SAN LUCAS 10

1Cuae jaɨcue rupi ñandeYa oiparavo iru setenta cuimbae reta jare omondo jenonde mocomócoi pe opaete tenta reta jae ojota joco pe vae pe. 2Jare jei chupe reta: --Jeta yae co yaarɨvo vaera. Erei mbovɨ yae co ombaarɨvo vae reta. Jae rambue pe reta peyerure ñandeYa pe omondo vaera oparavɨquɨ vae reta ombaarɨvo reta vaera --jei--. 3Pecua. Mase, pomondo icavi mbae vae oyapo vae reta ipɨte rupi. Pe reta vecha-raɨ reta rami co. Jae reta aguarañaɨmba reta rami co --jei Jesús chupe reta--. 4Agüɨye peraja corepoti, jare peaporoca, jare pepɨapaa. Jare agüɨye pemiarieiño peñoovaiti yave tape rupi --jei--. 5Jare peique yave metei o pe, pere rani: Tipɨacatu cuae o pegua reta --pere, jei--. 6Jare oime yave quia jocuae o pe mbɨacatu oipota vae, jae ipɨacatuta co. Mbaeti yave, ngaraa ipɨacatu --jei--. 7Jare pepɨta jocuae o pe etei. Peu oipotagüe omee peu vaera vae. Echa icavi co iru vae reta omboepɨ vaera oparavɨquɨ vae pe. Agüɨye cotɨcotɨ peyacavo --jei--. 8Jare metei tenta pe peo pevae yave, tenta pegua reta pemboresive cavi yave, peu oipotagüe omee peu vaera vae --jei chupe reta--. 9Pembogüera imbaerasɨ vae joco pe ñogüɨnoi vae reta. Jare pere chupe reta: Tumpa iporoocuaia oyearo ma peve --pere, jei--. 10Erei peo yave metei tenta pe, jocuae tenta pegua reta mbaeti yave oipota pepɨta vaera joco pe, peguata tenta rupi jare pere tenta pegua reta pe: 11Romotumo orepɨ güi ɨvɨtimbo, cuae tenta pegua reta peicuaa vaera pe reta co penoi teco. Erei toromombeu peve cuae: Tumpa iporoocuaia oyearo ma peve --pere, jei--. 12Erei che jae peve, Tumpa ojaa yave ɨvɨ pegua reta, jocuae tenta pegua reta oiporara yaeta Sodoma pegua reta güi --jei--. 13Corazín pegua reta oiporarata co. Betsaida pegua reta oiporarata co. Echa jeta mɨacañɨ reta ayapo ipɨte pe chembaepuere pe. Jocorai ayapo yave mona Tiro jare Sidón pe, Tiro jare Sidón pegua reta oeyata tei aracae ma iñemongueta icavi mbae vae ipɨa pe oi vae. Omondeta tei temimonde jaimbe vae jare oñonota tei tanimbu iñaca re oicuauca vaera ipɨatɨtɨ co --jei--. 14Erei Tumpa oporojaa yave, Corazín jare Betsaida pegua reta oiporara yaeta Tiro jare Sidón pegua reta güi --jei--. 15Jare Capernaum pegua reta oñemongueta tei icavi co yogüɨreco vaera Tumpa ndive. Erei Tumpa omondo retata yogüɨreco vaera cañɨtei pe --jei--. 16Oyeapɨsaca peré vae oyeapɨsaca co cheré. Erei pereroɨro vae chereroɨro co. Jare chereroɨro vae güɨroɨro chembou vae --jei. 17Jare jocuae setenta vae reta yogüeru ye yave Jesús oia pe, oyerovia jare jei Jesus pe: --OreYa, nderee re rogüɨnoi mbaepuere aña reta re. 18Jayave Jesús jei chupe reta: --Che aecha Satanás oa ara güi amavera rami. 19Mase, amee ma peve mbaepuere pepuere vaera pepɨro mboi reta re jare tumɨcarape reta re, jare penoi vaera mbaepuere ñanderovaicho reta re, yepe tei jae reta vi güɨnoi mbaepuere. Mbaetita mbae ipuere oyapo peve --jei--. 20Erei agüɨye peyerovia mbaepuere aña reta re penoi vae re. Erei peyerovia peree oñemboguapɨ ma ara pe rambue --jei. 21Jocuae ora pe etei Jesús oyerovia jare jei: --Amee yasoropai ndeve, cheRu, quirai nde mbaeti remaeño cuae ɨvɨ pegua iyaracuaa vae reta re oicuaa vaera cuae mbaembae, erei reicuauca michia rami vae reta pe. Icavi co, cheRu. Echa icavi co ndeve reyapo vaera jocorai. Nde co jae ara pegua reta jare ɨvɨ pegua reta iYa --jei. 22Jayave jei ye: --CheRu omee ma cheve opaete. Mbaeti quia oicuaa cavi cheregua, jaeño cheRu. Jae ramiño vi mbaeti quia oicuaa cavi cheRu regua, jaeño che jare che aicuauca chupe vae. Che co jae cheRu Taɨ --jei. 23Jayave oyerova omae jemimboe reta re jare jei chupe retaño: --Tumpa pemovendise ma. Echa omaeño peré peecha vaera jeta mbaembae --jei--. 24Che jae peve, jeta Tumpa iñee aracae omombeu vae reta jare mburuvicha guasu reta oipota tei oecha pe reta peecha vae. Erei jae reta mbaeti oecha. Jae ramiño vi oipota tei oendu pe reta peendu vae. Erei jae reta mbaeti oendu --jei. 25Metei ara metei mboroócuai re oporomboe vae oñemboɨ Jesús jóvai jare jei chupe: --Oporomboe vae, ¿mbae pa ayapota, anoi vaera tecove opa mbae vae? Oipota tei oyavɨuca Jesús pe. 26Jayave Jesús jei chupe: --¿Mbae pa oyecuatía oi mboroócuai pe? ¿Mbae pa remongueta joco pe? --jei. 27Jayave jei Jesús pe: --Oyecuatía oi corai: “Eaɨu ndeYa Tumpa opaete ndepɨa reve jare opaete nderecove reve jare opaete nepɨrata reve jare opaete neñemongueta reve. Jae ramiño vi eaɨu iru vae nde reyeaɨu rami” . Jocorai oyecuatía oi --jei. 28Jayave Jesús jei chupe: --Icavi co rere. Corai eyapo jare renoita tecove opa mbae vae --jei. 29Mboroócuai re oporomboe vae oipota oicuauca jupi co jae. Jae rambue oparandu Jesús pe: --¿Quia pa co jae jocuae iru vae? 30Jayave Jesús jei chupe: --Metei cuimbae ojo Jerusalén güi tenta Jericó cotɨ. Jare güɨramoiño imonda vae reta oipɨɨ. Jae reta omboi jemimonde jare ombopere. Oyuca rairai oeya reta tape pe --jei--. 31Jare güɨramoiño ou metei sacerdote jocuae tape rupi. Jare oecha yave cuimbae ipere vae, mbaeti etei oipota oya jese. Mombɨrɨ rupiño oasa chugüi --jei--. 32Jae ramiño vi ou metei levita jocuae tape rupi. Jare oecha yave cuimbae ipere vae, mbaeti etei oipota oya jese. Mombɨrɨ rupiño vi oasa chugüi --jei--. 33Erei metei Samaria pegua ou jocuae tape rupi, jare ou ovae cuimbae ipere vae oia pe. Jare Samaria pegua oecha yave, oiparareco --jei--. 34Jayave oya jese jare oñono moa reta ipere reta ñogüɨnoia re jare oyasoi ipere reta lienzo pe. Jayave oupi imburica re jare güɨraja metei o pe, jare joco pe oñangareco jese --jei--. 35Jare pɨareve pe Samaria pegua ojota ma joco güi yave, oequi mócoi denario jare omee o iya pe. Jei chupe: Eñangareco jese. Jare jeta yae cuae güi remongata yave, amboepɨta ndeve ayu ye yave --jei, jei--. 36Añave taparandu ndeve: ¿Quia nunga pa co jae jocuae imonda vae reta oipɨɨ vae iñeiru? Echa mboapɨ cuimbae oasa jocoropi --jei. 37Jare mboroócuai re oporomboe vae jei Jesús pe: --Jocuae oiparareco vae. Jayave Jesús jei chupe: --Ecua eyapo jae oyapo rami. 38Jesús jare jemimboe reta jecuae yogüɨraja Jerusalén cotɨ. Jayave yogüɨraja ovae metei tenta pe. Joco pe metei cuña Marta jee vae omboresive cavi jo pe Jesús. 39Jare Marta ipɨquɨɨ jee co María. Jare María oguapɨ ñandeYa ipɨ iyɨpɨ pe oyeapɨsaca vaera jese. 40Erei Marta oñemambeco yae tembiura oyapo oi vae re. Jayave ou Jesús oia pe jare jei chupe: --CheYa, chepɨquɨɨ mbaeti chemborɨ. Jae rambue cheiño ayapo ai tembiura. ¿Icavi ra ndeve oyapo vaera corai? Eyócuai chemborɨ vaera --jei. 41Jayave ñandeYa jei chupe: --Marta, Marta, reñemambeco yae jeta mbaembae re. 42Erei mbaeti yaipota jeta mbaembae. Cuae María oiparavo vae icavi ndeve vi. Ngaraa quia ipuere oequi María güi --jei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\