Lucas 24

1Semana ijypya ára aje'ive reve kunhague ma hupa katy ju oje'oi, heakuã porã va'e oguereko katu va'ekue ogueraa vy. 2Ha'e kuery oexa rã ita ombojerea ma ra'e itakua rokẽ gui. 3Ha'e kuery oike teĩ Senhor Jesus retekue ma ndojoui. 4Ha'e gui ma ha'e kuery ndoikuaai rei okuapy jave mokoĩ avakue ojexa uka ijao hexakãmba va'e. 5Ha'e ramo kunhague okyje vy yvy re anho oma'ẽ joguerokuapy. Ha'e ramo ha'e kuery pe avakue aipoe'i: — Mba'e re tu peka oikove va'e omanogue rupa rupi? 6Ha'e va'e ma apy noĩvei ma, onhemboete ju ma. Penema'endu'a ke Galiléia py teri oiko vy ijayvuague re: 7“Ava ra'y ojeapo va'ekue ma omboaxaa 'rã heko vai va'e kuery po py. Kuruxu re omoĩ rire mboapy araa py onhemboete ju 'rã”, he'iague re. 8Ha'e ramo mae kunhague ima'endu'a ijayvuague re. 9Ha'e rami vy hupa gui ojevy vy omombe'upa hemimbo'e kuery onze-ve va'e ha'e hexevegua kuery ha'e javi pe. 10Apóstolo kuery pe omombe'u va'e ma Maria Madalena, Joana ha'e Maria Tiago xy va'e. Ha'e kuery reve oo va'ekue voi omombe'u. 11Ha'e rami teĩ apóstolo kuery pe rã ha'e va'e ayvu omombe'u rive merami. Ha'e vy ndogueroviai. 12Ha'e rã Pedro ma opu'ã vy onha ovy hupa katy. Ha'e gui ojeyvy reve oma'ẽ vy mba'eve ndoexai, ajukue inhovãague e'ỹ vy. Ha'e vy ngoo katy ju oo, mba'emo oiko va'ekue gui onhemondyi reve. 13Ha'e va'e árave ha'e kuery va'e regua mokoĩ jogueraa peteĩ tekoa Emaús 'epy va'e katy, Jerusalém tetã gui dez quilômetro rivyvyia katy. 14Ha'e va'e kuery ma mba'emo oiko va'ekue ha'e javi re ijayvu jogueravy. 15Ijayvu tema jogueravy jave Jesus oupity vy oo avi ha'e kuery reve. 16Ha'e rami teĩ ha'e kuery ndoexa kuaai ranhe, hexa mo'ãa va'e rami. 17Ha'e ramo Jesus oporandu: — Mba'e nunga re tu pendeayvu peovy peguataa rupi? Ha'e ramo ha'e kuery opyta iporiau reve. 18Ha'e kuery regua peteĩ ombovai, Cleopas hery va'e. Ha'e vy aipoe'i: — Jerusalém tetã py reiko avi va'eri ndereikuaai teve kuee rupi mba'emo oiko va'ekue? Ndee anho rima ndereikuaai teri ra'e — he'i. 19Ha'e ramo oporandu: — Mba'e nunga tu? Ombovai: — Jesus Nazaré pygua va'e re oiko va'ekue. Ha'e va'e ma Nhanderuete renonde profeta ipo'akapa va'e oiko va'ekue ayvu py ha'e mba'emo ojapoa py, heta va'e kuery ha'e javi oexaa rupi guive. 20Sacerdote yvatekueve va'e ha'e nhanderuvixa kuery omboaxa imbopagaarã po py, kuruxu re ojuka uka aguã. 21Ore kuery ma roexa'ã teĩ Israel kuery reraa jepearã oikoa re. Ha'e rami avi kova'e ára reve vy mboapy ára ma ojapo ha'e nunga oikoague. 22Anhetẽ avi amongue ore kuery revegua kunhague ange oremondyipave ju, mba'eta ko'ẽ e'ỹ re onhono porãague py oje'oi 23teĩ ndojouvei Jesus retekue. Ha'e vy ojevy vy aipoe'i anjo oexaague rami oikove jevy maa omombe'u va'e. 24Oreirũ kuery regua mboae ma onhono porãague py oo avi oikuaaxe vy kunhague omombe'ua anhetẽ paa. Ha'e rami teĩ ndoexai ae — he'i. 25Ha'e rami rã Jesus aipoe'i ha'e kuery pe: — Napene'arandui ha'e peneakã ratã va'e perovia aguã profeta kuery omombe'u va'ekue. 26Cristo nda'u ndoiko vai 'rã ri guexakãa py oike aguã? — he'i. 27Ha'e rami vy Moisés ayvukue gui omboypy vy profeta kuery ha'e javi ayvukue re ijayvu, guekorã re ipara oĩ va'e omombe'u porãve vy. 28Ha'e gui ma ha'e kuery tekoa ovaẽxeague py ovaẽ ramo Jesus oove aguã re ijayvu. 29Ha'e rã ha'e kuery ma oguerovaẽxe vy aipoe'i: — Evaẽ na orea py, mba'eta ka'aru ma, pytũ ma — he'i. Ha'e ramo ha'e kuery reve ovaẽ opyta aguã. 30Ha'e gui mesa py ovaẽmba ma ramo Jesus ma mbojape ojopy vy oguerovy'a. Ha'e vy oipe'ã vy ome'ẽ ha'e kuery pe. 31Ha'e ramove ha'e kuery rexa ojepe'a rã oexa kuaa ju. Ha'e rã okanhy xapy'a ha'e kuerya gui. 32Ha'e rami rã joupe aipoe'i: — Anhetẽ ae rãke tape rupi jaguataa rupi nhandepy'a re nhaendu kuri javy'aa nhandevy kuaxia para omombe'u porãve rã — he'i. 33Ha'e vyve opu'ã vy Jerusalém katy ju ojevy jogueravy onze hemimbo'e kuery ijatypa okuapya py amboae kuery reve. 34Ha'e ramo ha'e va'e kuery ranhe aipoe'i: — Senhor onhemboete ju vy ojexa uka ma kuri Simão pe — he'i okuapy. 35Ha'e gui mokoĩve ju omombe'u tape rupi oiko va'ekue, ha'e mbojape oipe'ã rã oexa kuaa ague. 36Ha'e nungakue re ha'e kuery ijayvu teri reve Jesus ae ojekuaa ho'amy ha'e kuery mbyte. Ha'e vy aipoe'i: — Toĩ peẽ kuery re mby'a porã. 37Ha'e kuery onhemondyipa vy “'Ãgue po ojexa uka” he'i. 38Ha'e ramo aipoe'ive ju: — Mba'e re tu penhemondyipa, ha'e pendepy'a re oĩ ri ndaperoviai aguã? 39Pema'ẽ ha'vy xepo ha'e xepy re, xee ae aikoa peikuaa aguã. Pepoko na xere perovia aguã, mba'eta ãgue ma ndao'oi, neĩ na'ikãguei xee rami e'ỹ — he'i. 40Po rami ijayvu vy oexa uka opo ha'e opy. 41Ha'e kuery ovy'a ha'e onhemondyi vy ndogueroviai teri rã Jesus aipoe'i: — Mba'eve ndaperekoi pa ha'u va'erã? 42Ha'e ramo ixupe ome'ẽ peteĩ pira mbixy pẽgue'i [ha'e ei hetãgue'i reve]. 43Ha'e ramo ha'e kuery oexaa py ho'u. 44Ha'e gui ma Jesus aipoe'i ha'e kuery pe: — Pendereve aiko teri vy aipoa'e va'ekue: “Ojeupity 'rãe xerekorã Moisés lei oeja va'ekue, profeta kuery ayvukue ha'e Salmo re oĩa rami”, he'iague. 45Ha'e rami vy ha'e kuery pe omombe'u porãve ipara oiny va'e. 46Ha'e vy aipoe'i: — Po rami ipara oiny: Cristo omano, ha'e gui mboapy araa py onhemboete ju 'rã va'ekue ae. 47Ha'e gui hery rupi yvy jave re ikuai va'e pe omombe'ua 'rã ojeko rerova aguã, ojejavyague omboguepaa aguã. Jerusalém tetã gui ijypy 'rã. 48Ha'e gui peẽ kuery ae ha'e nunga mombe'uarã pendekuai. 49Ha'e ramo pendevy ambou 'rã Xeru ome'ẽ 'rã va'ekue. Ha'e nunga rupi pepyta ranhe tetã py, yvate gui penembopo'akaarã pendere onhemonde e'ỹa ja. 50Ha'e gui ma Betânia tekoa peve guemimbo'e kuery ogueraa vy opo oupi reve ogueroayvu porã. 51Ogueroayvu teri reve ojepe'a ovy ha'e kuerya gui, yva re oupia heravy ramo. 52Ha'e ramo ha'e kuery omboete vy Jerusalém katy ojevypa jogueravy ovy'a reve. 53Ha'e vy templo py tema ikuai Nhanderuete omboetea py.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\