HECHOS 17

1Pablo jare Silas oasa güire tenta reta Anfípolis jare Apolonia rupi, yogüɨraja ovae tenta Tesalónica pe. Joco pe oi metei judío reta itupao. 2Jare Pablo ojo tupao pe. Echa jocorai oyapo tenta ñavo pe. Jare mboapɨ mbutuu iara oyoaca judío reta ndive. 3Oechauca chupe reta Tumpa iñee oyecuatía oi vae, jare oicuauca quirai Cristo oiporarañotai co jare oicove yeñotai co ou omanogüe vae reta ipɨte güi. Jare jei chupe reta: --Cuae Jesús che amombeu peve vae co jae Cristo. 4Jayave amogüe güɨrovia Pablo jei vae, jare jae reta, jare jeta griego omboete Tumpa vae reta, jare jeta cuña tenta pegua reta itenondegua reta oñemoiru Pablo jare Silas ndive. 5Erei judío mbaeti güɨrovia vae reta oñemoagüɨro Pablo jare Silas re, jare güeru amogüe cuimbae iyaquɨ vae reta. Jeco pochɨ co cuae cuimbae reta. Jayave omboatɨ jeta iru vae reta, jare oyapo tecorai. Jayave oporepeña reta Jasón jo re oeca tei Pablo jare Silas. Oipota tei güɨraja tenta pegua reta jóvai. 6Erei mbaeti ovae chupe reta. Jayave oipɨɨ güɨraja Jasón jare amogüe oporogüɨrovia vae reta mburuvicha tenta pegua reta pe, jare iñeeata reve jei reta: --Jocuae cuimbae omambeco opaete ɨvɨ pegua reta vae reta yogüeru vi cuae pe. 7Jare Jasón güɨnoi jo pe. Jare opaete jae reta oyovaicho César iporoócuai ndive. Echa jei reta oime iru mburuvicha guasu Jesús jee vae --jei reta. 8Jayave tenta pegua reta jare juvicha reta cuae oendu yave, oñemambeco. 9Jare Jasón jare iru vae reta omboepɨ chupe reta yave, jae reta omaeño yogüɨraja vaera. 10Jare jupiveiño oporogüɨrovia vae reta omondo Pablo jare Silas pɨtu yave tenta Berea jee vae cotɨ. Jare jae reta yogüɨraja ovae yave joco pe, yogüɨraja judío reta itupao pe. 11Jare joco pegua judío reta iyaracuaa catu yae Tesalónica pegua reta güi. Iquɨreɨ yae oyeapɨsaca Tumpa iñee re, jare ara ñavo omongueta cavi Tumpa iñee oyecuatía oi vae, oicuaa vaera añete ra Pablo jei vae. 12Jare jeta joco pegua reta güɨrovia. Jare güɨrovia vi jeta griega reta itenondegua reta, jare jeta griego reta. 13Erei judío Tesalónica pegua reta oicuaa yave Pablo omombeu Berea pegua reta pe vi Tumpa iñee, yogüɨraja joco pe omboemboe omambeco vaera joco pegua reta. 14Jayave oporogüɨrovia vae reta omondo Pablo ɨ guasu cotɨ. Erei Silas jare Timoteo opɨta Berea pe. 15Jare Pablo jupíe yogüɨraja vae reta güɨraja tenta Atenas pe. Jayave Pablo oyócuai jae reta omombeu vaera Silas jare Timoteo pe yogüeru vaera icotɨ ɨmambae, ipuere yave. Jayave jae reta yogüeru ye Berea cotɨ. 16Jare Pablo oaro oi rambueve Atenas pe, oecha yave jeta tumpa-raanga reta ñogüɨnoi tenta rupi, pochɨ. 17Jayave oyoaca judío reta itupao pe judío reta jare iru omboete Tumpa vae reta ndive. Jare oyoaca vi ara ñavo omaemee vae reta ñogüɨnoia pe joco pe ñogüɨnoi vae reta ndive. 18Jare amogüe iyaracuaa vae reta oyoaca Pablo ndive. Jae reta co Epicureo jare Estoico jee vae reta. Amogüe jei: --¿Mbae ra oipota jei cuae iñeengatu vae? Jare iru vae reta jei: --Güɨramoi jae omombeu iru tumpa mbaeti yaicuaa vae reta regua. Echa Pablo omombeu chupe reta ñee icavi vae Jesús regua, jare quirai jae oicove ye ou omanogüe vae reta ipɨte güi. 19Jare jae reta güɨraja Pablo ɨvɨtɨ Areópago jee vae pe. Jare jei reta chupe: --Emombeu oreve mbae nunga moromboe ipɨau vae ra cuae nemiari jese vae. 20Echa cuae remombeu ma oreve vae jaeramo roendu. Jae rambue roipota roicuaa mbae ra oipota jei cuae --jei reta. 21Echa opaete Atenas pegua reta jare quiotɨ güi yogüeru yogüɨreco joco pe vae reta oñemoembiapo imiari jare oyeapɨsaca mbae ipɨau vae re. 22Jayave Pablo oñemboɨ Areópago mbɨte pe, jare jei chupe reta: --Cuimbae Atenas pegua reta, aecha ma pe reta pemboete yae co tumpa reta. 23Echa aguata rambueve tenta rupi, amae jocuae pemboete vae reta re, jare aecha metei pemboetearenda, jare jese oyecuatía oi corai: Tumpa mbaeti yaicuaa vae. Jocorai oyecuatía oi. Jae rambue tamombeu peve pe reta mbaeti peicuaa reve pemboete vae --jei--. 24Tumpa oyapo ɨvɨ jare opaete oi pɨpe vae. Jae co ara jare ɨvɨ iYa. Jae mbaeti oico ñamboetearenda ñande yayapo vae reta pe. 25Tumpa mbaeti etei oeca ɨvɨ pegua reta omee vaera mbae chupe. Echa jae etei co omee ñandeve tecove, jare ñandepɨtu, jare opaete mbaembae --jei chupe reta--. 26Jare Tumpa oyapo metei cuimbae, jare opaete ɨvɨ pegua reta iñemoña reta co. Jocorai Tumpa oyapo, jae reta yogüɨreco vaera opaete ɨvɨ iárambue. Tumpa etei co omee quirai yave tenta pegua reta yogüɨreco vaera, jare omboyaoyao ɨvɨ chupe reta yogüɨreco teetee vaera --jei Pablo--. 27Opaete cuae Tumpa oyapo, ɨvɨ pegua reta oeca vaera Tumpa, jare güɨramoi ovae vaera iyeupe. Echa añetete jae mbaeti mombɨrɨ oi ñaneavo güi. 28Jese yaicove jare ñamɨi, yaico vaera. Jare jocorai vi amogüe pepɨte pe oi vae jei oicuatiagüe pe: Echa jese yaico --jei, jei--. 29Jare Tumpa omee ñandeve tecove rambue, mbaeti icavi ñañemongueta vaera Tumpa co jae oro pegua, ani corepoti pegua, ani ita pegua. Echa cuimbae reta oyapo cuae nunga iñemongueta ae ñavo rupi. 30Aracae ɨvɨ pegua reta mbaeti oicuaa rambue, Tumpa omaeño jese reta. Erei añave jae oyócuai opaete ɨvɨ pegua reta oeya vaera iñemongueta icavi mbae vae ipɨa pe oi vae --jei chupe reta--. 31Echa Tumpa oiparavo ma metei ara ojaauca vaera oyavɨ mbae reve ɨvɨ pegua reta jocuae cuimbae jae oiparavo vae pe. Jare cuae oicuauca opaete ɨvɨ pegua reta pe. Echa Tumpa omoingove ye jocuae oiparavo vae güeru omanogüe vae reta ipɨte güi --jei. 32Jare oendu reta yave oicove ye ou omanogüe vae reta ipɨte güi vae regua, amogüe vae oyóyai. Erei iru vae reta jei Pablo pe: --Royeapɨsaca yeta nderé iru ara cuae re. 33Jayave Pablo oeya reta. 34Erei amogüe vae güɨrovia Tumpa iñee, jare oñemoiru Pablo ndive. Cuae reta ipɨte pe ñogüɨnoi metei Areópago pegua Dionisio jee vae, metei cuña Dámaris jee vae, jare iru vae reta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\