João 11

1Ha'e gui Maria ha'e tyke Marta rekoa Betânia py ma ikyvy Lázaro imba'eaxy oupy. 2Maria ma Senhor py re heakuã porã va'e oikyty vy o'a py ae omombiru va'erã. 3Ha'e gui Lázaro reindy kuery aipoe'i uka Jesus pe: — Senhor, orekyvy reayvu ete va'e imba'eaxy oupy — he'i uka. 4Ha'e nunga Jesus oendu vy aipoe'i: — Ha'e va'e teko axy ma ijukaarã e'ỹ oiko, ha'e rã Nhanderuete yvatea ha'e Ta'y yvatea avi ojekuaa aguã — he'i. 5Jesus oayvu ete Marta, ikypy'y ha'e ikyvy Lázaro. 6Ha'e rami vy Lázaro imba'eaxy oupya oikuaa teĩ mokoĩ ára ranhe opytave oĩa py. 7Ha'e gui mae ma — Jaje'oi ju Judéia yvy katy — he'i guemimbo'e kuery pe. 8Ha'e ramo hemimbo'e kuery oporandu: — Orembo'ea, kuee'i judeu kuery ita py ndeapipaxe va'ekue ri ha'ekue katy ju va'e ty'y rejevy ta? 9Jesus ombovai: — Doze hora e'ỹ ri ty'y peteĩ ára oĩ? Ha'e ara py teri amongue oguata vy nonhepyxangai 'rã, hexakãa ko yvy regua oexa vy. 10Ha'e rã pyávy ma oguata vy onhepyxanga 'rãe, mba'eta hexe noĩ hexakãa — he'i. 11Ha'e rami ijayvu ma vy aipoe'ive ju: — Nhaneirũ Lázaro ma oke oupy. Ha'e ramo xee aa ta amomyĩ — he'i. 12Ha'e ramo hemimbo'e kuery aipoe'i: — Senhor, oke vy 'rã okuera — he'i okuapy. 13Ha'e rami Jesus ijayvu va'eri Lázaro omano maa re ijayvu vy. Ha'e rã hemimbo'e kuery ma okea re rive ijayvua rami oikuaa. 14Ha'e ramo ma Jesus omombe'u porãve: — Lázaro omano ma. 15Ha'e pendere ama'ẽ vy avy'a ha'e py ndaikoiague re, mba'eta ha'e rami rã 'rãe pejerovia. Jaje'oi ma'vy ituia py — he'i. 16Tomé Dídimo hery va'e aipoe'i oirũ kuery pe: — Jaje'oi ha'vy nhande kuery voi hexeve nhamano aguã — he'i. 17Ha'e gui Jesus ovaẽ rã irundy ára ma ojapo Lázaro onhono porãa ague. 18Betânia tekoa ma Jerusalém gui três quilômetro rãnda'u opyta. 19Marta ha'e Maria okyvy re ipy'a vai ramo heta ou judeu kuery ombopy'a guaxu aguã. 20Marta ma Jesus ou oinya oikuaa vy oo ovaexĩ aguã. Ha'e rã ikypy'y Maria ma ngoo py ranhe opyta. 21Ha'e gui Marta aipoe'i Jesus pe: — Senhor, apy reiko va'e rire xekyvy nomano jepei 'rãgue. 22Ha'e rami avi xee aikuaa opa mba'e re Nhanderuete pe rejerure ramo ha'e ojapo 'rãa ndevy — he'i. 23Jesus aipoe'i: — Ndekyvy ma onhemboete ju 'rã. 24Ha'e ramo Marta ma — Tá, xee aikuaa ma opaa ára onhemboete ju 'rãa, omboetepaa jevy jave — he'i. 25Ha'e gui Jesus aipoe'i: — Xee ae ma anhomboete ha'e anhomoingove va'e. Xere ojerovia va'e omano teĩ oikove jevy 'rã. 26Ha'e rami avi ha'e javive xere oiko ha'e ojerovia va'e ma nomanoi 'rã raka'eve rã peve guarã. Rerovia pa xeayvua? 27Kunha va'e ombovai: — Tá Senhor, xee arovia ndee Nhanderuete Ra'y Cristo ko yvy re reju 'rã va'ekue reikoa — he'i. 28Ha'e rami ijayvupa vy ojepe'a ranhe, ha'e oenoĩ okypy'y Maria. Ha'e vy ixupe anho'i aipoe'i: — Nhanembo'ea ovaẽ ma, ha'e nerenoĩ — he'i. 29Ikypy'y oendu vyve opu'ã ha'e oo oĩa katy. 30Mba'eta Jesus ma tekoa py ete'i novaẽ teri, Marta oexaague py teri oĩ. 31Ha'e gui judeu kuery Maria mbopy'a guaxuarã hoo py ou va'ekue oexa okuapy Maria ojapura reve opu'ã ovy rã. Ha'e rami vy ha'e kuery voi oje'oi hupive, “Ikyvy ituia katy po oo ojae'o aguã” he'i vy. 32Ha'e gui Jesus oĩa py Maria ovaẽ vy oexa vyve guenapy'ã re oĩ henonde. Ha'e vy aipoe'i: — Senhor, apy reiko va'e rire xekyvy nomano jepei 'rãgue — he'i. 33Ha'e ojae'o rã, ha'e judeu kuery hupive ou va'ekue ha'e javi ojae'o avi ramo Jesus oexa vy oendu opy'a re omboaxya, ndovy'ai guive. 34Ha'e rami vy oporandu: — Mamo tu penhono porã raka'e? Ha'e kuery ombovai: — Senhor, eju ha'vy exa — he'i. 35Jesus voi ojae'o. 36Ha'e ramo judeu kuery oexa vy — Ha'e oayvu ete va'e ty'y — he'i okuapy. 37Ha'e rã amongue ma aipoe'i: — Ha'e ma ára revegua e'ỹ omoma'ẽ va'ekue nda'evei ri ty'y kova'e voi omano aguã gui ogueraa jepe aguã? — he'i. 38Jesus teĩgue ju opy'a re oendu omboaxya. Ha'e vy oo onhono porãa ague peve. Peteĩ itakua py onhono porãa, ha'e imbotyarã omoĩa ita tuvixa va'e. 39Ha'e ramo Jesus aipoe'i: — Peipe'a ita — he'i. Ha'e ramo omano va'ekue reindy Marta aipoe'i: — Senhor, heakuã ma rima, irundy ára ma rire. 40Jesus ombovai: — Xee aipo nda'ei ri ty ra'e, rejerovia vy Nhanderuete po'akaa rexa 'rãa? — he'i. 41Ha'e rami rã oipe'aa ita. Jesus yva re oma'ẽ vy aipoe'i: — Xeru, xee roguerovy'a, mba'eta rendu xeayvua. 42Xee ma aikuaa ae xeayvua rendu riaea. Ha'e rami avi nami xeayvu heta va'e kuery oikuaa aguã ndee ae xembouague — he'i. 43Ha'e rami ijayvu ma rire ojapukai reve aipoe'i: — Lázaro, eẽ ke oka py — he'i. 44Ha'e ramove omano va'ekue oẽ ouvy ipy ha'e ipo ojokuaague reve, ha'e hova panhero py onhovãa va'ekue reve. Ha'e ramo Jesus aipoe'i: — Pejora, tove too — he'i. 45Ha'e gui judeu kuery Maria-a py ou va'ekue ma ha'e rami Jesus ojapo rã oexa vy heta ojerovia hexe. 46Ha'e rã amboae kuery ma oje'oi vy fariseu kuery pe omombe'upa Jesus ojapo va'ekue. 47Ha'e nunga sacerdote yvatekueve va'e ha'e fariseu kuery oendu vy nhomboatypa nhomboayvu va'ety kuery reve. Ha'e vy aipoe'i: — Mba'e tu nhande kuery jajapo jakuapy? Mba'eta ha'e va'e ava ma hexa pyrã anho ojapo oikovy. 48Xapy'a rei nanhapenai ramo ma ojerovia pavẽ 'rã hexe. Ha'e ramo Roma pygua kuery ha'e nunga oendu vy ou vy omomba 'rã nhambojeroviaaty ha'e nhande kuery voi — he'i okuapy. 49Ha'e kuery regua peteĩ ma Caifás hery va'e, ha'e va'e ma'etỹ re sacerdote yvateve va'e oĩ. Ha'e va'e aipoe'i: — Peẽ kuery ma mba'eve ndapeikuaai, 50neĩ ndapeikuaa potai guive, mba'eta nhande kuery nhamanombaa 'rãgue py ha'eveve peteĩ ava omano aguã heta va'e kuery rekovia — he'i. 51Ojee ae gui e'ỹ ha'e rami ijayvu. Ha'e rã ha'e va'e ma'etỹ re sacerdote yvateve va'e oĩ vy Nhanderuete gui ae ijayvu Jesus heta va'e kuery rekovia omano aguã re. 52Ha'e guetarã kuery rekovia anho e'ỹ guive omano, ha'e rã Nhanderuete ra'y kuery yvy jave re ikuai va'e ha'e javi omoingo aguã peteĩ'i tete rami. 53Ha'e gui ha'e va'e ára guive ha'e kuery onhembopy'a okuapy ojuka aguã. 54Ha'e nunga Jesus oikuaa vy judeu kuery ikuai rupi ve'ỹ oiko, ha'e rã tekoa e'ỹa katy'i peteĩ tetã Efraim hery va'e oĩ va'e py oo. Ha'e py ranhe opyta guemimbo'e kuery reve. 55Ha'e gui judeu kuery pegua ngaru Páscoa ára ovaẽ rai'i ma ramo Jerusalém katy heta oje'oi tekoa ikuai va'e gui, Páscoa oiko rã guarã ojeky'a'o aguã. 56Ha'e py ma oeka okuapy Jesus. Ha'e rami vy templo py ikuai vy aipoe'i joupe-upe: — Mba'exa ndee reikuaa? Jesus nda'u ndoui 'rã ngarua py? — he'i. 57Sacerdote yvatekueve va'e ha'e fariseu kuery aipoe'i amongue mamo pa Jesus oikoa oikuaa vy omombe'u aguã, ha'e kuery ojopy aguã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\