Marcos 15

1Ko'ẽ aje'ive'i reve sacerdote yvatekueve va'e jogueroayvu, nhomongetaa kuery, kuaxia re nhombo'e va'ety ha'e nhomboayvua kuery ha'e javi reve. Ha'e vy Jesus ojokua uka vy Pilatos-a py ju ogueraa. 2Ha'e gui ma Pilatos oporandu ixupe: — Ndee ma nhi'ã judeu kuery pegua huvixave? Jesus ombovai: — Ndee ae ma aipo're — he'i. 3Ha'e ramo sacerdote yvatekueve va'e opa marã ijayvu hexe. 4Ha'e gui teĩgue ju Pilatos oporandu: — Nerembovai 'rã ri ty'y? Ne'endu po rami ete ndere ayvu ou. 5Ha'e rami teĩ Jesus nombovai ae. Ha'e ramo Pilatos onhemondyi vaipa. 6Ha'e gui ngaru oikoa ára nhavõ huvixa opoi jepi 'rã peteĩ nhuã py oĩ va'e regua, heta va'e kuery ojerurea va'e rei. 7Peteĩ oĩ nhuã py Barrabás hery va'e, oirũ kuery reve joe opu'ã vy jojukaague py. 8Ha'e gui heta va'e kuery ou vy huvixa pe ojerure okuapy jepiaty rami ojapo aguã. 9Ha'e ramo Pilatos oporandu: — Peipota pa apoi judeu kuery pegua huvixave? — he'i, 10mba'eta oikuaa sacerdote yvatekueve va'e ija'e e'ỹ vy rive ipo py omboaxaague. 11Ha'e ramo ha'e kuery ombo'e heta va'e kuery Barrabás re ojerure okuapy aguã. 12Ha'e rami rã Pilatos oporandu: — Mba'e 'rã tu ha'vy ajapo “Judeu kuery pegua huvixave” pejea re? 13Ha'e ramo ha'e kuery ojapukai vy — Emoĩ kuruxu re! — he'i okuapy. 14Ha'e rã Pilatos aipoe'i: — Mba'e nunga py tu ojapo vai raka'e? Ha'e rã ha'e kuery ojapukaive rei: — Emoĩ kuruxu re! — he'i okuapy. 15Ha'e rami rã Pilatos heta va'e kuery ombovy'axe vy opoi Barrabás, ha'e rã Jesus ma oinupã uka rire omboaxa kuruxu re omoĩa aguã. 16Ha'e gui ma huvixa ro guaxu py ju xondaro kuery ogueraa. Ha'e py ijatypa xondaro kuery ha'e javi. 17Ha'e rami vy ajukue púrpura guigua py omonhemonde, ha'e juu gui peteĩ coroa ramigua ojapo vy omoĩ inhakã re. 18Ha'e vy aipoe'i: — Iporã ete judeu kuery pegua huvixave! — he'i okuapy. 19Takua py oinupã inhakã rupi, hexe onyvõ, ha'e guenapy'ã re oĩ vy omboete. 20Ojavyky rei ma rire ajukue púrpura guigua omboi vy ijao py ae ju omonhemonde. Ha'e gui oka katy ogueraa kuruxu re omoĩ aguã. 21Ha'e va'e jave peteĩ oaxa ovy mba'ety gui ou va'ekue, Cirene pygua Simão hery va'e, Alexandre ha'e Rufo ru. Ha'e va'e pe ma ogueraa uka okuapy kuruxu. 22Ha'e gui ma Gólgota, “Akãgue renda” 'epy va'e katy ogueraa Jesus. 23Ixupe ome'ẽ vinho mirra revegua teĩ ndoy'ui. 24Ha'e gui omoĩ kuruxu re, ha'e ijao omboja'o-ja'o jomeme. Oexa okuapy xortea mba'e pa peteĩ-teĩ ogueraa 'rãa oikuaaxe vy. 25Nove hora jave kuruxu re omoĩa. 26Hi'áry oupi imoiny ipara va'e hexe ijayvua: “Judeu kuery pegua huvixave”, he'ia. 27Kuruxu mboae re hexeve omoĩ avi mokoĩ imonda va'e: ijaxu e'ỹa re peteĩ omoĩ, ha'e rã amboae ma ijaxua re. 28[Ha'e rami ojeupity ipara “Heko vai va'e kuery reve oguerekoa” he'iague.] 29Oaxa oje'oivy va'e ijayvu rei hexe. Oakã ombovava-vava vy aipoe'i: — Ndee templo rembovaipa rire mboapy araa pyve ju rejapo 'rã va'ekue, 30ejereraa jepe ha'vy ndee ae kuruxu gui reguejy vy — he'i okuapy. 31Ha'e rami ae avi kuaxia re nhombo'e va'ety kuery reve sacerdote yvatekueve va'e ojojai rei vy aipoe'i: — Amboae kuery ogueraa jepe va'eri ha'e ae ndojereraa jepe kuaai. 32Tove Israel kuery pegua huvixave Cristo toguejy kuruxu gui, jaexa vy jajerovia aguã — he'i okuapy. Hexeve kuruxu re omoĩ mbyre kuery voi ojojai rei. 33Kuaray mbyte jave pytũmba yvy jave re, kuaray ojero'a puku peve. 34Ha'e gui kuaray ojero'a puku jave Jesus ojapukai atã: — Eloí, Eloí, lamá sabactâni? — he'i, “Xeruete, Xeruete, mba'e re tu xereja?” he'ia. 35Ha'e py ikuai va'e regua ha'e nunga oendu vy aipoe'i: — Ne'endu, Elias rima oenoĩ — he'i okuapy. 36Ha'e rami vy peteĩ ha'e kuery va'e regua onha vy vinagre py peteĩ esponja omoakỹ, ha'e takua apy re omovaẽ oy'u aguã. Ha'e vy aipoe'i: — Tove, tajaexa Elias pa ou ra'e omboguejy aguã — he'i. 37Ha'e gui ma Jesus onhendu atã vy omano. 38Ha'e ramo henda iky'a e'ỹ va'e ropy ajukue okẽ regua oĩ va'e oxoro mbyte rupi, yvate gui yvy peve. 39Ha'e rami omano ramo kuruxu rexei'i xondaro ruvixa hi'aĩ va'e oexa vy aipoe'i: — Anhetẽ ae ra'e peva'e ava ma Nhanderuete Ra'y — he'i. 40Ha'e py ikuai avi amongue kunhague mombyry'i gui oma'ẽ okuapy va'e. Ha'e kuery regua ma Maria Madalena, Tiago kyrĩve va'e ha'e José xy Maria, ha'e gui Salomé. 41Ha'e kuery ma Galiléia rupi Jesus oiko jave hupive ikuai va'ekue oipytyvõa rupi. Ha'e kuery reve hetave ju hupive oje'oi va'ekue Jerusalém katy. 42Ha'e va'e ára ma sábado pyguarã mba'emo oguereko katupaa aguã ára. Ha'e nunga rupi ka'aru jave 43ou peteĩ Arimatéia pygua José hery va'e, nhomongeta va'ety kuery regua omboetevepy, Nhanderuete po'akaa ojekuaa aguã oarõ oikovy va'e. Ha'e va'e ma Pilatos-a py oo vy ojerure Jesus retekue re. 44Ha'e ramo Pilatos ma Jesus omano ma ra'ea omombe'u rã oendu vy onhemondyi. Ha'e rami vy xondaro ruvixa oenoĩ vy ixupe oporandu aje'i ma pa omano ra'ea re. 45Xondaro ruvixa omombe'u rã oikuaa porã rire hetekue ogueraa uka José pe. 46Ha'e ramo José ma kuruxu gui hetekue omboguejy vy onhovã peteĩ ajukue puku xiĩ porã va'e ojogua va'ekue py. Ha'e vy onhono porã peteĩ tuparã itaova re ojo'o pyre py, ha'e peteĩ ita ju ombojere hokẽ omboty aguã. 47Ha'e ramia ja Maria Madalena ha'e Maria José xy oexa pota ho'amy oikuaa aguã mamo pa onhono porã ra'ea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\