Marcos 8

1Ha'e jave heta va'e kuery ono'õa py teĩgue ju ndoguerekoi ho'u va'erã. Ha'e ramo Jesus guemimbo'e kuery oenoĩ vy aipoe'i: 2— Xee amboaxy kova'e kuery, mba'eta mboapy ára ma xerupive ikuai rire mba'eve ndoguerekovei ho'u va'erã. 3Okaru e'ỹ re hoo katy amondouka ramo ho'apa 'rã tape rupi, mombyry gui ou rire — he'i. 4Ha'e rã hemimbo'e kuery aipoe'i: — Apy tekoa e'ỹa py magui 'rã tu jajou mbojape kova'e kuery peguarã? 5Jesus oporandu: — Mbovy tu mbojape pereko? Ha'e kuery ombovai: — Sete — he'i. 6Ha'e gui Jesus aipoe'i heta va'e kuery oguapy aguã yvy py, ha'e vy ojopy sete-ve mbojape. Nhanderuete oguerovy'a vy oipe'ã-pe'ã'i, ha'e guemimbo'e kuery pe ome'ẽ heta va'e kuery pe ju omboja'o-ja'o aguã. 7Oguereko avi amongue pira'i. Ha'e gui oguerovy'a vy aipoe'i ha'e va'e voi ombojoja aguã. 8Ha'e kuery okaru ma vy hevyatãmba. Ho'u va'ekue rembyre ma sete ajaka py omboyru. 9Quatro mil avakue rãnda'u ikuai. Ha'e gui mae ma Jesus omondoukapa. 10Ha'e rire'ive guemimbo'e kuery reve kanoã py oĩ vy Dalmanuta yvy katy ju oje'oi. 11Jesus oĩa py fariseu kuery jogueru vy hexeve ijayvu ete okuapy. Ha'e rami vy oeko a'ã vy ojerure yva guigua hexa pyrã ojapo aguã re. 12Ha'e ramo Jesus opy'apy guive ipytuẽ atã vy aipoe'i: — Mba'e re tu peẽ kuery pejerure yva guigua hexa pyrã re? Anhetẽ aipoa'e pẽvy: Aỹgua kuery pe ndojapoai 'rã peteĩve — he'i. 13Ha'e gui ojepe'a vy oĩ ju kanoã py, ha'e yy rovaigua re oo. 14Hupive hemimbo'e kuery oo vy hexarai mbojape ogueraa aguã. Peteĩ'i mbojape anho oguereko kanoã py. 15Jesus aipoe'i: — Ma'ẽ, penheangu ke fariseu kuery ha'e Herodes regua trigo mbovua gui — he'i. 16Ha'e ramo ha'e kuery aipoe'i jomeme: — Po rami ijayvu mbojape ndoroguerui rã — he'i. 17Ha'e nunga Jesus oikuaa vy oporandu: — Mba'e re tu pendeayvu mbojape ndaperekoia re? Peneakã ratã vy napendu kuaai, neĩ ndapeikuaai teri teve? 18Penderexa oĩ va'eri ndapexai teve, pendeapyxa voi oĩ va'eri napendui teve? Napenema'endu'ai teve 19cinco mil pe peteĩ nhiruĩ mbojape aipe'ã-pe'ã'i jave mbovy varai renyẽ tu ha'ykue pemono'õ raka'e? Ha'e kuery ombovai: — Doze — he'i okuapy. 20— Ha'vy quatro mil pe sete mbojape aipe'ã-pe'ã'i jave mbovy ajaka renyẽ tu ha'ykue pemono'õ? Ha'e kuery — Sete — he'i okuapy. 21Ha'e ramo Jesus aipoe'i: — Ndapeikuaai teri teve? 22Ha'e gui ma Betsaida py ovaẽ. Ha'e ramo ixupe peteĩ ára revegua e'ỹ herua vy ojerurea opoko aguã re. 23Ha'e ramo ára revegua e'ỹ po re Jesus ojopy vy oguerojepe'a tekoa gui. Ha'e gui hexa re oikyty guendyry, ha'e hexe opoko vy oporandu: — Rexa ma pa mba'emo? 24Ha'e rã oma'ẽ vy ombovai: — Aexa avakue va'eri yvyra merami oguata rã — he'i. 25Ha'e ramo opoko ju. Ha'e ramo okuera vy opa mba'e oexa porã. 26Ha'e vy Jesus aipoe'i imondovy: — Tereo ke ndero py tekoa py revaẽ e'ỹ re. 27Ha'e rire Jesus guemimbo'e kuery ogueraa Cesaréia de Filipe regua tekoa ikuai va'e katy. Tape rupi ooa rupi oporandu ha'e kuery pe: — Marã ramigua aikoa rami tu heta va'e kuery oikuaa? 28Ha'e kuery ombovai: — João Batista. Ha'e rã amboae kuery ma “Elias” he'i. Ha'e rã amboae kuery ju ma “Peteĩ profeta” he'i 'rã ndevy — he'i okuapy. 29Ha'e ramo oporanduve ju: — Ha'vy peẽ kuery, marã ramigua aikoa pa peẽ peikuaa? Pedro ombovai: — Ndee ma Cristo — he'i. 30Ha'e ramo Jesus aipoe'i avave rei pe nomombe'ui ranhe aguã. 31Ha'e gui omboypy po rami ombo'e aguã: — Ava ra'y ojeapo va'ekue oiko axy 'rãe opa mba'e py. Hexe opu'ã rei 'rã nhomongeta va'ety, sacerdote yvatekueve va'e ha'e kuaxia re nhombo'e va'ety kuery. Ojukaa 'rã. Ha'e rire mboapy araa py onhemboete ju 'rã. 32Ha'e rami Jesus ijayvu vy onhemombe'u porã. Ha'e ramo Pedro ha'e ae'ia py oenoĩ vy ndojou porãia rami ijayvu. 33Ha'e ramo Jesus ojere vy guemimbo'e kuery ikuaia katy ju oma'ẽ. Ha'e vy Pedro pe ijayvu vy aipoe'i: — Satanás, ejepe'a ke xea gui, mba'eta ndee ma Nhanderuete guigua ndereikuaai, avakue guigua anho. 34Ha'e gui ma guemimbo'e kuery oenoĩmba, heta va'e kuery guive. Ha'e kuery pe aipoe'i: — Xerupive oikoxe va'e taexarai ojegui ae, togueraa ojeupegua kuruxu, ha'e gui tou xerakykue. 35Mba'eta nomanoxei ete va'e ma omokanhy 'rã guekove. Ha'e rã xekáuxa ha'e ayvu porã káuxa omano va'e ma ogueraa jepe uka 'rã guekove. 36Mba'e 'rã tu avakue ojou, mba'emo yvy regua ha'e javi oguerekopa va'eri guekove ae omokanhy vy? 37Mba'e nunga 'rã tu ome'ẽ onhe'ẽ rekovia? 38Mba'eta aỹgua kuery itavy rei ha'e ojejavypa rei va'e mbyte amongue ikuai vy xereroxĩ 'rã, ha'e xeayvua guive. Ha'e rami rire ha'e kuery ma Ava ra'y ojeapo va'ekue voi ogueroxĩ 'rã Nguu rexakã rupi ou vy, anjo iky'a e'ỹ va'e kuery reve.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\