Mateus 8

1Yvy'ã gui Jesus oguejy rã heta ete oje'oi hakykue. 2Ha'e gui ma peteĩ lepra revegua onhemboja hexe. Omboete vy aipoe'i: — Senhor, lepra gui xeky'a'oxe vy ke xeky'a'o — he'i. 3Ha'e ramo Jesus okuave'ẽ vy opoko hexe. Ha'e vy aipoe'i: — Xee ma roiky'a'oxe ae, ekuera ke — he'i. Ha'e ramove lepra okanhymba. 4Ha'e ramo Jesus aipoe'i ixupe: — Ma'ẽ, emombe'u eme avave rei pe. Ha'e rami 'rãgue py tereo sacerdote pe anho ejexa uka, ha'e eme'ẽ mymba Moisés omboparaague rami, heta va'e kuery oikuaa aguã. 5Cafarnaum tetã py Jesus ovaẽ ma ramo hexe onhemboja peteĩ xondaro ruvixa. Ha'e vy ojerure ixupe: 6— Senhor, xero py amongakuaa va'ekue itui tupa py. Ndoguatavei, ojexavai guive — he'i. 7Jesus ombovai: — Xee aa 'rã amonguera — he'i. 8Ha'e rã xondaro ruvixa aipoe'ive ju: — Xee ma xe'yvyĩ'i ete xero py revaẽ aguã. Peteĩ ayvu rive ri eraa uka. Ha'e ramo xerembiguai kunumi va'e okuera 'rã. 9Mba'eta xee voi huvixa oipotaa rami aiko va'e. Ikuai avi xondaro kuery xeayvu rami ikuai va'e. Peteĩ pe “Tereo”, ha'e ramo oo 'rã. Ha'e rã amboae pe ma “Eju”, ha'e rã ou 'rã. Xerembiguai pe “Ejapo ha'e nunga”, ha'e ramo ojapo 'rã — he'i. 10Ha'e nunga Jesus oendu vy onhemondyi. Ha'e vy aipoe'i hakykue oje'oi va'e pe: — Anhetẽ aipoa'e pẽvy: Neĩ Israel kuerya rupi voi ndajoui teri kova'e rami ojerovia ete va'e. 11Aipoa'e pẽvy: Heta ou 'rã kuaray oua katy ha'e oikea katy gui, yva pygua po'akaa py ikuai 'rã mesa py Abraão, Isaque ha'e Jacó reve. 12Ha'e rã Nhanderuete po'akaa pyguarã va'ekue ma oka py 'rã omomboa pytũa py. Ha'e py ojae'opa ha'e opa marã onhendu 'rã okuapy — he'i. 13Ha'e gui xondaro ruvixa pe ju Jesus aipoe'i: — Tereo ju. Ndee rejeroviaa rami toiko — he'i. Ha'e va'e hora-ve hembiguai okuera. 14Ha'e gui ma Pedro ro py ju Jesus ovaẽ. Ha'e vy haixo oexa ipire raku vaipa vy tupa py itui ramo. 15Ipo re Jesus ojopy rã ipire raku oaxa. Ha'e ramo opu'ã vy mba'emo ojapo ha'e kuery pe. 16Ka'aru'i jave oĩa py heta oguerua anha onhemondea va'e. Ha'e ramo ayvu py rive oipe'a nhe'ẽ iky'a va'e, omonguera avi imba'eaxy va'e ha'e javi. 17Ha'e nunga oiko profeta Isaías pe aipoe'i ukaague ojeupity aguã: “Ha'e ae oipe'a jaiko axya, ogueraapa nhanemba'eaxya”, he'iague. 18Jesus oyvýry heta ikuai va'e oexa vy ijayvu yy rovaigua re oaxa aguã. 19Ha'e va'e jave py hexe peteĩ kuaxia re nhombo'e va'ety onhemboja vy aipoe'i: — Porombo'ea, xee aa ta nderupive reoa katy rei. 20Ha'e rã Jesus ombovai: — Aguara'i oguereko 'rã okua, guyra oveve va'e voi oguereko guaity. Ha'e rã Ava ra'y ojeapo va'ekue ma neĩ oakã omboguejyaty ndoguerekoi — he'i. 21Amboae hemimbo'e ju aipoe'i ixupe: — Senhor, taa ranhe xeru tanhono porã. 22Jesus ombovai: — Eju xerupive, tove omanogue ae tonhono porã omano va'ekue. 23Ha'e gui kanoã py Jesus oĩ ramo hemimbo'e kuery oje'oi hupive. 24Yy rupi oaxa jave ou yvytu vaikue. Yai ojeapi-api kanoã re. Ha'e ramia ja Jesus oke oupy. 25Ha'e ramo hemimbo'e kuery ou vy omomyĩ. Ha'e vy ojapukai reve aipoe'i: — Senhor, orereraa jepe ke! Nhamanomba ta ma — he'i okuapy. 26Ha'e ramo Jesus aipoe'i ha'e kuery pe: — Pejeroviaa kyrĩ'i va'e, mba'e re tu pekyje ri? — he'i. Ha'e rami vy opu'ã vy yvytu ha'e ye'ẽ pe ijayvu atã. Ha'e ramove opytu'upa. 27Ha'e ramo ha'e kuery onhemondyipa vy aipoe'i: — Marã ramigua tu peva'e ava, yvytu ha'e yai voi onhe'ẽ rendu aguã? 28Yupa rovaigua Gadara pygua kuery yvy re ovaẽ ramo ovaexĩ jogueruvy mokoĩ ava anha onhemondea va'e. Yvyra rupa oĩ va'e gui ou. Ivai vaikue rei rã avave rei ndoguataavei ha'e va'e tape rupi. 29Ha'e gui ha'e kuery ou vy ojapukai: — Nhanderuete Ra'y, mba'e tu xee areko ndereve? Oremoingo axy aguã teve reju oa'angaague ára ovaẽ e'ỹ mbove? — he'i. 30Ha'e katy'i heta ikuai poryko okarua py. 31Ha'e ramo anha kuery ojerure Jesus pe: — Orepe'a vy ta'vy oremondouka poryko kuerya katy. 32Ha'e rã — Tapeo ha'vy — he'i Jesus. Ha'e gui ha'e kuery ojepe'a vy poryko re ova. Ha'e rã poryko kuery ma yvy'ã guy katy onhamba. Ho'apa ye'ẽ py, yy py omanomba. 33Ha'e ramo poryko re opena va'e kuery onhamba oje'oivy. Tetã py ovaẽ vy omombe'u oiko va'ekue ha'e javi, anha onhemondea va'e re oiko va'ekue guive. 34Ha'e ramo tetã pygua kuery oupa Jesus oexa aguã. Oexa vy ojerure ijyvy gui oo ju aguã re.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\