm. 26Wɛnɛ nɛ hɛl mɛ zɔk ɛnɛ fɛt nɛ mbinga, nɛ wɛnɛ nɛ nɔzang hazu ɛnɛ zea nde, a dungɔ nɛ zɛlɛ. 27Kpasawen, a dungɔ nɛ zɛlɛ, sanga nɛ fio. Ma, Sɔ dea kobhe tɛ wa. Bo sɔna ha tɛ wa ndang na, ma, ha tɛ mi fin yu nde, mi betɛ kpa ma gasa ngɔtɛ pen mɔ sɔngsi. 28Hazu ɛngi, mi tomsi wɛnɛ nɛ ha pɛ ɛnɛ mbalang tuka nde, ɛnɛ ade totɛ, ka ɛnɛ bezɔk wɛnɛ nɛ mbinga. Mɛgi, ma nu ngɔtɛ pɔm bekari fin. 29Ka wɛnɛ hɔa ha pɛ ɛnɛ, ɛnɛ aba wɛnɛ nɛ dede kɔ nɛ totɛ fɛt, hazu wɛnɛ nɛ̂ ya ɔ ha Kongawan. Hio tili wi tuka wɛnɛ, lɛma nde, ɛnɛ alukisi mbwa. 30Hazu yo ngbɔla tikiring sɔna nde, wɛnɛ afe ha li tom pɛ Jésus-Christ. A kpɔya mɛ fe ha gbakara mi nɛ mɔ-kɔ ɛnɛ, ka ɛnɛ lɛm ku tɛnɛ ha mi nɛ tɛ ɛnɛ na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\