HECHOS 18

1Cuae jaɨcue rupi Pablo ojo Atenas güi tenta Corinto pe. 2Jare oñovae joco pe metei judío Aquila jee vae ndive. Jae co Ponto pegua. Cuae judío ou ramo ovae Italia güi jembireco Priscila jee vae ndive. Echa mburuvicha guasu Claudio jee vae oyócuai opaete judío reta yogüɨraja vaera Roma güi. Jayave Pablo opou ipɨri. 3Jare Pablo oicatu oyapo Aquila iparavɨquɨ. Jae rambue Pablo opɨta jae reta ndive, jare oparavɨquɨ pave reta. Jae reta co o reta carpa pegua iyapoa. 4Jare mbutuu iara ñavo Pablo oyoaca judío reta itupao pe. Cuae oyapo, judío reta jare griego reta güɨrovia vaera. 5Jare Silas jare Timoteo yogüeru ovae yave Macedonia güi, Pablo oñemoembiapo yae omombeu Tumpa iñee. Omombeu judío reta pe Jesús co jae Cristo. 6Erei judío reta oyovaicho jae ndive, jare jei reta icavi mbae vae icotɨ. Jae rambue Pablo omotumo jemimonde, jare jei chupe reta: --Pecañɨteita co, jare pe retaño penoita teco. Che mbaeti ma anoi teco. Añave güive ajata amombeu judío mbae vae reta pe --jei. 7Jayave ojo joco güi cuimbae Justo jee vae jo pe. Cuae cuimbae omboete Tumpa, jare jae jo oi judío reta itupao iyɨpɨ pe. 8Jare judío reta itupao pegua reta itenondegua Crispo jee vae jare opaete jo pegua reta güɨrovia ñandeYa re. Jare jeta Corinto pegua reta oendu Pablo omombeu vae yave, güɨrovia jare oñembobautizauca. 9Jare ñandeYa jei Pablo pe pɨtu yave ique pe: --Agüɨye equɨye. Nemiari jare agüɨye nequirii. 10Echa che ai nde ndive, jare ngaraa quia ipuere nderé, oyapo vaera icavi mbae vae ndeve. Echa oime jeta cheré güɨrovia vae reta cuae tenta pe --jei. 11Jare Pablo opɨta joco pe metei año jare seis yasɨ, jare omombeu Tumpa iñee tenta pegua reta pe. 12Erei Galión jee vae oico mburuvicha ɨvɨ Acaya pegua yave, judío reta oyovaicho metei rami Pablo ndive, jare güɨraja mburuvicha oporojaaa pe 13jare jei reta: --Cuae cuimbae omboe yave tenta pegua reta omboete vaera Tumpa, mbaeti omboe mboroócuai pe oyecuatía oi vae rupi. 14Jare Pablo omoeta ma yave iñee, Galión jei judío reta pe: --Judío reta, cuae cuimbae oyapo yave icavi mbae vae pecotɨ, ani jeco pochɨ yave, icavita tei ayeapɨsaca vaera peré. 15Erei peipota yave ajaa vaera ñee reta re, tee reta re, jare peporoócuai re, ngaraa ayeapɨsaca peré. Pe reta etei pepuere pejaa. Echa che mbaeti aipota ajaa cuae nunga re --jei chupe reta. 16Jayave Galión omondo reta oporojaaa güi. 17Jayave griego reta oipɨɨ judío reta itupao pegua itenondegua Sóstenes jee vae, jare ocua jese mburuvicha oporojaaa jóvai. Erei Galión mbaeti etei oñemambeco jese. 18Jare cuae güire Pablo opɨta vɨteri jeta ara joco pe. Jayave ojo oporogüɨrovia vae reta güi, jare oasa ɨ guasu rupi Siria cotɨ Priscila jare Aquila jupíe. Jare tenta Cencrea pe Pablo oñapiuca iñaca. Echa tenonde yave jei Tumpa pe oyapota mbae chupe ndei oñapiuca ye iñaca mbove. 19Jare yogüɨraja ovae yave tenta Efeso pe, Pablo oeya Priscila jare Aquila. Jayave oique judío reta itupao pe, jare oyoaca judío reta ndive. 20Jare judío reta omoñera yave opɨta vaera joco pe, mbaeti oipota. 21Jare ojota ma yave chugüi reta, jei: --Ajata co Jerusalén pe, ayapo vaera arete outa vae. Erei Tumpa oipota yave, tayu ye pepɨri --jei. Jayave ojo ɨ guasu rupi Efeso güi. 22Jare ojo ovae yave Cesarea pe, ojo oyapo maraetei oporogüɨrovia vae reta pe. Jayave ojo joco güi Antioquía pe. 23Jare mbovɨ ara joco pe oi güire, ojo opaete tenta Galacia jare Frigia pegua reta pe omoatangatu vaera opaete oporogüɨrovia vae reta. 24Jare ou Efeso pe metei judío Alejandría pegua Apolos jee vae. Cuae cuimbae ipuere imiari cavi, jare oicuaa cavi Tumpa iñee oyecuatía oi vae. 25Cuae cuimbae oñemboe ma ñandeYa iporomboe re. Jatangatu yae, jare imiari jare oporomboe jaecavi ñandeYa re. Erei oicuaa moromboe Juan oporombobautizase jese vaeño. 26Jae omboɨpɨ imiari oquɨye mbae reve judío reta itupao pe. Erei Priscila jare Aquila oendu yave jeigüe, güɨraja jo pe, jare omboe cavi quirai yaico vaera Tumpa cotɨ vae re. 27Jare Apolos oipota ojo yave Acaya pe, oporogüɨrovia vae reta omoatangatu jese, jare oicuatía reta metei tupapire oporogüɨrovia vae reta pe, omboresive cavi reta vaera Apolos. Jare jae ojo ovae yave joco pe, omborɨ yae jocuae Tumpa ipɨacavi jeco pegua oporogüɨrovia vae reta. 28Jae imiari mbaepuere reve, jare omoamɨri judío reta tenta pegua reta jovaque. Echa oechauca chupe reta Tumpa iñee oyecuatía oi vae pe Jesús co jae Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\