માથ્થી 1:3

3યહૂદા પેરેસ અને ઝેરાહનો પિતા હતો. (તેઓની મા તામાર હતી.) પેરેસ હેસ્રોનનો પિતા હતો. હેસ્રોન આરામનો પિતા હતો.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More