Rome 8

1Sising, Sɔ lɛm gɔn kita ba nɛ wi ndɔng ka de sɔy hinɛ Jésus-Christ, fin na. 2Hazu mbonga ɛngɛ ka tɛ nɛ wal Nzɔy-Sɔtɛ, yo ha tunɔ ha wi ka de sɔy hinɛ Jésus-Christ. Mbonga ɛngɛ gbosasa mi ha si mbonga pɛ gdangamɔ, ka gde wi ha fio. 3Mbonga pɛ Moïse tɛ dung nɛ ngatɛ mɛ kpasisi ɔ na, hazu nɛ tɛ ɔ, ɔ lɛm mɛ pam yo na. Ma, mɔ ka mbonga lɛm mɛ de na, Sɔ dea yo nɛ wal Bewei pɛa ka wɛnɛ tomsa tɛ hakɛ ha nu. Bewei pɛa yola ngbak tɛ wi, ka dungɔ tuka pɛ ɔ, hio wan-de gdangamɔ. Sɔ gdea wɛnɛ ha fio gɔn nɛ zu gdangamɔ pɛ ɔ. Nɛ wal dea mɛgi, Sɔ gɔna kita ha zu gdangamɔ, ka de tom ha tɛ ɔ. 4Sɔ dea mɛgi tuka nde, ɔ adung nɛ ngatɛ mɛ de mɔ lɛm nɛ mɔ ka mbonga ani mɛ de. Ɔ bo fin ha dea mɔ nɛ tɛ ɔ na, ma, ɔ de mɔ nɛ wal ngatɛ pɛ Nzɔy-Sɔtɛ. 5Hio wi ka de mɔ nɛ tɛ mbwa, mbwa ha takara swe fɛt hazu mɔ ka tɛ ɛngɛ ngoy. Ma, hio wi ndɔng ka de mɔ nɛ Nzɔy-Sɔtɛ, mbwa ha takara hazu mɔ ka Nzɔy-Sɔtɛ ngoy. 6Wi ka de mɔ nɛ tɛ wa, wɛnɛ befe. Ma, wi ka de mɔ nɛ Nzɔy-Sɔtɛ, wɛnɛ bekpa tunɔ nɛ gaamɔ. 7Hio wi ndɔng ka takiri swe fɛt hazu mɔ ka tɛ mbwa ngoy, mbwa nɛ̂ hio ngana pɛ Sɔ. Mbwa kafa mɛ de mɔ lɛm nɛ mbonga pɛ Sɔ, nɛ mbwa bo fin nɛ ngatɛ mɛ de yo na. 8Hio wi ndɔng ka de mɔ nɛ tɛ mbwa, lɛm ha totɛ ha Sɔ na. 9Ka bo nɛ̂ pɛ ɛnɛ, ka ɛnɛ ade mɔ nɛ tɛ ɛnɛ na, ma, ɛnɛ de mɔ nɛ Nzɔy-Sɔtɛ pɛ Sɔ, hazu Sɔtɛ ɛngɛ ha dea le ha tɛ ɛnɛ. Ka Sɔtɛ pɛ Christ de le ha sila ma wi na, wia bo nɛ̂ pɛ Christ na. 10Ka Christ ang ha tɛ ɛnɛ, yo ngoy tɔ nde, ngase ka tɛ ɛnɛ befe hazu gdangamɔ ka ɛnɛ dea, Sɔtɛ pɛ Christ begde ɛnɛ nɛ zutunɔ hazu ɛnɛ tɛ bo nɛ̂ nzeng wi ha li Sɔ. 11Nɛ wal Nzɔy-Sɔtɛ pɛa, Sɔ guo Jésus ha soko hio fiowi. Nɛ Sɔtɛ ɛngɛ ha dea le ha sila ɛnɛ. Yo ngoy tɔ nde, Sɔ ka guo Christ ha soko hio fiowi, a begde bin tɛ ɛnɛ ka befe, nɛ zutunɔ. A bede mɛgi nɛ wal Sɔtɛ pɛa ka de le ha sila ɛnɛ. 12Hazu ɛngi, hio ya mi, hio ma mɔ ang ka ɔ lɛma mɛ de. Ma, ma mɔ ndang ka lɛm nɔsisi ɔ mɛ de mɔ nɛ tɛ ɔ bona. 13Ka ɛnɛ de mɔ nɛ tɛ ɛnɛ, ɛnɛ befe. Ma, ka ɛnɛ gbɛ hio gdanga ndɔkitɛ ɛnɛ nɛ wal ngatɛ pɛ Nzɔy-Sɔtɛ, ɛnɛ bedung nɛ zutunɔ. 14Wi ndɔng fɛt ka ndari wal ka Nzɔy-Sɔtɛ osi ha mbwa, mbwa nɛ̂ hio bem pɛ Sɔ. 15Ɛnɛ kpaa Nzɔy-Sɔtɛ bo hazu gde ɛnɛ bala ka dung fin nɛ ke na, ma, hazu gde ɛnɛ hio bem pɛ Sɔ. Yo nɛ̂ Nzɔy-Sɔtɛ ka ha ɔ wal mɛ sa Sɔ nde, Abba, Bafa ɔ. 16Sɔtɛ ɛngɛ ha gbasa ha sɔtɛ ɔ nde, ɔ nɛ̂ hio bem pɛ Sɔ. 17Tuka ɔ tɛ bo nɛ̂ hio bem pɛ Sɔ, ɔ tɛ bo fin nɛ̂ hio wan-ba likɔ pɛa. A beha ɔ likɔ ɛngɛ hinɛ Christ gbesi, hazu ɔ ha kpaa yeksamɔ gbesi tuka wɛnɛ. Mɛgi, ɔ bedung fin hinɛ wɛnɛ ha lɛkɛ-lɛkɛ bhandi pɛa. 18Mi ingɔ nde, yeksamɔ ka ɔ kpa ha ngimɔ ɛngɛ, yo tuka gbelemɔ, hazu yo lɛm may nɛ lɛkɛ-lɛkɛmɔ ka Sɔ beha ɔ bin na. 19Hio mɔ nzan fɛt ha dea gasa hɛl mɛ zɔk swe ka Sɔ begbasi hio bem pɛa long. 20Hazu hio mɔ nzan ndɔng tɛ bo ha si ngatɛ ka yɛmili mɔ fɛt. Hio mɔ nzan tɛ ngoy mɛgi na, ma, yo nɛ̂ Sɔ ha de mɛgi. Ngase ɛngi, ma mɔ ang ka ɛ lɛma mɛ gde tazu ang. 21Yo nde, ma swe ndang, Sɔ begbosisi mɔ nzan fɛt ha si bala pɛ ngatɛ ka bhondisi yo. Sɔ beku hio mɔ nzan fɛt gde sɛɛ ha lɛkɛ-lɛkɛ bhandi gbesi hinɛ hio bem pɛa. 22Ɔ ingɔ nde, angiri ha kudom mɔ hɔ ha swe mɛsɛ, nzan fɛt ha gɔfa nɛ ha kpaa yeksamɔ tuka bhoko ha bio bhɛ. 23Yo bo sɔna nɛ̂ nzan na. Ma, ɔ, ka kpaa Nzɔy-Sɔtɛ tuka bosi dedemɔ ha kɔ Sɔ, ɔ fin ha gɔfa ha zang tɛ ɔ. Hazu, ɔ ha kera mɔ nde, Sɔ agde ɔ tuka bem pɛa nɛ kpasisi ɔ nɛ kilitɛ ɔ fɛt mburr. 24Sɔ kpasasa ɔ kari. Mɛgi ɔ ha gdea tazu ɔ nde, ɔ bekpa bin mɔkpasi fɛt wɛɛ. Ka bo se nde, ɔ kpaa mɔ ka ɔ gde tazu ɔ ang kari, ki ɔ lɛm keri yo fin na. Hazu, yo nɛ̂ nge wi ha keri mɔ ka wɛnɛ kpaa kari, o nde? 25Ma, mɔ ka ɔ tɛ kpa ka yo na, nɛ ka ɔ gde tazu ɔ ang, ɔ bekeri yo nɛ yikosila. 26Tuka ɛngi, Nzɔy-Sɔtɛ fin ha gbakara ɔ, hazu ɔ nɛ̂ hio mɔka wi ha wal mɔ Sɔ. Ɔ ing gɔa Sɔ nɛ wala na. Ma, yo nɛ̂ Nzɔy-Sɔtɛ ha gɔ Sɔ ha olo nu ɔ nɛ gɔfi, ka wi ndang lɛm mɛ tɔ longoa na. 27Nɛ Sɔ ka ing mɔ ka dung ha zang sila hio wi, wɛnɛ ingɔ fin mɔ ka Nzɔy-Sɔtɛ ngoy mɛ tɔ. Hazu Nzɔy-Sɔtɛ ha gɔa wɛnɛ ha olo nu hio wi pɛ Sɔ gbesi tuka Sɔ ngoya. 28Hio wi ndɔng ka ngoy Sɔ, nɛ ka Sɔ saa mbwa tuka sila wa bheka, ɔ ingɔ nde, Sɔ ha bhɔngara mɔ fɛt ka kpa may hinɛ mbwa, tuka nde, mɔ ndɔng adung nɛ̂ dedemɔ hazu mbwa. 29Kpasawen, hio wi ndɔng ka Sɔ baweki sɔngsi bingiri, a babhɔngiri wen ha sila wa nde, mbwa adung gbesi tuka Bewei pɛa. A dea mɛgi nde, Bewei pɛa adung nɛ̂ kay bem ha soko hio gili ya wa. 30Tuka Sɔ babhɔngiri wen hazu mbwa mɛgi, a basa fin mbwa nde, ka mbwa adung nɛ̂ hio wi pɛa. Tuka wɛnɛ saa mbwa kari, a gdea mbwa nzeng ha li wa fin. Nɛ tuka wɛnɛ gdea mbwa nzeng kari, a kapana fin lɛkɛ-lɛkɛmɔ pɛa hinɛ mbwa. 31Ɔ betɔ fin nde ge? Tuka Sɔ nɛ̂ pɛ ɔ, yo nɛ̂ nge wi ge ka besungiri ɔ, o nde? 32Sɔ tɛ kafi nde, ngbak Bewei pɛa afe gɔn zu ɔ, na. A haa Bewei pɛa ha ɔ, yo osi long nde, a beha ɔ fin hio mbing mɔ fɛt. 33Ma wi ndang lɛm fundi wi ndɔng ka Sɔ weka na. Hazu, yo nɛ̂ Sɔ ka gdea mbwa nzeng ha li wa. 34Mɛgi, ma wi ndang ka lɛma mɛ gɔn kita ba nɛ mbwa bona. Hazu Jésus-Christ fea gɔn zu mbwa kari. Nɛ pen mɔ fɛt, Sɔ guo wɛnɛ ha soko hio fiowi yunɛ. Wɛnɛ ha dungɔnu ha lɛkɛ-lɛkɛ bhandi ha wekɔ Sɔ, nɛ wɛnɛ ha gɔa Sɔ ha olo nu ɔ. 35Nge mɔ ge ka bekɛtini soko ɔ hinɛ ngoy ka Christ ngoya nɛ ɔ, ge nde? Mana yeksamɔ? Mana ke? Mana hio wi ka namili ɔ? Mana ginga foto? Mana mɔ ka kɔpi ɔ? Mana ngamɔ? Mana fio nde? Way! 36Yo gbesi tuka ɛ ngɛraka ha takarata pɛ Sɔ: «Ngimɔ fɛt, hio wi ha ngoya mɛ gbɛ ɔ hazu mɛ. Ɔ dung ha li mbwa tuka hio sami ka ɛ ba nɛnɛ ha gɔna gɛl mbwa.» 37Ma, ha zang mɔ ndɔng ki fɛt, ɔ nɛ̂ hio wan-gan bulo nɛ wal Christ ka ngoya ɔ. 38Hazu mi ingɔ nɛdedea nde, ngase fio, ngase tunɔ, ngase hio telenge, ngase hio sɔtɛ gan zu mɔ, ngase hio mɔ ngimɔ ɛngɛ sising, ngasɛ hio mɔ ngimɔ ka betɛ bin, ngase hio nga sɔtɛ, 39ngase hio mɔ ha kuso ngɔn, ngase hio mɔ ha si nu fɛt lɛm kɛtini soko ɔ hinɛ ngoy pɛ Sɔ na. A gbasa ngoy ɛngɛ nɛ wal Kongawan pɛ ɔ, Jésus-Christ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\