Marcos 10

1Jesus opu'ã vy oo ha'e gui Judéia rupi Jordão yakã rovaigua re. Teĩgue ju oĩa py heta va'e kuery ono'õ okuapy. Ha'e ramo ojapoaty rami vy ombo'e ju. 2Ha'e jave py fariseu kuery regua onhemboja jogueruvy vy oeko a'ã. Ha'e vy oporandu okuapy: — Ha'eve ri nda'u ime kuery opoi aguã gua'yxy gui? 3Ha'e ramo ha'e ju oporandu ha'e kuery pe: — Mba'e tu Moisés ojapo uka pendevy? 4Ha'e kuery ombovai: — Moisés ojapo uka raka'e kuaxia omendaague regua ombovaipa aguã, ha'e gui ma opoi aguã — he'i. 5Ha'e ramo Jesus aipoe'i: — Peneakã ratã ramo ha'e rami oeja ipara va'e pejapo aguã. 6Ha'e rã yvy itui ypy'i guive ma Nhanderuete omoingo ava ha'e kunha. 7Ha'e nunga rupi ava oeja 'rã nguu ha'e oxy, [gua'yxy reve onhemoirũ aguã]. 8Ha'e gui gua'yxy reve mokoĩ 'rãgue py peteĩ'i to'o ma ikuai. Ha'e rami vy mokoĩ ve'ỹ ikuai, peteĩ'i to'o ma. 9Ha'e nunga rupi Nhanderuete omoirũ rire avave rei tomboja'o eme — he'i. 10Opy ikuai jave ixupe hemimbo'e kuery oporandu ju ha'e nunga re. 11Ha'e ramo aipoe'i: — Gua'yxy gui ava opoi vy amboae re omenda va'e ma itavy gua'yxy ae pe. 12Ha'e rami ae ome gui kunha va'e opoi vy amboae re omenda va'e voi itavy avi. 13Ha'e gui oĩa py oguerua kyrĩgue ha'e kuery re opo omoĩ aguã. Ha'e rã hemimbo'e kuery ma herua kuery pe ijayvu ete. 14Jesus ha'e nunga oexa vy ndojou porãi. Ha'e vy aipoe'i: — Tove tou kyrĩgue'i xea py, pejoko eme, mba'eta peva'e ramigua'i peguarã ae Nhanderuete po'akaa. 15Anhetẽ aipoa'e pẽvy: Amongue kyrĩgue rami e'ỹ Nhanderuete po'akaa nomovaẽxei vy ndoikei 'rãe ha'e py — he'i. 16Ha'e gui kyrĩgue oikuavã vy ha'e kuery re opo omoĩ ogueroayvu porã reve. 17Ha'e gui tape rupi Jesus oo ju ma oiny rã onha ouvy peteĩ ava ovaexĩ aguã. Guenapy'ã re oĩ vy oporandu: — Porombo'ea ndereko porã va'e, mba'e nda'u ajapo 'rã tekove marã e'ỹ aupity aguã? 18Jesus ombovai: — Mba'e re tu “Ndereko porã va'e”, 're xevy? Avave rei ndaeko porãi peteĩ'i e'ỹ vy. Ha'e va'e ma Nhanderuete. 19Reikuaa ae ma ojapo uka va'ekue: Ejojuka eme, ndetavy eme, nemonda eme, ndeapu eme, ejokore eme, emboete nderu ha'e ndexy — he'i. 20Ha'e ramo ava va'e ombovai: — Porombo'ea, ha'e nunga ha'e javi ajapopa ae ma, xekyrĩ guive. 21Ha'e rã Jesus hexe oma'ẽ vy oayvu. Ha'e vy aipoe'i: — Peteĩ mba'e ma oata teri ndevy. Tereo evendepa rereko va'e ha'e javi, ha'e hepykue eme'ẽmba iporiaukue'i pe. Ha'e vy 'rãe rereko ovareve va'e yva re. Ha'e gui mae eju xerupive — he'i. 22Ha'e rami ijayvuague ava va'e ndojou porãi vy iporiau ovy, oguerekopa va'e vy. 23Ha'e gui Jesus oyvýry oma'ẽ vy aipoe'i guemimbo'e kuery pe: — Haxy ete oguerekopa va'e kuery Nhanderuete po'akaa py oike aguã — he'i. 24Ha'e rami ijayvu rã hemimbo'e kuery oendu vy onhemondyipa. Ha'e ramo Jesus aipoe'ive ju: — Xera'y kuery, haxy ete mba'emo oguereko va'e re rive ojerovia va'e oike aguã Nhanderuete po'akaa py. 25Nhanderuete po'akaa py oguerekopa va'e oikea gui ndaxyive camelo oaxa aguã juu nambi kua rupi — he'i. 26Ha'e ramo ha'e kuery onhemondyipave vy aipoe'i jomeme: — Marã ramigua 'rã tu ha'vy oo jepe? 27Ha'e kuery re Jesus oma'ẽ vy aipoe'i: — Ha'e nunga ma avakue pe haxy ete, ha'e rã Nhanderuete pe ma any, mba'eta Nhanderuete pe mba'eve ndaxyi — he'i. 28Ha'e ramo Pedro aipoe'i: — Ore kuery ma opa mba'e roejapa va'ekue nderupive orekuai aguã. 29Jesus ombovai ju: — Anhetẽ aipoa'e pẽvy: Ha'e javi xekáuxa ha'e ayvu porã káuxa ngoo oeja va'e, guyvy, gueindy, oxy, nguu, gua'y e'ỹ vy omba'ety, 30ha'e kuery ma aỹ voi ojou retave 'rã: guyvyrã, gueindyrã, oxyrã, gua'yrã ha'e omba'etyrã ojou 'rã oiko axy reve, ha'e gui yvy pyau re ju oupity 'rã tekove marã e'ỹ. 31Ha'e rami avi tenonde pyguare heta opyta 'rã takykue py, ha'e rã takykue pyguare ma opyta 'rã tenonde py. 32Ha'e gui ma Jerusalém katy oguata oje'oivy. Jesus ma guemimbo'e kuery renonde oo oiny. Ha'e rã ha'e kuery ma onhemondyi ha'e okyje rei reve hakykue oje'oi. Ha'e gui ma ha'e kuery ae'i ikuai aguã py Jesus ogueraa doze guemimbo'e kuery. Ha'e vy ha'e kuery pe omombe'u porãve hexe oiko va'erã. Ha'e vy aipoe'i: 33— Pendu ke. Aỹ ma jaje'oi nhainy Jerusalém katy. Ha'e py ma Ava ra'y ojeapo va'ekue ojopy ukaa 'rã sacerdote yvatekueve va'e ha'e kuaxia re nhombo'e va'ety kuery pe. Ha'e kuery ojuka uka vy omboaxa 'rã amboae regua kuery pe. 34Ha'e kuery ojavyky rei ha'e onyvõmba 'rã hexe, ha'e gui oinupãmba ma rire ojuka 'rã. Ha'e gui mboapy araa py onhemboete ju 'rã. 35Ha'e ramo Jesus re onhemboja Zebedeu ra'y kuery Tiago ha'e João. Ha'e vy aipoe'i: — Orembo'ea, ejapo orevy rojerure taa. 36Ha'e ramo oporandu ha'e kuery pe: — Mba'e tu peipota ajapo pẽvy? 37Ha'e kuery ombovai: — Nerexakã reve reju vy oremoĩ 'rãgue peteĩ ndeaxu e'ỹa re, ha'e rã amboae ma ndeaxua re — he'i. 38Jesus ombovai: — Ndapeikuaai mba'e nunga re pa pejerurea. Peẽ nda'u pey'u 'rã ri karo xee ay'u aguã va'e gui? Penhemongarai uka 'rã ri xee anhemongarai ukaa rami? 39Ha'e kuery aipoe'i: — Ha'eve. Jesus aipoe'i ju: — Pey'u 'rãe karo xee ay'u aguã gui, ha'e penhemongarai uka avi 'rã xee anhemongarai ukaa rami. 40Ha'e rã xeaxu e'ỹa re ha'e xeaxua re oguapy va'erã ma xee e'ỹ 'rã aiporavo. Ha'e rami aguã ma oguereko katu pyre pe anho — he'i. 41Ha'e nunga hemimbo'e kuery mboae dez ikuai va'e ma ha'e nunga oendu vy ijayvu rei okuapy Tiago ha'e João re. 42Ha'e ramo Jesus ojea py oenoĩmba vy aipoe'i: — Yvy jave regua huvixa kuery ma joguereko atã 'rã, ha'e kuery va'e regua yvatekueve ipo'aka 'rã joe, peikuaa rami 43Ha'e rã pende kuery ma ha'e rami e'ỹ 'rã pendekuai. Ha'e rami 'rãgue py peẽ kuery va'e regua joegui yvatevexe va'e ma penerembiguai rami toiko. 44Peneranhexe va'e ma peiko 'rã pavẽ rembiguai. 45Mba'eta Ava ra'y ojeapo va'ekue eteve voi jojokuai aguã e'ỹ ou, ha'e rã tembiguai rami oiko aguã, ha'e guekove ome'ẽ aguã heta rekovia, ogueraa jepe aguã. 46Ha'e vy Jericó tetã py ranhe ovaẽ. Ha'e gui tetã gui guemimbo'e kuery ha'e heta va'e kuery reve oje'oi jave peteĩ ava ára revegua e'ỹ oguapy oiny tape yvýry. Timeu ra'y Bartimeu hery va'e mba'emo re ojerurea py oĩ. 47Ha'e va'e ma Jesus Nazaré pygua va'e ou oinya oendu vy ojapukai reve aipoe'i: — Davi ramymino Jesus, xemboaxy ke — he'i. 48Ha'e ramo heta ijayvu okyrirĩ aguã. Ha'e rami teĩ ojapukaive tema. Ha'e vy aipoe'i: — Davi ramymino, xemboaxy ke. 49Ha'e ramo Jesus opyta vy aipoe'i: — Penoĩ. Ha'e ramo oenoĩa ára revegua e'ỹ. Ha'e vy aipoe'i: — Ndepy'a guaxu, epu'ã ke, mba'eta nerenoĩ. 50Ha'e ramo capa omboi vy opo reve opu'ã ovy Jesus-a katy. 51Jesus oporandu: — Mba'e tu reipota ajapo ndevy? Ára revegua e'ỹ ombovai: — Xee ma aexaxe — he'i. 52Ha'e ramo Jesus aipoe'i: — Tereo, rejeroviaa ndereraa jepe ma. Ha'e ramove ava va'e oexa ju vy Jesus rakykue oo tape rupi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\