HECHOS 14

1Jare Iconio pe Pablo jare Bernabé oique pave judío reta itupao pe, jare imiari reta joco pe ñogüɨnoi vae reta pe. Jae rambue jeta judío reta jare griego reta oporogüɨrovia. 2Erei judío mbaeti oporogüɨrovia vae reta omboemboe judío mbae vae reta, jare omotareɨuca chupe reta oporogüɨrovia vae reta. 3Jae rambue Pablo jare Bernabé opɨta joco pe ɨma ngatu, jare imiari iru vae reta pe oquɨye mbae reve ñandeYa re. Jare ñandeYa oechauca añete co iñee mbɨacavi regua mɨacañɨ Pablo jare Bernabé oyapo vae reta rupi. 4Erei tenta pegua reta oñemboyao oyougüi. Amogüe oñemoiru judío reta ndive, jare amogüe oñemoiru Jesús jemimondo reta ndive. 5Jare judío reta jare judío mbae vae reta juvicha reta ndive oipota oporepeña Jesús jemimondo reta re, oyapo vaera tei icavi mbae vae chupe reta jare oyapi vaera tei ita pe. 6Erei Pablo jare Bernabé cuae oicuaa yave, otecuarai yogüɨraja tenta reta Listra jare Derbe pe jare cuae mócoi tenta iyɨvɨ rupi. Cuae tenta reta co ɨvɨ Licaonia pegua. 7Jare joco pe vi jae reta omombeu ñee icavi vae. 8Jare Listra pe oguapɨ oi metei cuimbae mbaeti ipuere oguata vae. Ichɨ jɨe güi oa güive mbaeti etei ipuere oguata. 9Cuae cuimbae oendu Pablo imiari oi. Jare Pablo omae ngatu jese, jare oecha güɨnoi mborogüɨrovia ocuera vaera. 10Jayave Pablo iñeeata reve jei chupe: --Epúa eñemboɨ. Jare jae opúa voi oñemboɨ jare omboɨpɨ oguata. 11Jayave yatɨ vae reta oecha yave Pablo oyapo vae, jei reta Licaonia pegua reta iñee pe iñeeata reve: --Tumpa cuimbae reta rami vae reta ogüeyɨ ñandeve. 12Jare jae reta ombojee Bernabé Júpiter, jare ombojee Pablo Mercurio. Echa Pablo oicatu yae imiari vaera. 13Jare jocuae tumpa-raanga Júpiter jee vae itupao oi tenta jóvai. Jare Júpiter isacerdote güeru güeye reta jare mbaepotɨ reta tenta itaraquera pe, jare jae jare yatɨ vae reta oipota tei oyuca güeye reta omboete vaera Pablo jare Bernabé. 14Erei Jesús jemimondo reta cuae oicuaa yave, omondoro reta jemimonde ae, jare osɨi yatɨ vae reta ipɨte pe, jare iñeeata reve jei chupe reta: 15--¡Cuimbae reta! ¿maera pa peyapo cuae? Ore peiru retaño co. Jare romombeu peve peyerova vaera cuae icavi mbae vae peyapo vae güi Tumpa oicove vae cotɨ. Echa jae oyapo ara, ɨvɨ, ɨ guasu, jare opaete mbaembae oime ñogüɨnoi pɨpe vae reta --jei reta--. 16Tumpa omaeño aracae pegua reta re oyapo vaera jae reta oipota vae. 17Erei jae jecuaeño oyecuaa chupe reta mbaembae icavi vae jae oyapo vae rupi. Echa jae ombou ñandeve ama jare ombocuacuaa cavi temitɨ reta ñanerembiura oime vaera. Jare jocorai oyapo, yayerovia yae vaera --jei reta. 18Cuae jei reta yave, jaimei omboavai tenta pegua reta agüɨye vaera oyuca güeye reta omboete vaera. 19Jayave amogüe judío reta yogüeru Antioquía jare Iconio güi. Jae reta omboemboe tenta pegua reta oyapi vaera Pablo ita pe. Jare oyapi güire, ombotɨrɨrɨ tenta güi icatu pe. Omano echa chupe reta. 20Erei oporogüɨrovia vae reta yogüeru oñemboatɨ yave Pablo iyɨvɨ rupi, Pablo opúa ojo ye tenta pe. Jayave pɨareve pe ojo Bernabé ndive Derbe cotɨ. 21Jare omombeu reta ñee icavi vae Derbe pe, jare jeta Derbe pegua reta güɨrovia Jesús re. Jayave Pablo jare Bernabé yogüeru ye Listra, Iconio, jare Antioquía pe. 22Jare cuae tenta reta pe jae reta omoatangatu oporogüɨrovia vae reta, jare omboaracuaa jecuae güɨnoi vaera mborogüɨrovia Tumpa cotɨ. Jare jei vi chupe reta: --Jetañotai co yaiporara yaique vaera Tumpa iporoocuaia pe. 23Jare oporogüɨrovia vae reta oñemboatɨa ñavo pe Pablo jare Bernabé oiparavo oporogüɨrovia vae reta itenondegua retara. Jare oyerure reta oyecuacu reve tembíu güi. Oyerure ñandeYa pe jae oñangareco vaera cuae itenondegua reta re. Echa güɨrovia reta ma ñandeYa re. 24Jayave Pablo jare Bernabé oasa Pisidia rupi, jare yogüɨraja ovae Panfilia pe. 25Jayave omombeu güire Tumpa iñee Perge pe, yogüɨraja tenta Atalia pe. 26Jare joco güi oasa ɨ guasu rupi Antioquía cotɨ. Echa oporogüɨrovia vae reta Antioquía pegua tenonde yave oyerure Tumpa pe ipɨacavi oi vaera jae reta ndive cuae mbaravɨquɨ opa ma oyapo vae re. 27Jare yogüɨraja ovae yave, Pablo jare Bernabé oñemboatɨ oporogüɨrovia vae reta ndive, jare omombeu chupe reta opaete Tumpa oyapo chupe reta vae, jare quirai Tumpa omaeño judío mbae vae reta re oporogüɨrovia vaera. 28Jare opɨta reta joco pe ɨma ngatu oporogüɨrovia vae reta ndive.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\