Romanos 5

1Inchawei isubigwan Cristoinug pasra bønrraikkurri chi kailø gømeelø lataig tabig pønrramig kua, Tiusba chi isumgaig tab pønrramigwan tøgaguer, Señor Jesucristogurri. 2Pøs katø nambe nøgurri namui isubigwan nuinuutø pasriitøga øyeeg tru ka yandø tabig tranigu kebamba, truyu pønrrøwa, Tiuswei tørguegwalmabigwan namgucha tøgagønrrab, treegwan isua muniirab tab gúi mørøb pønrrer. 3Incha øyeetø gømøtø, namun chigøben isumdiig nebuben, katø nambe mayanguen tab gúi kasraarabelø guer, kaguen tru chigøben isumdiig nebui pønrramig arrubiibe maig kuingucha tammay melam gusremig arruben, 4tru maig kuingucha melabig melaigugurri arrubiibe, chine pub arrubigu chi gømui lataig pønrrabelø gømig arruben, tru treeg chi gømui lataig pønrrabelø gúigyugurri arrubiibe, tru tøgagømigwane yandø tøgaguen bønrrermab isua bønrramig arrubig kui isubelø gúig køppe. 5Inchen nam tru tøgaguermab isua munig melaibe, treeg kømuptincha namun ka isuindø bønrramig kønrrai kørrømartrabig kømøn. Kaguende Tiusbe namui manrrøwan nui undag købiitøga netsøgana basrig køn, Espíritu Santon namun tøgagønrrai tranikkurri. 6Pøs nambe chigucha chi martrabgailø bønrrøben, Cristobe kailayasig kwaig køn, yandø ke treeg maramig puben. 7Tabig sølgandø uñib møweimburø kan mugøben nø purøbasramisra kwanrrab indamibe purø murig køn, ke kan larrø tabig marøb møweimburøgan pøs kan mube nø purøbasramisra kwanrrab pasramisrøbwei inchibsruitarru gøben. 8Trune Tiusbe nui undag købig namuyasig tøgagúigwan øyeeg marigu kenamaran, nam kaig marøbelø gøbenbatøsrøwei, Cristo namuimburø nø purøbasramisra kwaigu. 9Møimbe yandø Señor Jesúscristoi ani lusiitøga nam chi kaig kømeelø lataig tabig pønrraig køppe, møimbeguende Tiuswei trømbøig namig købig namuim bala attrabig pasrabigwan Cristogurri treeg pumønrrai mariilø gømønrrun. 10Pøs nam Tiuswan ashig kømui inchib pønrrab urassrøweinguen, nui Nusrkai kwaikkurri Tiusba tammay tabig kørrømisra pønrramig kønrrai mariilø gúig køppe, møimbeguende, yandø nam nøba tabig kørrømisra pønrrønrrai mariiløbe, nambe kaigyugurri wesrailø gømønrrun Nusrkai øsig kuikkurri. 11Incha gatø iitø gømøtø, nambe Tiusweinug maya nuguen kasrag bønrrer namui Señor Jesucristogurri. Pøs nøgurri nambe Tiusba tru tammay tabig kørrømisra pønrramigwan møimbe utig kuig køn. 12Pøs kaig mariima kan møkkurrindø yu pirau kebarruben, kwamibe tru kaig marikkurri arrig købene, øyeetøwei tru kwamibe maya misagwan puraarrub arrig køn, kaguende mayeeløba kaig marig kua. 13Tru maig maramigwan martrai pørig chigaabenbatøwei, kaig mariibe yu piraube pasrabguen indig køn. Inchendø tru maig maramigwan martrai pørig kaabene, kaig marigwangucha chi isua asamig kaabig køn. 14Treeg kuindøgucha, tru kwamibe Adán tsub urassrøngurri Moiséskatig mayeelaim bala basrøben, mayeelanba kwamig arrig køn, Tius karua basrigwan kalø marøb itøbunab Adán mari lataitøwei marigwan marmeelaim balaguen. Adánbe tru wendau attrabigweimbe tre lataitøwein gúig køn. 15Inchendø Tius nø keta traniiba, tru karua pasrigwan Adán kaig marøb itøbuniibabe treetøwein gømøtø, peg køn. Kaguende Tius karua basrigwan kan møg kalø marøb itøbunikkurrindø misag truba nørrø kwamima gúibe, treetøguen gømø, Tiuswei tru ka yandø tab indiibe misag nørrø bønrrabelaim bala arrumburab arrig køn, tru Jesucristo kan møweinukkurrindø ka yandø keta tranig arrubig. 16Inchagucha Tius tru keta traniibe, tru kan møøtø kaig marigugurri arrubig lataig kømøtø gøn. Kaguende tru kaig marimburø maig kønrrabigwan asha mariilø bønrramig arrubiibe, kanbalø kalø marikkurrindø arrua, misagwan kailø gúi kørrømara pønsrailø gømigwan tøgaig arrig køn. Trune Tius tru ketiibe møguelø purø nørrø kalø mara bønrrøben, treekkurri arrua, Tiuswein gabyu nam chi kaig kømeelø lataig tabig pønrramig kønrrai mariilø gømigwan tøgaig arrig køn. 17Pøs Tius tru karua basrigwan kan møg, nøtø kaig marøb itøbunikkurrindø maya misagweim bala tru kwamig nø garub pasrønrraima, tru kan møøtø øyeeg mariibe, treetøguen gømøtø, tru Jesucristo, nø kan møkkurrindø nøm øsig kuigube chigurrimbunø arrubigwan nøm kanawa puraambub amrrun, tru Tiuswei nørrø ka yandø tab indigwanba, tru chi kaig kømíig lataig kømig ketigwanba Tius tranig utabelø. 18Pøs Tius karua basrigwan kan møg kanbalø kaig marøb itøbunikkurrindø maya misaameran møra pønrrønrrai pønsrailø gømima gúibe, katø treetøwei kan møg kanbalø sølgandø tabig mariitøgatø maya misaameran tru chi kaig kømeelø lataig tabig kørrømisramigwan maran, truibe nømuyasig øsig kømigwan tøgaig arrubig. 19Kaguende kan møøtø maig karuigwan møra marmuikkurrindø misaamera truba nørrø kaig marøbelø gønrrai mara kørrømariibe, katø treetøwei kan møøtø tru maig karuigwan møra mariibe truba nørrø chigucha chi kaig kømeelø lataig tabig kørrømariilø gønrrun. 20Tru maig maramigwan martrai pøriibe tabigwane tabig kui ashchaimba, kaig marigwane kaig kui ashchaimba asøskønrrab kebarrubene, tru kaig marøb itøbunab gømibe masken nurab larrøbitsig køn. Tru kaig marig mas larrøbichib nurabene, Tiuswei tru ka yandø tab indiibe treetøguen gømø, purab nuikken nurab larrøbitsig køn. 21Inchawei tru kaig mariibe misagwan Tiusweinukkurri tarømara, kwamigumay srua ib truig kerriguwan nø garub pasrab lataitøwei, tru ka yandø tab indikkucha tru sølgandø tabig mariitøga kerriguwan nø garub pasrønrrain gúig køn, managatig øsig kømigwan tøgaig Jesucristo namui Señorgurri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\