Mateus 4

1Ha'e rire tekoa e'ỹa py ju Nhe'ẽ ogueraa Jesus, anha oeko a'ã aguã py. 2Ha'e ramo quarenta ára, quarenta pytũ re oiko okaru e'ỹ re. Ha'e rire okaruxe ma. 3Ha'e ramo oĩa py poroeko a'ãa onhemboja vy aipoe'i: — Nhanderuete Ra'y ri reiko vy ndeayvu kova'e ita oĩ va'e pe tojeapo mbojape. 4Ha'e ramo Jesus ombovai: — Ipara oiny: “Mbojape re anho e'ỹ 'rã avakue oikove, ha'e rã ayvu Nhanderuete juru gui oẽ va'e ha'e javi re” — he'i. 5Ha'e gui anha ogueraa tetã iky'a e'ỹ va'e py, templo apyte áry omoĩ. 6Ha'e vy aipoe'i: — Nhanderuete Ra'y ri reiko vy enhemombo apy gui yvy katy, mba'eta ipara oiny: “Ombou 'rã ojeupegua anjo kuery ndere opena aguã.” Ha'e rã “Ha'e kuery ndejoko 'rã opo py, ita re renhepyxanga e'ỹ aguã” — he'i. 7Jesus ombovai: — Ipara avi oiny: “Eko a'ã eme Senhor Nderuete” — he'i. 8Ha'e gui yvyty yvateve va'e áry ju anha ogueraa vy ixupe oexa uka ko yvy re tetã ikuai va'e, mba'emo porã oĩ va'e ha'e javi guive. 9Ha'e vy aipoe'i ixupe: — Peva'e nunga ha'e javi ame'ẽmba 'rã ndevy, xapy'a rei nerenapy'ã re reĩ reve xemboete ramo. 10Ha'e ramo Jesus aipoe'i ixupe: — Satanás, ejepe'a ke apy gui, mba'eta ipara oiny: “Senhor Nderuete anho 'rã remboete ha'e rembojerovia” — he'i. 11Ha'e rami rã anha oeja ovy, ha'e rã anjo kuery ju ou vy opena hexe. 12João nhuã py ombotya ague omombe'ua rã Jesus oendu vy ojepe'a ovy Galiléia katy. 13Nazaré tetã oeja vy Cafarnaum py ju oo oiko aguã, ye'ẽ yvýry, Zebulom ha'e Naftali yvy katy'i, 14profeta Isaías pe aipoe'i ukaague ojeupity aguã: 15“Zebulom ha'e Naftali yvy, ye'ẽ katy tape oo va'e yvýry, Jordão yakã rovaigua re, judeu e'ỹ va'e kuery ikuaia Galiléia rupi, 16ha'e pygua kuery ma pytũ rupi ikuai va'ekue ri oexa hendy tuvixa va'e. Ha'e rã hendy va'e omoexakã manoa guy pytũ reia rupi ikuai va'ekue” he'i ukaague rami. 17Ha'e va'e guive Jesus omboypy ayvu omombe'u aguã. Ha'e vy aipoe'i: — Pejeko rerova ke, mba'eta namombyryvei ma yva pygua po'akaa ojekuaa aguã. 18Galiléia regua yupa yvýry oikoa rupi oexa mokoĩ joegua: Simão Pedro hery va'e ha'e André. Yy py pira mbo'aa omombo okuapy rã oexa, pira mbo'aa rupi ikuai ramo. 19Ha'e rami vy aipoe'i ha'e kuery pe: — Peju ke xerakykue. Xee ma avakue jouarã ju 'rã romoingo — he'i. 20Ha'e ramo ha'e kuery ma pira mbo'aa oejapa vyvoi vy oje'oi hupive. 21Oovea py mokoĩ joegua ju oexa: Zebedeu ra'y kuery Tiago ha'e tyvy João. Ha'e va'e kuery ma nguu reve kanoã py pira mbo'aa omoatyrõ okuapy rã oexa. Ha'e vy oenoĩ. 22Ha'e ramove ha'e kuery kanoã ha'e nguu oeja vy oje'oi hakykue. 23Galiléia yvy ha'e javi rupi Jesus oiko. Onhembo'eaty ikuai va'e rupi nhombo'e vy omombe'u ayvu porã Nhanderuete po'akaa regua. Heta va'e kuery omonguera guive opa marãgua gui imba'eaxy va'e. 24Ha'e ramo mba'emo ojapo oikovya omombe'ua rã oendu pavẽ Síria yvy ha'e javi rupi. Ha'e ramo oĩa py oguerua imba'eaxy va'e opa marãgua mba'eaxy oendu va'e gui omonguera aguã: anha onhemondea va'e, he'o'ã va'e ha'e oguata e'ỹ va'e guive. Ha'e ramo omonguerapa. 25Ha'e rire heta ju Galiléia gui ou, ha'e Decápolis, Jerusalém, Judéia ha'e Jordão rovaigua gui. Ou vy oje'oi hakykue.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\