Apocalipse 13

1Ha'e gui peteĩ vixo vaikue aexa ye'ẽ gui oẽ ouvy rã. Ha'e va'e ma dez hakua ha'e sete inhakã va'e. Hakua re ma dez coroa oĩ. Inhakã re ma hery oĩ ayvu vai regua. 2Vixo aexa va'e ma reõ rami hete. Ipy ma urso rami, ha'e rã ijuru ma guary rami. Ixupe teju-jagua omboaxa opo'akaa, henda openaaty py oĩ aguã, ha'e mba'emo tuvixa va'e ojapo aguã guive. 3Ha'e gui aexa rã inhakã sete ikuai va'e regua peteĩ re ijukaarã omboguaiague oĩ, teĩ ijai ijukaarã oĩ va'ekue gui okuera. Ha'e ramo yvy regua kuery ha'e javi onhemondyipa vy vixo re anho oje'oi. 4Teju-jagua voi ombojerovia okuapy, vixo ombopo'aka rire. Vixo vaikue avi ombojerovia. Ha'e vy aipoe'i okuapy: — Mava'e nda'u vixo rami ipo'aka va'e? Mava'e nda'u opu'ã kuaa 'rã hexe? — he'i. 5Ixupe ome'ẽa avi ojuru py ijayvupa rei ha'e ijayvu vai aguã. Quarenta e dois jaxy peve ombopo'akaa. 6Ha'e ramo ojuru oipe'a Nhanderuete re ijayvu vai aguã. Ha'e rami vy hery ha'e ombojeroviaaty re ijayvu rei, ha'e yva pygua kuery re guive. 7Ixupe ome'ẽa avi iky'a e'ỹ va'e kuery re opu'ã ha'e ipo'aka ete aguã. Ombopo'akaa avi yvy re ikuai va'e re: peteĩ-teĩ regua re, joegua e'ỹ-e'ỹ, amboae rami ijayvu va'e ha'e amboae regua kuery re. 8Ha'e ramo yvy regua kuery ha'e javi 'rã ombojerovia. Ha'e va'e kuery rery ma kuaxia tekove oguereko va'e kuery rery oĩa re noĩ. Ha'e va'e kuaxia ma Vexa'i ra'y pegua, mba'eta yvy itui ypy'i guive ojejuka uka va'ekue. 9Ijapyxa oĩ va'e ke toendu. 10Nhuã py heraa pyrã ma nhuã py ae 'rã oo. Kyxe guaxu py ojuka pyrã ma kyxe py ae 'rã ojukaa. Ha'e rami oiko rã iky'a e'ỹ va'e kuery toexa uka ogueropo'aka ha'e ojerovia etea. 11Ha'e gui vixo vaikue mboae ju aexa yvy guy gui oẽ ouvy rã. Ha'e va'e ma Vexa'i ra'y rami hakua mokoĩ va'eri teju-jagua rami ijayvu va'e. 12Jypygua vixo po'akaa rupi oiko henonde. Ha'e rami vy ojapo 'rã yvy regua kuery vixo jypygua omboete aguã rami, ijai ijukaarã oĩ va'ekue gui okuera rire. 13Ojapo avi 'rã hexa pyrã tuvixa va'e. Ha'e rami vy yva gui omboguejy 'rã tata yvy katy, avakue oexaa py. 14Vixo renonde hexa pyrã ojapo aguã ombopo'akaague rupi ombotavy 'rã yvy regua kuery. Ha'e rami vy ha'e kuery pe ojapo uka 'rã vixo ra'angaarã, kyxe guaxu py omboguaiague gui oikove ju va'ekue pegua ae. 15Ombopo'aka avi vixo ra'angaa omopytuẽ aguã. Ha'e ramo ha'angaa ijayvu, ha'e ojuka uka guive ha'angaa ombojerovia e'ỹ va'e kuery. 16Pavẽ re omoĩ uka ikuaa ukaarã, ipo oiporu kuaa regua re, e'ỹ vy hova re. Yvyĩgueve ha'e yvatekueve, oguerekopa va'e ha'e iporiaukue'i, escravo ha'e escravo e'ỹ ha'e javi re omoĩ, 17mba'eve rei ovende e'ỹ neĩ ojogua e'ỹ aguã, ikuaa ukaa oguereko va'e e'ỹ vy. Ha'e va'e kuery re oĩ jypygua vixo rery, e'ỹ vy hery regua número. 18Ha'e nunga ma 'arandua oexa ukaa aguã oiko. Hi'arandu va'e kuery toikuaa pota vixo número mbovy paa re, mba'eta ava regua número ae, seiscentos e sessenta e seis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\