SAN MARCOS 6

1Jesús ojo joco güi iɨvɨ ae pe, jare jemimboe reta vi yogüɨraja jae jupíe. 2Jayave mbutuu iara pe Jesús omboɨpɨ oporomboe judío reta itupao pe. Jare jeta vae oyeapɨsaca jese, jare ipɨacañɨ. Jei reta oyoupe: --¿Quiape pa oñemboe cuae cuimbae opaete cuae re? ¿Mbae nunga aracuaa pa oñemee chupe? ¿Mbae nunga mɨacañɨ pa cuae oyapo ipo pe vae? --jei reta--. 3Cuae co jae carpintero. Jae co María imembɨ. Jae co Jacobo, José, Judas, jare Simón tɨqueɨ. Jare jeindɨ reta yogüɨreco vi ñanerenta pe --jei reta. Jae rambue jae reta pochɨ Jesús pe. 4Jayave Jesús jei chupe reta: --Opaete vae omboete metei Tumpa iñee omombeu vae. Jaeño jentaɨgua reta, jentara reta, jare jo pegua reta mbaeti omboete --jei. 5Jare joco pe mbaeti ipuere oyapo mɨacañɨ tuicha vae. Jaeño oñono ipo mbovɨ imbaerasɨ vae reta re ombogüera vaera. 6Jare Jesús ipɨacañɨ jese reta, jae reta mbaeti güɨrovia jese rambue. Jayave Jesús ojo oporomboe iru tenta jocoropi ñogüɨnoi vae reta pe. 7Metei ara Jesús oeni jocuae doce jemimboe reta, jare omondo mocomócoi pe, jare omee chupe reta mbaepuere omondo vaera aña reta oya jese vae reta güi. 8Jare oyócuai: --Peo yave, agüɨye mbae peraja, jaeño pepopoca. Agüɨye peraja peaporoca, perembiura, jare corepoti --jei chupe reta--. 9Pemonde pepɨapaa, jare agüɨye pemonde mócoi camisa --jei. 10Jare jei ye chupe reta: --Peo pevae yave metei o pe, joco pe pei, jocuae tenta güi peo regua --jei--. 11Jare oime yave metei tenta pegua reta mbaeti oipota pepɨta vaera joco pe jare mbaeti oipota oyeapɨsaca peré vae, pecuaño joco güi, jare pemotumo ɨvɨtimbo pepɨ güi, oicuaa vaera jae reta co teco güɨnoi --jei--. Añete che jae peve, Tumpa ojaa yave ɨvɨ pegua reta, jocuae tenta pegua reta oiporara yaeta Sodoma jare Gomorra pegua reta güi --jei. 12Jayave jae reta yogüɨraja, jare omombeu iru vae reta pe: --Peeya peñemongueta icavi mbae vae pepɨa pe oi vae. 13Jare jae reta omondo jeta aña reta oya jese vae reta güi, jare jeta imbaerasɨ vae reta re oñono mbaequɨra ombogüera vaera. 14Opaete vae oendu ma Jesús regua. Mburuvicha guasu Herodes jee vae oendu vi. Jae jei: --Juan oporombobautizase vae oicove ye ma ou omanogüe vae reta ipɨte güi. Jae rambue oyapo cuae mɨacañɨ reta --jei. 15Iru vae reta jei: --Jae co Elías. Jare iru vae reta jei: --Jae co metei Tumpa iñee omombeu vae Tumpa iñee aracae omombeu vae rami. 16Erei Herodes oendu yave, jei: --Jae co Juan aiñacasɨauca vae. Oicove ye ma ou omanogüe vae reta ipɨte güi --jei. 17Echa ndei Juan omano mbove, Herodes omenda Felipe jembireco Herodías jee vae ndive. Felipe co jae Herodes tɨvɨ. Jayave Herodes omondo oipɨuca Juan, jare oñonouca tembipɨɨrɨru pe, Herodías oipota rambue. 18Echa tenonde yave Juan jei Herodes pe: --Mbaeti icavi remenda vaera nderɨvɨ jembireco ndive. 19Jae rambue Herodías pochɨ Juan pe, jare oipota tei oyucauca, erei mbaeti ipuere. 20Echa Herodes oicuaa Juan co jae cuimbae jupi vae. Jae rambue oquɨye chugüi, jare mbaeti omaeño quia re oyapo vaera icavi mbae vae chupe. Jare oendu yave Juan jei vae, oñemambeco yae. Erei jecuaeño oipota oyeapɨsaca jese. 21Erei ovae ara Herodías oyapo vaera icavi mbae vae Juan pe. Jocuae ara Herodes omboarete oaa, jare omboatɨuca iru mburuvicha reta, sundaro reta juvicha reta, jare oicocatu vae Galilea pegua reta, omongaru vaera. 22Jare Herodías imembɨ cuña oique opɨrae yave, omboyerovia Herodes jare jae ndive ocaru ñogüɨnoi vae reta. Jayave Herodes jei cuñatai pe: --Eyerure cheve mbae reipota vae re, jare che ameeta ndeve --jei. 23Jare jei ye chupe Tumpa jee re: --Oipotagüe reyerure cheve jese vae ameeta ndeve, cheɨvɨ mbɨte rupi yepe. 24Jayave cuñatai oe ojo oparandu ichɨ pe: --¿Mbae re pa ayerureta chupe? --Eyerure chupe Juan oporombobautizase vae iñaca re --jei ichɨ chupe. 25Jayave ɨmambaeño cuñatai oique ye mburuvicha guasu oia pe. --Aipota remee vaera cheve añave voi Juan oporombobautizase vae iñaca metei ñai pe --jei chupe. 26Jayave mburuvicha guasu ipɨatɨtɨ yae. Erei Tumpa jee re jei chupe rambue, jare iru vae reta oendu rambue, mbaeti oipota jei chupe: Ani. 27Jae rambue omondo sundaro tembipɨɨrɨru pe, Juan iñaca güeru vaera. 28Jayave ojo sundaro tembipɨɨrɨru pe oiñacasɨa Juan. Jayave güeru iñacagüe metei ñae pe, jare omee cuñatai pe. Jare cuñatai omee ichɨ pe. 29Jare Juan jemimboe reta cuae oicuaa yave, yogüeru güɨraja jetegüe oñotɨ. 30Jesús jemimondo reta oñemboatɨ ye yave ipɨri, omombeu reta chupe opaete oyapogüe jare oporomboe jese vae. 31Jayave Jesús jei chupe reta: --Pe retaño peyu yaja mbaeti quia oicoa pe, peputuu vaera michi pegua --jei. Echa jecuaecuae jeta vae yogüeru opou ipɨri. Jae rambue Jesús jare jemimboe reta mbaeti ipuere ocaru. 32Jayave jae retaño yogüɨraja chalana pe mbaeti quia oicoa pe. 33Erei jeta vae oecha yogüɨraja, jare oicuaa quia co jae. Jare yogüɨraja ɨvɨ rupiño tenta reta güi Jesús ojoa pe, jare yogüɨraja ovae ndei Jesús ojo ovae mbove, jare oñemboatɨ joco pe. 34Jesús ogüeyɨ yave chalana güi, oecha jeta yae vae, jare oiparareco reta. Echa jae reta vecha iñangarecoa mbae vae reta rami. Jare omboɨpɨ omboe reta jeta mbaembae re. 35Caaru ma yave, Jesús jemimboe reta yogüeru jei chupe: --Mbaeti quia oico cuae pe jare caaru ma co. 36Emondo cuae reta, yogüɨraja vaera tenta oime coropi ñogüɨnoi vae reta pe. Joco pe togua jembiura. Echa mbaeti mbae jou reta vaera --jei reta. 37Erei Jesús jei chupe reta: --Pe reta pemee tocaru. --¿Rojota pa rogua doscientos denario pegua mbɨyape, romee vaera ocaru reta? --jei reta chupe. 38Jesús jei chupe reta: --¿Mbovɨ mbɨyape pa oime penoi? Pecua peeca --jei. Jae reta oicuaa ma yave, omombeu Jesús pe: --Oime rogüɨnoi cinco mbɨyape jare mócoi jevae ɨ rupigua --jei reta. 39Jayave Jesús oyócuai opaete vae oñemboatɨatɨ vaera oguapɨ capiata joquɨ vae re. 40Jayave oñemboatɨatɨ reta oguapɨ cien rupi jare cincuenta rupi. 41Jayave Jesús oipɨɨ jocuae cinco mbɨyape jare mócoi jevae ɨ rupigua, jare omae ara re, jare omee yasoropai Tumpa pe. Jayave opɨsae mbɨyape reta, jare omee jemimboe reta pe, jae reta omee vaera yatɨyatɨ ñogüɨnoi vae reta pe. Jesús opɨsae vi jocuae mócoi jevae ɨ rupigua, oñemee vaera opaete vae pe. 42Opareve ocaru, jare jɨvata. 43Jayave Jesús jemimboe reta omboatɨ tembíu oñepɨsaegüe jembɨre vae, jare omotɨnɨe doce canasta. 44Jare ocaru vae reta güi cuimbaegüeño oyepapa cinco mil. 45Jare jupiveiño Jesús oyócuai jemimboe reta oyeupi vaera chalana pe, jare yogüɨraja vaera jenonde ɨ guasu jovaicho pe tenta Betsaida pe, jae omondo rambueve yatɨ vae reta. 46Jare opa omondo yave yatɨ vae reta, jae oyeupi ɨvɨtɨ re oyerure vaera Tumpa pe. 47Pɨtu ma yave, chalana jemimboe reta yogüɨraja pɨpe vae ɨ guasu mbɨte pe ma ojo, jare Jesusño opɨta ɨvɨ pe. 48Jare Jesús oecha tanta ma oparavɨquɨ reta, güɨroata vaera chalana. Echa ɨvɨtu tanta oovaiti. Jare coe seri ma yave, Jesús oguata ojo ɨ iárambue oupitɨ. Jare oasata tei chugüi reta. 49Jae reta oecha yave oguata ojo ɨ iárambue, oñemongueta tei oecha mbae iagüe, jare osapúcai reta. 50Echa opaete jae reta oecha, jare ipɨacañɨ yae. Erei jupiveiño Jesús ombou iñee chupe reta: --Peñemoatangatu. Che co. Agüɨye pequɨye --jei. 51Jayave Jesús ou oyeupi chalana pe, jare opɨta ɨvɨtu. Jare jae reta ipɨacañɨ yae. 52Echa jocuae mɨacañɨ mbɨyape regua oyapo yave, Jesús oipota tei jae reta oicuaa cavi vaera. Erei ndeiño oicuaa. Echa ipɨatanta vɨteri. 53Ɨ guasu oasa reta yave, yogüɨraja ovae ɨvɨ Genesaret pe. Jare ogüeyɨ reta yave chalana güi ɨ guasu jembeɨ pe, jupiveiño joco pegua reta oicuaa jae co Jesús. 55Jare yogüɨraja opaete jocuae ɨvɨ rupi, jare omboɨpɨ güeru imbaerasɨ vae reta jupa reve Jesús oia pe. Iru vae reta omombeu chupe reta quiape oi. 56Jare Jesús ojo tenta michi vae reta pe, jare tenta tuicha vae reta pe, jare tenta reta icatu rupi. Jare ojoa rupi joco pegua reta güeru oñono imbaerasɨ vae reta tape reta pe, jare oyerure Jesús pe imbaerasɨ vae reta oyavɨquɨ vaera jemimonde jembeɨ yepe. Jare opaete jemimonde oyavɨquɨ vae reta ocuera.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\