SAN LUCAS 16

1Jare Jesús jei jemimboe reta pe: --Oico metei cuimbae oicocatu vae jare jembiócuai vi. Jeracua cuimbae pe quirai jembiócuai omongata imbaembae --jei--. 2Jayave cuimbae oeni jembiócuai jare jei chupe: ¿Mbae pa co cuae nereracua cheve vae? Emombeu cheve mbae reyapo opaete chembaembae ndive vae. Echa romoeta co --jei, jei--. 3Jayave tembiócuai jei iyeupe ipɨa pe: ¿Mbae ra ayapota? Echa cheya chemoeta. Mbaeti chepuere ayoo ɨvɨ corepoti amongana vaera. Mbaeti vi chepuere ayerure iru vae reta pe mbaembae re. Echa chemarata co --jei, jei--. 4Aicuaa ma mbae ayapota vae. Corai ayapo yave, cheya chemoe ma yave, iru vae reta oñangarecota cheré --jei, jei--. 5Jayave omondo omombeu vaera opaete iya pe mbae re ipía vae reta yogüeru vaera ipɨri. Jayave oparandu metei vae pe: ¿Mbovɨ pa ndepía cheya pe? --jei, jei--. 6Cien litro aceite --jei, jei--. Jayave tembiócuai jei chupe: Co oi ndetupapire. Eguapɨ voi jare eicuatía cincuenta litro --jei, jei--. 7Jayave oparandu iru vae pe: ¿Mbovɨ pa ndepía cheya pe? --jei, jei--. Cien arroba trigo --jei, jei--. Jayave tembiócuai jei chupe: Co oi ndetupapire. Eicuatía ochenta arroba --jei, jei--. 8Jare cuimbae oicocatu vae jei jembiócuai jupi mbae vae oyapo vae pe: Icavi yae reyapo ndeyeupe. Ndearacuaa co --jei, jei--. Echa cuae ɨvɨ pegua reta iyaracuaa yae corepoti re Tumpa pe oyeócuai vae reta güi --jei--. 9Jeta vese corepoti oyeporu icavi mbae vae oyeapo vaera. Erei che jae peve, peiporu pecorepoti peyapo vaera peamingo retara. Echa pemano yave, peeyata pecorepoti mbaeti peiporu vae. Erei peyapo yave peamingo retara, jae reta pemboresiveta perenta opa mbae vae pe --jei Jesús chupe reta--. 10Oime yave quia ñandepuere yarovia catu mbae michi vae re vae, ñandepuere vi yarovia catu mbae tuicha vae re. Jae ramiño vi oime yave quia oporombotavɨ mbae michi vae re vae, oporombotavɨta vi mbae tuicha vae re --jei--. 11Jae rambue mbaeti yave Tumpa ipuere pererovia catu corepoti re - echa jeta vese corepoti oyeporu icavi mbae vae oyeapo vaera - ngaraa vi pererovia catu mbaembae icavi vae ara pegua re --jei--. 12Jare oime yave quia mbaeti ñandepuere yarovia catu iru vae icorepoti re vae, ngaraa ñamee chupe corepoti güɨnoi vaera iyeupeguara --jei--. 13Metei tembiócuai oipota yave oyeócuai mócoi iya pe, omotareɨta metei iya jare oaɨuta iru iya, ani oparavɨquɨ cavita metei iya pe jare güɨroɨrota iru iya. Mbaeti pepuere peyeócuai Tumpa pe corepoti peaɨu reve --jei. 14Jare fariseo reta cuae oendu yave, oyóyai Jesús. Echa jae reta oipota yae corepoti. 15Jayave Jesús jei chupe reta: --Pe reta peñembojupi iru vae reta jovaque. Erei Tumpa oicuaa pepɨa pe oi vae. Jare yepe tei iru vae reta pemboete yae, erei Tumpa oicuaa peyapo vae icavi mbae yae co --jei--. 16Ndei Juan ou mbove, Tumpa omombeu ñandeve yayapo vaera mboroócuai jare Tumpa iñee aracae omombeu vae reta jeigüe. Erei Juan omboɨpɨ omombeu ñee icavi vae Tumpa iporoocuaia regua, jare opaete vae oipota yae oique Tumpa iporoocuaia pe --jei--. 17Ara jare ɨvɨ opata. Erei mbaeti etei ñandepuere ñamboai mboroócuai --jei--. 18Oime yave quia omombo jembireco vae, güɨreco yave iru vae jembirecora, oñuvanga menda re. Jare oime yave quia oñemombo ma vae güɨreco vae, jae vi oñuvanga menda re --jei--. 19Oico metei cuimbae oicocatu vae temimonde ipora yae vae güɨnoi vae. Jecuaeño oñemonde cavi yae jare ara ñavo oyapo arete --jei--. 20Jare oico vi iru cuimbae Lázaro jee vae. Cuae cuimbae jecuaeño oyerure iru vae reta pe mbaembae re. Lázaro icaracha yae. Ara ñavo iru vae reta omoñeno Lázaro cuimbae oicocatu vae jonque jóvai --jei--. 21Lázaro oipota jou tembíu iperasoraso cuimbae oicocatu vae imesa güi oa vae. Jare ñaɨmba reta yogüeru oere Lázaro icaracha reta --jei--. 22Jare metei ara cuimbae jecuaeño oyerure iru vae reta pe mbaembae re vae omano, jare araɨgua reta güɨraja Abraham oia pe. Jae ramiño vi cuimbae oicocatu vae omano jare oñeotɨuca --jei--. 23Jare cañɨtei pe cuimbae oicocatuse vae oiporara yae oi. Jayave jovaɨva jare oecha Abraham mombɨrɨ oi chugüi. Oecha vi Lázaro Abraham ndive --jei--. 24Jayave iñeeata reve jei: Cheru Abraham, cheparareco. Embou Lázaro oñono vaera ipoacaapɨ ɨ pe omoaquɨ vaera checu. Echa aiporara yae ai cuae tata pe --jei, jei--. 25Erei Abraham jei chupe: Cheraɨ, nemaendúa quirai nde reico ɨvɨ pe rambueve, nde renoi mbaembae icavi vae. Jae ramiño vi Lázaro oico ɨvɨ pe rambueve, mbaembae icavi mbae vae oyeapo chupe. Erei añave jae ipɨacatu oi jare nde reiporara rei --jei, jei--. 26Jae ramiño vi oime ñanepau pe mbaeti etei ñandepuere yaasa vae. Jae rambue roipota yave rojo pepɨri, mbaeti orepuere. Jae ramiño vi peipota yave peyu orepɨri, mbaeti pepuere --jei, jei--. 27Jayave cuimbae oicocatuse vae jei ye Abraham pe: Cuae jeco pegua ayerure ndeve, cheru, remondo vaera Lázaro cheru jenta pe --jei, jei--. 28Echa che oime anoi cinco cherɨvɨ. Emondo omombeu vaera chupe reta, agüɨye vaera jae reta vi yogüeru cuae roiporaraa pe --jei, jei--. 29Jayave Abraham jei chupe: Oime güɨnoi Moisés iporoócuai jare Tumpa iñee aracae omombeu vae reta oicuatiagüe vae. Tomongueta reta jocuae --jei, jei--. 30Jayave cuimbae oicocatuse vae jei Abraham pe: Ngaraa omongueta reta, cheru Abraham. Erei oyecuaa yave chupe reta omanogüe vae, oeya retata iñemongueta icavi mbae vae ipɨa pe oi vae --jei, jei--. 31Jayave Abraham jei ye chupe: Mbaeti yave oipota oyeapɨsaca Moisés iporoócuai jare Tumpa iñee aracae omombeu vae reta oicuatiagüe vae re, ngaraa oyapo Tumpa jei oyapo vaera vae yepe tei quia oicove ye ojo chupe reta omanogüe vae reta ipɨte güi --jei, jei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\