HECHOS 16

1Jayave yogüɨraja ovae Derbe pe, jare joco güi yogüɨraja Listra pe. Jare joco pe oico metei oporogüɨrovia vae Timoteo jee vae. Ichɨ co jae metei judía oporogüɨrovia vae, jare tu co jae metei griego. 2Oporogüɨrovia vae Listra jare Iconio pe ñogüɨnoi vae reta imiari cavi Timoteo re. 3Pablo oipota güɨraja Timoteo jae reta jupíe. Jae rambue omocircuncidauca, jocoropi judío ñogüɨnoi vae reta jeco pegua. Echa opaete vae oicuaa jae tu griego co. 4Jare yogüɨraja rambueve tenta reta rupi, omombeu oporogüɨrovia vae reta pe Jesús jemimondo reta jare oporogüɨrovia vae reta itenondegua Jerusalén pe ñogüɨnoi vae reta oicuatía chupe reta vae, jae reta oyapo vaera. 5Jayave oporogüɨrovia vae reta oñemboatɨa ñavo pe oñemoatangatu Tumpa cotɨ, jare ara ñavo iru vae reta güɨrovia Jesús re jare oñemoiru jae reta ndive. 6Jare Pablo jare jae ndive ñogüɨnoi vae reta oasa ɨvɨ reta Frigia jare Galacia rupi. Jare Espíritu Santo oyopia reta, agüɨye vaera omombeu Tumpa iñee Asia pe. 7Jare ɨvɨ Misia pe yogüɨraja ovae yave, oipota tei yogüɨraja ɨvɨ Bitinia pe. Erei Espíritu Santo mbaeti omaeño yogüɨraja vaera. 8Jayave oasa reta coiño Misia güi, jare yogüɨraja ovae tenta Troas pe. 9Jare pɨtu yave Pablo oecha ique pe metei cuimbae ɨvɨ Macedonia pegua oñemboɨ oi joco pe. Jare cuimbae oyerure Pablo pe: --Ecua Macedonia pe oremborɨ. 10Jare cuae oecha ma yave, jupiveiño roipota rojo Macedonia cotɨ. Echa roicuaa ma Tumpa orereni romombeu vaera Macedonia pegua reta pe ñee icavi vae. 11Jayave rojo roasa isɨmbi ɨ guasu rupi Troas güi ɨvɨ Samotracia pe. Jayave pɨareve pe rojo rovae tenta Neápolis pe. 12Jayave joco güi rojo tenta Filipos pe. Cuae co tenta tenondegua ɨvɨ Macedonia pegua, jare cuae pe yogüeru yogüɨreco vaera Roma pegua reta. Cuae tenta pe ropɨta mbovɨ ara. 13Jare mbutuu iara pe rojo tenta itaraquera rupi ɨaca jembeɨ pe. Joco pe oi metei yerurearenda. Jare joco pe roguapɨ ma yave, oremiari cuña joco pe yatɨ vae reta pe. 14Jare metei cuña Lidia jee vae tenta Tiatira pegua oyeapɨsaca oi. Cuae cuña omboete Tumpa. Jae co temimonde pɨta vae omee vae. Jare ñandeYa oparavɨquɨ ipɨa pe, jae oyeapɨsaca cavi vaera Pablo jei vae re. 15Jare jae jare jentara reta oñembobautizauca ma yave, jae jei oreve: --Peñemongueta yave che arovia cavi ñandeYa re, peyu pepɨta chero pe. Jare oremoñera yae ropɨta vaera joco pe. 16Jare rojo yave yerurearenda pe, orerovaiti metei cuñatai aña oya jese vae. Cuae cuñatai iya reta omongana jeta corepoti jese. Echa cuñatai omombeu iru vae reta pe aña imbaepuere rupi mbae oyeapota vae. 17Cuae cuñatai ojo oreraɨcue, jare iñeeata reve jei: --Cuae cuimbae reta Tumpa ɨvate pegua jembiócuai reta co. Jae reta omombeu ñandeve quirai ñandepuere ñañemboasauca --jei. 18Jare jeta ara jocorai oyapo cuñatai. Jayave cuae omambeco Pablo, jare jae oyerova jei aña pe: --Jesucristo jee re roócuai: ¡Ecua chugüi! Jare jupiveiño aña ojo chugüi. 19Jare cuñatai iya reta oicuaa yave mbaetita ma co omongana jese, oipɨɨ reta Pablo jare Silas, jare güɨraja reta omaemee vae reta ñogüɨnoia pe mburuvicha reta pe. 20Jare mburuvicha reta pe güɨraja ma yave, jei reta: --Cuae cuimbae reta judío reta co, jare omambeco yae ñanerenta pegua reta. 21Mbaeti jupi ñamboresive vaera ani yayapo vaera cuae teco omombeu ñandeve vae. Echa ñande Roma pegua reta co --jei reta mburuvicha reta pe. 22Jayave yatɨ vae reta metei rami oepeña reta. Jare mburuvicha reta omondoro Pablo jare Silas jemimonde reta, jare oinupauca ɨvɨra pe. 23Jare jeta oinupauca reta güire, omoingueuca reta tembipɨɨrɨru pe. Jare oyócuai reta tembipɨɨrɨru iñangarecoa oaro cavi vaera, agüɨye vaera otecuarai. 24Cuae oendu yave, tembipɨɨrɨru iñangarecoa omoingue reta tembipɨɨrɨru japɨpe cotɨ ete oi vae pe, jare oñono ipɨ reta ɨvɨracua pe. 25Erei pɨare mbɨte yave Pablo jare Silas oyerure Tumpa pe, jare ocanta ñogüɨnoi omboete Tumpa vaera. Jare iru tembipɨɨ reta oyeapɨsaca ñogüɨnoi jese reta. 26Jare güɨramoiño tanta yae ocana ɨvɨ, jare oñemocana tembipɨɨrɨru iguapɨa reta. Jare jupiveiño oyepea opaete onque reta, jare oyera opaete cadena tembipɨɨ reta oñeapɨti pɨpe vae reta. 27Jayave tembipɨɨrɨru iñangarecoa oicove, jare oecha oyepea ñogüɨnoi tembipɨɨrɨru jonque reta. Jayave oequi iquɨsepucu jɨru güi, oyeyuca vaera. Echa jae oñemongueta tei tembipɨɨ reta opa ma otecuarai. 28Erei Pablo iñeeata reve jei: --Agüɨye eyeyuca. Echa opareveño roi cuae pe --jei. 29Jayave tembipɨɨrɨru iñangarecoa oeni quia güeru vaera chupe tembipe. Jayave osɨi tembipɨɨrɨru japɨpe pe, jare oyeatɨca Pablo jare Silas jóvai. Orɨrɨi oi oquɨye güi. 30Jayave güɨnoe reta icatu pe jare jei chupe reta: --Carai reta, ¿mbae pa ayapota añemboasauca vaera? 31Jayave jae reta jei chupe: --Erovia ñandeYa Jesucristo re, jare reñemboasaucata co, jare ndero pegua reta vi. 32Jayave jae reta omombeu Tumpa iñee chupe jare opaete jo pegua reta pe. 33Jare jocuae ora voi tembipɨɨrɨru iñangarecoa güɨraja Pablo jare Silas oyoe iperea. Jayave jae jare opaete jo pegua reta oñembobautizauca. 34Jayave tembipɨɨrɨru iñangarecoa güɨraja jo pe omongaru Pablo jare Silas. Jare jae jare opaete jo pegua reta oyerovia yae. Echa güɨrovia reta ma Tumpa re. 35Jare coe ma yave, mburuvicha reta ombou amogüe sundaro reta jei vaera: --Eyora jocuae cuimbae reta. 36Jare tembipɨɨrɨru iñangarecoa omombeu cuae ñee Pablo pe. Jei chupe: --Mburuvicha reta ombou cheócuai poyora vaera. Jae rambue añave pepuere pee jare peo cavi. 37Erei Pablo jei sundaro reta pe: --Mburuvicha reta orenupauca opaete vae jovaque orereco mbae reve, jare oremoingueuca tembipɨɨrɨru pe, yepe tei ore co jae romano reta. Jare añave oipota oreyorauca vɨari. Ngaraa oyapo jocorai. Toyogüeru jae reta etei oreyora vaera --jei. 38Jayave sundaro reta yogüɨraja omombeu cuae ñee mburuvicha reta pe. Jayave mburuvicha reta oquɨye, oicuaa yave jae reta romano reta co. 39Jayave yogüeru tembipɨɨrɨru pe omoɨro Pablo jare Silas. Jayave güɨnoe icatu pe, jare omoñera yogüɨraja vaera tenta güi. 40Jayave Pablo jare Silas yogüɨraja tembipɨɨrɨru güi Lidia jo pe. Jare oecha oporogüɨrovia vae reta, jare omboaracuaa. Jayave yogüɨraja joco güi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\