João 7

1Ha'e va'e rire ma Jesus oiko Galiléia yvy rupi. Judéia yvy katy ranhe ndoovei, judeu ruvixa kuery ojukaxe rã. 2Ha'e gui ovaẽ rai'i ma judeu kuery pegua ngaru oguy'i py ikuai aguã regua ára. 3Ha'e ramo oĩa py tyvy kuery ou vy aipoe'i ixupe: — Tereo ju kova'e tekoa gui judéia katy, neremimbo'e kuery ha'e pygua voi mba'emo rejapo va'e oexa aguã. 4Mba'eta avave rei ojekuaa ukaxe vy nhemi rupi ndojapoi 'rã mba'eve. Tove yvy jave rupi toikuaa mba'emo rejapo reikovy va'e — he'i okuapy. 5Ha'e rami tyvy kuery ijayvu mba'eta ha'e kuery ae ndojeroviai hexe. 6Ha'e ramo Jesus aipoe'i ha'e kuery pe: — Nda'evei, xe'ára novaẽi teri. Ha'e rã peẽ kuery pe ma ára nhavõ ha'evepa rei. 7Peẽ kuery re yvy regua kuery nda'ija'e e'ỹi 'rã. Ha'e rã xere ma nda'ija'ei okuapy, teko vai rupi ikuaia amombe'u ramo. 8Tapeo peẽ ae ngarua py. Xee ma ndaa reguai ranhe, mba'eta novaẽi teri xe'ára — he'i. 9Ha'e rami Jesus ijayvu vy opytave ranhe Galiléia py. 10Tyvy kuery ngarua py oje'oipa ma rire mae Jesus voi oo. Ha'e rami teĩ avave rei pe ndojekuaa ukai guive. 11Ngarua py ma judeu ruvixa kuery oeka okuapy, oporandu guive mamo pa oĩa re. 12Heta va'e kuery joo rami e'ỹ-e'ỹ ijayvu okuapy heko re, mba'eta amongue ma aipoe'i: — Ha'e tu porayvu va'e rima. Ha'e rã amboae kuery ma — Xevy pe rã nhombotavypa rei oikovy — he'i. 13Avave rei nomombe'u porãai guive marã rami pa oikoa, mba'eta judeu ruvixa kuery gui okyje vy. 14Ha'e gui ngaru oikoa mbyte py mae ma Jesus oo templo py nhombo'e vy. 15Ha'e ramo judeu ruvixa kuery ma nhombo'e rã oendu vy onhemondyipa. Ha'e vy aipoe'i: — Mba'exa tu kuaxia para re oĩ va'e oikuaapa, nonhembo'ei va'ekue ri? 16Jesus ombovai: — Xee ma xejegui ae e'ỹ anhombo'e, ha'e rã Xembouare gui aikuaa. 17Ha'e gui Nhanderuete oipotaa rami ikuaixe va'e ma oikuaa 'rã Nhanderuete gui pa anhombo'e kuaa, tyrã pa xejegui ae. 18Mba'eta ojegui ae nhombo'e va'e ma onhemboyvate ukaa rupi rive 'rã oiko. Ha'e rã imbouare yvatea oikuaa ukaa rupi nhombo'e va'e ma anhetẽ va'e, ha'e hexe noĩ 'rã teko vai. 19Moisés e'ỹ teve peẽ kuery pegua lei ombopara raka'e? Ha'e ramive ma peẽ kuery neĩ peteĩve ndapejapoi. Mba'e re tu xejukaxe ri? 20Ha'e ramo heta va'e kuery aipoe'i: — Anha teve rima ndere onhemonde. Mava'e tu ndejukaxe? 21Jesus ombovai: — Xee ma peteĩ mba'e ajapo ramo rive peẽ kuery penhemondyipa. 22Moisés ma oeja raka'e jopire pemboi aguã. Ha'e rami aguã ma Moisés guigua ete e'ỹ guive, ha'e rã nhaneramoĩ kuery gui ijypy raka'e. Ha'e rami rire sábado ára py teĩ pemboi 'rã avakue'i pire. 23Moisés lei ombopara va'ekue rami vy sábado ára py voi avakue'i pire pemboi va'eri mba'e re tu xejou vai ri pekuapy sábado ára py anhomongueraague re? 24Nda'evei joe peikuaa pota aguã mba'emo pexaa rupi rive, ha'e rã anhetẽ va'e ha'e teko porã rupi anho 'rã ha'eve. 25Amongue Jerusalém pygua kuery aipoe'i: — Peva'e e'ỹ nda'u huvixa kuery ojukaxe va'e? 26Mba'exa tu ha'vy pavẽ oendua py nhombo'e teĩ avave rei nomokyrirĩ? Tyrã pa huvixa kuery voi teve oikuaa Cristo oikoa rami? 27Nhande kuery ma jaikuaa magui pa ha'e oua. Ha'e gui Cristo ou ramo ma avave rei ndoikuaai 'rã magui pa oua — he'i okuapy. 28Ha'e gui Jesus ma templo py nhombo'e vy aipoe'i: — Peẽ kuery nda'u xekuaa, ha'e magui pa ajua peikuaa avi ri ty'y? Ha'e gui xee ma xee ae aipotaa rami rive'ỹ aju. Peẽ kuery ma ndapeikuaai ae Xembouare ma anhetẽ va'eri. 29Ha'e rã xee ma aikuaa, mba'eta ixugui aju, ha'e ae xembou ramo — he'i. 30Ha'e ramo ha'e kuery ojopyxe teĩ avave rei opo nomoĩ hexe, hi'ára novaẽi teri ramo. 31Ha'e pygua kuery regua heta ojerovia hexe. Ha'e vy aipoe'i: — Cristo ou vy nda'u ojapo 'rã ri hexa pyrã peva'e ava ojapo va'e gui iporãve va'e? — he'i okuapy. 32Ha'e gui fariseu kuery ma heta va'e kuery Jesus ojou porã okuapya oikuaa vy sacerdote yvatekueve va'e reve omondouka xondaro kuery ojopy aguã. 33Ha'e ramo Jesus aipoe'i ha'e kuery pe: — Aỹ'i tema aiko teri peẽ kuery reve. Ha'e gui aa ju ta ma Xembouarea py. 34Ha'e va'e rire peẽ kuery xereka teĩ ndaxejoui 'rã, mba'eta xee aa ague py peẽ kuery peo aguã nda'evei — he'i. 35Ha'e ramo judeu ruvixa kuery joupe-upe ju aipoe'i: — Marã katy nda'u ha'e oo 'rã ndajajoui aguã? Tyrã pa grego kuery retã nhande kuery ikuaia rupi teve oo ta ombo'e vy? 36Mba'e he'i vy nda'u po rami ijayvu: “Xereka teĩ ndaxejoui 'rã”, ha'e “Xee aa ague py peo aguã nda'evei”, he'i kuri? 37Ngaru opaa ára ma omboeteave ára. Ha'e va'e ára Jesus opu'ã vy aipoe'i: — Pendey'uvei va'e peju xea py pey'u. 38Mba'eta xere ojerovia va'e kuery re oiko 'rã kuaxia para re oĩ va'e: “Ipy'a gui oxyry 'rã yy imarã e'ỹ va'e” he'ia rami. 39Ha'e rami ijayvu Nhe'ẽ re, mba'eta Jesus re ojerovia va'e kuery re Nhe'ẽ oĩ 'rã. Ha'e rã ha'e va'e jave ma Nhe'ẽ nombouai teri, mba'eta Jesus nomboyvateai teri. 40Ha'e gui po rami Jesus ijayvu rã heta va'e kuery oendu vy aipoe'i: — Ha'e tu anhetẽ ae profeta oiko — he'i okuapy. 41Amongue aipoe'i: — Ha'e tu Cristo ete rima oiko. Ha'e rã amboae kuery ma oporandu: — Cristo nda'u Galiléia gui 'rã ri ou? 42Mba'eta kuaxia re ipara oiny: “Cristo ma Davi ramymino 'rã oiko, ha'e Belém tetã Davi rekoague py ae 'rã itui'i”, he'iague. 43Ha'e rami vy joo rami e'ỹ-e'ỹ oikuaa Jesus reko re ijayvu vy. 44Amongue ma ojopyxe teĩ avave rei opo nomoĩ hexe. 45Ha'e gui xondaro kuery ojevypa rive ju sacerdote yvatekueve va'e ha'e fariseu kuerya py. Ha'e ramo xondaro kuery ha'e kuery oporandu: — Mba'e re tu ndaperui? 46Xondaro kuery ombovai: — Mba'eta ha'e va'e ava ijayvua rami avave rei nda'ijayvui teri — he'i okuapy. 47Ha'e ramo fariseu kuery aipoe'i: — Peẽ kuery voi teve penembotavy ra'e? 48Ha'e gui nhanderuvixa kuery e'ỹ vy fariseu kuery regua voi teve ojerovia hexe? 49Ha'e rã heta va'e kuery ma nhandevygua lei oikuaa va'e'ỹ, ayvu vaipy meme ikuai — he'i okuapy. 50Peteĩ ha'e kuery va'e regua ma Nicodemos, Jesus reve jogueroayvu vy oo va'ekue. Ha'e va'e ma oirũ kuery pe oporandu: 51— Nhande kuery pegua lei rami vy nda'u ha'eve 'rã ri amongue nhamboayvu porã e'ỹ re nhanhombopaga aguã, e'ỹ vy mba'emo ojapo oikovya re jaikuaa pota porã e'ỹ re? 52Irũ kuery ombovai: — Ndee voi teve Galiléia pygua reiko? Eikuaa porã pota reikuaa aguã Galiléia gui neĩ peteĩ profeta ndoui 'rãa — he'i okuapy. 53[Ha'e gui ma peteĩ-teĩ oje'oi ngoo katy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\