Apocalipse 11

1Ha'e gui xevy pe ome'ẽa peteĩ takua popoka rami ipuku va'e. Ha'e aipo'ea xevy: — Epu'ã ke, tereo, ha'e ea'ã Nhanderuete pegua oo iky'a e'ỹ va'e. Ea'ã avi altar oĩ va'e, ha'e pygua ombojerovia va'e kuery voi. 2Ha'e rã oo iky'a e'ỹ va'e roka ma tove, ea'ã eme, mba'eta amboae regua kuery pe ranhe omboaxaa va'ekue. Ha'e va'e kuery ma quarenta e dois jaxy re 'rã opyrõ tetã iky'a e'ỹ va'e re. 3— Ha'e gui mokoĩ profeta xeayvu mombe'uarã ambou vy mil duzentos e sessenta ára re 'rã amoingo, ajukue vaikue py onhemonde reve — he'i. 4Ha'e va'e kuery ma mokoĩ oliveira, ha'e mokoĩ tataendy renda Senhor yvy re ipo'aka va'e renonde hi'aĩ va'e. 5Ha'e kuery pe amongue ojapo vai ta ramo ijuru gui oẽ 'rã tata hovaigua kuery mombaarã. Ha'e rami 'rãe imoingo axyxea kuery omano. 6Ha'e kuery ipo'aka 'rã yva ojoko aguã, ayvu omombe'u oikovya ja oky e'ỹ aguã. Yy re voi ipo'aka 'rã tuguy rami ojeapo aguã. Ipo'aka avi 'rã opa marãgua nhomoingo axya py yvy ombovaipa aguã, mbovykue rei e'ỹ ojapoxea rami. 7Ha'e va'e rire ha'e kuery omombe'u 'rã va'ekue omombe'upa ma ramo ha'e kuery re peteĩ opu'ã 'rã, vixo vaikue yvykua gui oẽ va'e. Ha'e va'e ma ha'e kuery re ipo'aka vy ojuka ete ranhe 'rã. 8Ha'e kuery retekue omomboa inony 'rã tetã guaxu mbyte rupi tape oaxa va'e py. Ha'e va'e tetã pe ma “Sodoma” ha'e “Egito” 'ea Nhe'ẽ gui, mba'eta ha'e py ae ha'e kuery Senhor ojukaa aviague, kuruxu re. 9Ha'e ramo mokoĩ profeta retekue re heta 'rã oma'ẽ: amboae yvy regua kuery, joegua e'ỹ-e'ỹ, amboae rami ijayvu va'e ha'e amboae regua kuery. Irundy araa kuaray mbyte peve 'rã hetekue re oma'ẽ okuapy, ojaty uka vy e'ỹ. 10Mba'eta yvy regua kuery oguerovy'a rei 'rã mokoĩve omanoague. Ha'e rami vy ojapo 'rã ngaru, ha'e joupe-upe ome'ẽ 'rã mba'emo, “Ha'e va'e mokoĩ profeta ma yvy regua kuery omoingo axy rei va'ekue” he'i vy. 11Ha'e gui irundy araa kuaray mbyte rire ma Nhanderuetea gui nhe'ẽ imoingove jevyarã ou vy ha'e kuery re 'rã oĩ. Ha'e ramo opu'ã 'rã nhogueno'amy, ha'e hexaa kuery ndaekorãvei 'rã okuapy. 12Ha'e gui mokoĩ profeta yva gui oendu 'rã peteĩ ayvu atã “Penhemboja ke pejuvy” he'i nhendu va'e. Ha'e ramo yva re ojeupi 'rã arai rupi, hovaigua kuery oexaa py. 13Ha'e ramove oiko 'rã yvy oryryi atã va'e, tetã mbovaipaarã. Dez henda oĩ va'e-va'e gui peteĩ-teĩ henda py 'rã ombovaipa. Yvy ryryi gui omano 'rã sete mil. Ha'e rã amboae kuery ma ndaekorãvei reve ombojerovia 'rã okuapy Nhanderuete yva pygua. 14Ha'e rami py ojeupity mokoĩguea “Nda'evei ete” he'iague. Ma'ẽ, are'ỹ'i re mboapya ju 'rã ou. 15Ha'e gui sete-a anjo ju omonhe'ẽ mimby guaxu. Ha'e ramo yva re onhendu peteĩ ayvu atã: — Yvy regua po'akaa ma nhande-Senhor ha'e hemimbou Cristo pegua omboaxaa. Ha'e ramo ha'e va'e ju 'rã joguereko araka'e rã peve — he'i va'e. 16Ha'e gui vinte e quatro tujakueve joe opena va'ety kuery Nhanderuete renonde, guenda py oguapy okuapy va'e ma guenapy'ã re ikuai, ha'e yvy re ngova omovaẽ Nhanderuete omboetea rupi. 17Ha'e vy aipoe'i okuapy: — Senhor Oreruete Ndepo'akapa va'e, aỹ reiko ha'e yma guive reiko va'ekue va'e, ore kuery roguerovy'a, mba'eta ndepo'aka etea rexa uka vy huvixave ma reĩ. 18Anhetẽ, yvy regua kuery ipoxypa va'ekue ri ovaẽ ma ndee ae ndepoxy aguã, omano va'ekue remboayvu aguã ára rea'angaague. Ha'e rami vy nerembiguai kuery pe reme'ẽ 'rã hekovia, profeta kuery, iky'a e'ỹ va'e ha'e nderery oendu vy ojererokyjea rupi ikuai va'e ha'e javi, yvyĩgueve ha'e yvatekueve. Ovaẽ avi yvy mombaare kuery remomba aguã — he'i. 19Ha'e gui yva re ojepe'a jekuaa Nhanderuete pegua oo iky'a e'ỹ va'e rokẽ, ha'e ramo iky'a e'ỹ va'e ropy aexa guexeve guarã ojapo va'ekue ryru oĩ va'e. Ha'e gui oiko overa, ayvu, yapu ha'e yvy ryryi. Amandau avi ho'a vaipa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\