Rome 12

1Hio ya mi, Sɔ dea dede sila ha tɛ ɔ, mɛgi mi mbo ɛnɛ nde, ɛnɛ aha tɛ ɛnɛ fɛt ha Sɔ tuka nzɔy sadaka ka dung nɛ tunɔ. Tili sadaka ɛngɛ ha totɛ ha wɛnɛ. Ɛngɛ nɛ̂ tɛ kpasa wal pɛ ɛnɛ mɛ de tom Sɔ. 2Ka ɛnɛ azɔk nɛ ndɔki deamɔ pɛ wi mɔ nzan hazu de nɛ pɛ ɛnɛ na. Ma, ɛnɛ gde Sɔ aha ɛnɛ mbombe ndɔki takaramɔ hazu kpali ɛnɛ nɛ mbombe wi. Ka ɛnɛ de mɛgi, ɛnɛ being gbaa soko mɔ ka Sɔ ngoy. Wɛnɛ ngoy mɔ ka dung nɛ dedea, ka ha totɛ ha wɛnɛ, nɛ ka lɛm wɛɛ. 3Nɛ wal dede sila ka Sɔ dea ha tɛ mi, mi tɔ ha ɛnɛ ndang ndang fɛt nde, ka ɛnɛ aba tɛ ɛnɛ tuka gasa wi nɛ gbelea na. Ma, ɛnɛ atakiri mɔ nɛ mɛndi. Dea nde, ɛnɛ ndang ndang fɛt aweki tɛ ɛnɛ lɛm nɛ mɛkaramɔ ka Sɔ haa ha ɛnɛ. 4Kilitɛ wi nɛ̂ ndang sɔna. Ma, hio gbakɔa ang nɛdɔka. Nɛ gbakɔtɛ ndang ndang fɛt nɛ li tom pɛ mbwa nɛtɛ-nɛtɛ. 5Yo fin gbesi nɛ̂ ɔ. Ngase ɔ nɛ dɔkaa, ɔ tɛ bo nɛ̂ kilitɛ ndang, hazu ɔ ha dea sɔy hinɛ Christ. Ɔ ha ndara ha tɛ may tuka hio gbakɔtɛ ndang. 6Nɛ wal dede sila pɛa, Sɔ haa ɔ hio tili ngatɛ nɛtɛ-nɛtɛ. Wi ka kpaa ngatɛ mɛ tɔ nɛ kuliwen, dea nde, wɛnɛ ade yo lɛm nɛ mɛkaramɔ pɛa. 7Wi ka kpaa ngatɛ mɛ gbakiri nɛ hio wi, dea nde, wɛnɛ agbakiri mbwa. Wi ka kpaa ngatɛ mɛ osi nɛ mɔ ha hio wi, dea nde, wɛnɛ aosi mɔ ha mbwa. 8Wi ka kpaa ngatɛ mɛ mbo nɛ hio wi, dea nde, wɛnɛ ambo mbwa. Wi ka kapini kpaamɔ pɛa, lɛma nde, wɛnɛ ade yo nɛ sila ndang. Wi ka dung ha zu wesara may, lɛma nde, wɛnɛ ade tom ɛngɛ nɛ sila wa fɛt. Wi ka de kobhe tɛ hio wan-ngɔtɛ, lɛma nde, wɛnɛ ade yo nɛ totɛ. 9Ɛnɛ ngoy hio wi nɛ ngoy ka bo nɛ sila bwa na. Ɛnɛ bhɛsiri dea gdangamɔ nɛkpasa. Nɛ ɛnɛ dolsi tɛ ɛnɛ ha mɔ ka dung nɛ dedea. 10Ɛnɛ ngoy may hɛrr tuka hio kpasa gdiya. Dea nde, ɛnɛ adung nɛ sila ɛnɛ fɛt ha tusoso tɛ may. 11Ka ɛnɛ adung pɔsa wi na, ma ɛnɛ agbɛngsi tɛ ɛnɛ ha dea tom ha Kongawan nɛ hafala tɛ. 12Ɛnɛ dung nɛ totɛ ha gdea tazu ɛnɛ ha tɛ Sɔ. Ɛnɛ dung nɛ yikosila ha zang yeksamɔ. Nɛ ɛnɛ dung nɛ nɔa nging ha gɔa Sɔ. 13Ɛnɛ gbakiri hio wi pɛ Sɔ ka mɔ kɔpa mbwa. Nɛ ɛnɛ ba hio gɛnɛ wi nɛ dede kɔ. 14Ɛnɛ wol dede wen ha zu wi ndɔng ka namili ɛnɛ. Lɛma nde, ɛnɛ awol dede wen, ka ɛnɛ afom wi na. 15Ka hio wi ha dea totɛ, ɛnɛ ade totɛ hinɛ mbwa. Nɛ ka hio ma wi ha hea kwa, ɛnɛ ahe kwa hinɛ mbwa. 16Ɛnɛ ze may ha soko ɛnɛ. Ka ɛnɛ asutɛ mɛ kafi ma bebe tom na. Ka ɛnɛ aba tɛ ɛnɛ tuka wi ka ing fɛt na. 17Ka ɛnɛ akifiri gdangamɔ ha wi ka dea gdangamɔ ha tɛ ɛnɛ na. Ɛnɛ ki wal mɛ de dedemɔ ha li hio wi fɛt. 18Pɛ ɛnɛ, ka wal ang, ɛnɛ adung nɛ gaamɔ hinɛ hio wi fɛt. 19Hio ndɔngsila mi, ka ɛnɛ nɛ pɛ ɛnɛ tɛ akundiki gdangamɔ ka ɛ dea ha tɛ ɛnɛ na. Ma, ɛnɛ gde ngambi pɛ Sɔ ade tom pɛa. Hazu Sɔ tɔa ha zang takarata pɛa: «Kongawan tɔa, mi bekundiki mɔ, mi bekpe mɔ.» 20Ma, ɛnɛ de mɔ ka wɛnɛ tɔa fin: «Ka ngana pɛ mɛ nɛ wɔ, mɛ ha yɔngamɔ ha wɛnɛ ayɔng. Ka wɔ li dea wɛnɛ, mɛ ku li ha wɛnɛ anɔ. Hazu ka mɛ de dedemɔ mɛgi, foy bede wɛnɛ.» 21Ka ɛnɛ agde gdangamɔ agan zu ɛnɛ na. Ma, ɛnɛ gan zu gdangamɔ nɛ wal dea dedemɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\