Mateus 14

1Ha'e jave py huvixave Herodes oendu omombe'ua rã Jesus mba'emo ojapo oikovya. 2Ha'e vy aipoe'i guembiguai kuery pe: — Ha'e va'e ma João Batista omanoague gui onhemboete ju va'ekue. Ha'e rami vy 'rãe ipo'aka mba'emo porã ojapo aguã — he'i. 3Mba'eta Herodes ojopy ae va'ekue João, ha'e ojokua vy nhuã py ombo'a tyvy Filipe ra'yxy Herodias káuxa. 4Mba'eta João “Nda'evei ndera'yxyrã rereko aguã” he'i ramo. 5Huvixa ojukaxe teĩ okyje heta va'e kuery gui, profeta oikoa rami oikuaa okuapy ramo. 6Ha'e gui Herodes ituiague ára ovaẽ ramo pavẽ ikuai va'e renonde Herodias memby ojeroky ramo huvixa oguerovy'a. 7Ha'e rami vy oura vy ijayvu ojerure va'e rei tema ome'ẽ aguã re. 8Ha'e ramo kunhataĩ ma ixy ombo'eague rami vy aipoe'i: — Eme'ẽ xevy peteĩ hy'a py João Batista akãgue — he'i. 9Ha'e ramo huvixa ndovy'avei. Ha'e rami teĩ hexeve mesa py ikuai va'e oendua py oura rire ojapo uka nho. 10Ha'e vy ijayvu João akã ojayaa aguã nhuã py. 11Ha'e gui inhakãgue peteĩ hy'a py oguerua vy kunha'i va'e pe ome'ẽa ramo oxy pe ju ogueraa. 12Ha'e ramo João remimbo'e kuery ou. Hetekue ogueraa vy onhono porã. Ha'e rire oje'oi, Jesus pe omombe'u. 13Jesus ha'e nunga oendu vy ojepe'a ha'e gui. Peteĩ kanoã py oo tekoa e'ỹa py ha'e kuery ae'i oĩ aguã katy. Ha'e rami teĩ heta va'e kuery oikuaa avi vy tetã ikuai va'e gui oupa, hakykue oje'oi yvy rupi. 14Ha'e ramo kanoã gui Jesus oguejy vy oexa heta ikuai va'e. Ha'e vy omboaxy vy omonguera imba'eaxy gui. 15Ka'aru'i jave hemimbo'e kuery ou Jesus oĩa py. Ha'e vy aipoe'i ixupe: — Apy ma tekoa e'ỹa py nhandekuai, pytũ ta ma guive. Ha'e nunga rupi emondoukapa heta va'e kuery, tekoa rupi oo vy ho'u va'erã ojogua aguã — he'i okuapy. 16Ha'e rã Jesus aipoe'i ha'e kuery pe: — Oje'oi e'ỹ teĩ ha'eve. Peẽ ae peme'ẽ ho'u va'erã — he'i. 17Ha'e rã ha'e kuery ombovai: — Mba'eve ndoroguerekoi apy peteĩ nhiruĩ mbojape ha'e mokoĩ pira'i e'ỹ vy. 18Ha'e ramo aipoe'i: — Peru ha'vy apy — he'i. 19Ha'e gui Jesus heta va'e kuery nhuũ áry omboguapypa vy ojopy peteĩ nhiruĩve mbojape ha'e mokoĩve pira. Yva re oma'ẽ reve oguerovy'a Nhanderuete. Ha'e rire mbojape oipe'ã-pe'ã'i vy ome'ẽ guemimbo'e kuery pe, ha'e kuery ju ome'ẽ-me'ẽ aguã heta va'e kuery pe. 20Ha'e javive okaru vy hevyatãmba. Ha'e gui hembyrekue omono'õ vy doze varai omonyẽ. 21Okaru va'ekue ma cinco mil avakue, kunhague ha'e kyrĩgue reve e'ỹ vy. 22Ha'e rire'ive guemimbo'e kuery pe aipoe'i kanoã py oĩmba vy oje'oi aguã henonderã hovaigua re, heta va'e kuery ha'e ae omondoukapaa ja. 23Ha'e gui heta va'e kuery omondoukapa ma vy yvyty áry katy oẽ ovy, ha'e ae'ia py onhembo'e aguã. Ka'aru ete peve ha'e py oiko ha'e ae'i. 24Ha'e ramia ja kanoã mombyry ma oo yy rembe gui. Yai ojeapi-api, ha'eve e'ỹa katy gui yvytu ramo. 25Ko'ẽ rai jave Jesus ou ha'e kuerya katy, ye'ẽ áry oguata ouvy. 26Yy áry oguata rã hemimbo'e kuery oexa vy onhemondyipa. Ha'e vy aipoe'i: — Ãgue rima! — he'i. Okyje vy haxẽmba okuapy. 27Ha'e ramo Jesus ijayvu ha'e kuery pe: — Pendepy'a guaxu ke. Xee rima, pekyje eme — he'i. 28Ha'e gui Pedro ijayvu vy aipoe'i: — Senhor, ndee ri vy aipo're ndea py xee aa aguã yy áry rupi. 29Ha'e ramo — Eju ha'vy — he'i. Ha'e rã Pedro kanoã gui oguejy vy oguata yy áry, Jesus-a katy. 30Ha'e gui yvytu atãa re oma'ẽ vy oendu okyjea. Ha'e oike ovy vy ojapukai: — Senhor, xereraa jepe ke! 31Ha'e ramove Jesus okuave'ẽ vy ojopy. Ha'e vy aipoe'i ixupe: — Ava rejeroviaa kyrĩ'i va'e, mba'e re tu nderejeroviai ri? — he'i. 32Ha'e gui ma kanoã py mokoĩve oĩ ramove yvytu opytu'u. 33Ha'e rã kanoã py opyta va'ekue omboete vy aipoe'i: — Anhetẽ ete ra'e ndee Nhanderuete Ra'y! 34Ha'e gui hovaigua re ovaẽ vy Genesaré yvy re ikuai. 35Ha'e va'e yvy regua avakue oexa kuaa vy omombe'u uka ha'e'i rupi ikuai va'e ha'e javi pe. Ha'e ramo oĩa py ogueru imba'eaxy va'e. 36Ixupe ojerure avi ijao apy re ri jepe opoko aguã. Ha'e gui opoko va'e rei okuerapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\