2 João 1

1Xee igreja re apena va'e ma axarura ndevy, xereindy Nhanderuete ojeupe guarã ndeporavo va'ekue pe, ha'e nememby kuery xerembiayvu ikuai avi va'e pe. Xee anho e'ỹ roayvu, anhetẽ va'e oikuaa va'e kuery ha'e javi guive, 2mba'eta nhande kuery pavẽ re anhetẽ va'e oĩ, ha'e nhandereve riae 'rã oiko. 3Nhandereve oĩ 'rã nhanemboaxya ha'e mby'a porã Nhanderuete ha'e Ta'y Jesus Cristo guigua, anhetẽ va'e ha'e mborayvu guive. 4Xee avy'a ete nememby kuery regua anhetẽ va'e rupi ikuai rã aikuaa vy, Nhanderu ojapo ukaague rami vy ae. 5Aỹ ma xereindy, xee ajerure peteĩ-teĩ jajoayvu aguã. Ha'e ramia py ma ayvu ipyau va'e'ỹ ambopara, ha'e rã jypy'i guive oeja va'ekue. 6Po rami 'rã jajoayvu: ha'e ojapo uka va'e rupi nhandekuaia py. Kova'e ma jypy'i guive ojapo uka va'e regua pendu va'ekue, mborayvu re nhandekuai aguã. 7Mba'eta heta avi ikuai nhombotavy va'e yvy jave rupi. Ha'e va'e kuery ma “Jesus Cristo ngo'o reve ou va'ekue re ajerovia” nde'i. Ha'e rami ikuai nhombotavypa rei va'e kuery, Cristo rovaigua ae. 8Ha'e nunga rupi peiko kuaa pota, pemokanhy e'ỹ aguã penhea'ãague repyrã oĩ va'e, ha'e rã pejopypa aguã. 9Ha'e gui Cristo regua rami e'ỹ nhombo'ea, ha'e ayvu porã gui ojepe'a va'ekue re ma Nhanderuete noĩ. Ha'e rã ha'e va'e ayvu nhanembo'eague rupi riae ikuai va'e re ma Nhanderuete ha'e Ta'y oĩ. 10Amongue pendea py ou vy ha'e va'e ayvu rupi e'ỹ penembo'e ramo pemovaẽ eme pendero py, pexarura eme guive. 11Mba'eta ha'e kuery pe amongue oxarura vy ma teko vai apoa kuery reve onhemoirũ va'e. 12Heta teri areko ambopara va'erã pẽvy. Ha'e rami teĩ aỹ namombe'uxei tinta py kuaxia re, mba'eta peẽ kuerya py aju voixe. Ha'e ramo ma nhandeayvu porã 'rã, javy'a ete aguã. 13Ndekypy'y oiporavo pyre memby kuery ha'e javive oxarura uka ndevy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\