Tõoma 7

1Te malema nɛŋadaana la nya soke Stepen yeti, Alaa, la seren dela bala? 2Te Stepen lebehe yeti, N sɔɔnrɔ la n sɔdoma wa, kelehe ya mam. Yenɛ se'em n de soŋadaana la daa nɛɛ a mea bo te sɔyaaba Abraham n daa boe Mesopotamia ge daa nan ka keŋɛ ta bɔna Haran teŋa poan la. 3Yenɛ daa yele Abraham yeti, Bahɛ ho teŋa wa, ho sɔɔnrɔ la ho sɔ yire nɛreba wa, ge keŋɛ teŋa kayema te n wan pa'alɛ hɔ. 4Bilam poan te a daa bahɛ Kaldea teŋa poan. Ge Abraham sɔ n daa ki' la, Yenɛ daa bahɛ en te a ihege wa'an na bɔna la teŋsɛka te ya bɔna nananawa la. 5Yenɛ daa pon ka bo Abraham zen'peka te la de'a a mea denɛ ge Yenɛ daa biŋe a nɔɔrɛ te a wan dekɛ teŋa wa bo enŋa la a yaahe. Yenɛ daa pon yele Abraham lana wa te Abraham daa nan ka tare kɔma. 6Yenɛ daa kelom yele Abraham yeti, Ho yaahe ta yeti ba keŋɛ la teŋsɛka n dage ba teŋa ha, ta dɛna saama bini. Ba wan dɛna yamehe ge nyɛ namehegɔ ka poan yuuma kɔbehe senaahe. 7Ge la kene na te mam wan ta namehɛ teŋsɛka te ba keŋɛ ta dɛna yamehe ka poan namehera la. Bala han ta wa'ana tole, ba nya wan ze'ele ka poan yehe ge wa'an na po'oha mam teŋsɛka te ho bɔna nananawa. 8Bilam poan te Yenɛ nya daa eŋɛ nɔɔrɛ la Abraham ge yele en te a nɛreba la han ŋma', wana wa wan pa'alɛ te ba sakɛ ba nɔɔrɛ la te ba eŋɛ la. Dene poan te ba daa ta dɔgɛ Isaak te Abraham daa ŋma' en dabeha anii poan. Isaak me daa ŋma' a bia Yakob te Yakob me daa ŋma' to sɔyaabdoma pia la bayi' la te a daa dɔgɛ la boraanɛ. 9To sɔyaabdoma wa daa wa nyuuna la ba yebega Yosef ge daa dekɛ en koohe te a de'a da'aberɛ bɔna Egipt teŋa poan. Ge Yenɛ daa boe la en 10ge daa soŋɛ en la yelese'a woo n daa nyɔkɛ en la. Yosef n daa ta bɔna Egipt teŋa Naba zen'en la, Yenɛ daa bo en yamsomɔ la potɛn'soma. Bala zuo te naba la daa ta bahɛ te Yosef sɔna a yire la woo la Egipt teŋa behera. 11Te kom daa ta bɔna Egipt teŋa la Kanaan teŋhe poan te namehegɔ daa bɔna te to sɔyaabdoma daa ka tara dia dia wan di'. 12Dene poan la, Yakob n daa ta bɔna Kanaan teŋa poan ge daa ta wom te dia boe Egipt teŋa poan la, a daa ton a kɔma sɛba n de to sɔyaabdoma la, te ba keŋɛ Egipt teŋa poan. 13Ba sɔ Yakob n daa le ton ba yɛ'ɛha Egipt teŋa poan la, Yosef daa bahɛ te a keendoma la daa baŋɛ n de mina ge te naba la me daa wan baŋɛ Yosef buuri n de sɛba. 14Bilam poan te Yosef daa ton te ba ta yele a sɔ Yakob te enŋa la a yiredoma la zan'an ihege la ba wa'an Egipt teŋa poan na. Basɛba woo n daa keŋɛ Egipt teŋa poan la daa dela nɛra pihiyopɔe la banuu. 15Bala te Yakob nya daa ihege keŋɛ Egipt teŋa poan. Bilam te to sɔyaabdoma la la ba sɔ Yakob daa wa ki'. 16Ban daa ki' la, ba daa wa zi' la ba kɔnba keŋɛ Sekem teŋa n boe Kanaan teŋa poan ta pin'. Zen'sɛka te ba daa pin' ba la, daa dela zen'sɛka te Abraham daa dekɛ ligiri da' Hamor buuri zen'an pin'ira nɛreba la. 17Dabaherɛ la daa ta pɔnra te Yenɛ n daa biŋe a nɔɔrɛ la Abraham la seren wa'an sera na la, to buuri la n boe Egipt teŋa poan la me daa zo'e mɛ. 18Te naba kayema ta sɔe Egipt teŋa la, naba sɛka n ka tabelɛ mina Yosef yele. 19A daa pan'ahɛ to nɛreba ge daa namehɛ to sɔyaabdoma ge daa pɛnregɛ ba te ba dekɛ ba bilɛɛhe bahɛ yeŋa te ba ki'. 20Saŋkaŋa te ba daa dɔgɛ Moses. Ban daa dɔgɛ en la, a daa dela bisoŋa Yenɛ nɛŋa ge te a sɔ la a ma daa uge en yire ŋmarehe setan'. 21Te ban daa ta dekɛ en bahɛ yeŋa la, Egipt teŋa naba pɔyɔa n daa wa nyɛ' en, dekɛ en behera wo a dela a mea bia la. 22Te Moses daa wa zamehɛ Egiptdoma etegɔ zan'an ge daa de'a yamdaana a yetɔgom la a tooma poan. 23Moses n daa ta de'a yuun pihinaahe la, a daa eŋɛ a potɛn'ɛrɛ te a keŋɛ ta po'ohɛ a sɔɔnrɔ Israeldoma. 24N daa ye' la, a daa nyɛ' te Egipt boraa kayema tare a buuri ayema nameha te a daa paɛ ko' Egipt boraa la po'e a buuri la. 25Moses n daa eŋɛ bala la a daa tɛn'ɛhe te a mea buuri la wan bɔkɛ te Yenɛ yete a dekɛ la enŋa Moses te a fan' ba bahɛ, ge ba daa ka bɔkɛ dena wa. 26Te yiimbeere te Moses nyɛ' te a mea buuri bayi' zaberɛ te a paɛ te a pɔnhɛ ba bahɛ ge yele ba yeti, Kelehe ya boraahe wa, bene te ya de'a mabito ge ze'a zabera la taaba bala? 27Ge se'em n daa zaberɛ la a tadaana la daa zan'ɛn Moses bahɛ kenkɛleŋa ge soke en yeti, Ane n bo ho sore te ho behera, ge gankera tomam? 28Ho yeti ho ko mam me wo hom zam ko Egipt nɛra la se'em la? 29Moses n daa ta wom wana wa, a daa zɔ' Egipt teŋa poan mɛ ge nya daa keŋɛ ta bɔna la Midian teŋa poan. Bilam te a daa ta tara dayɔɔhe seyi'. 30La n daa ta gaŋɛ yuum pihinaahe la, Yenɛ soŋora daa nɛɛ a mɛŋa bo Moses n mɔɔ ha, zen'en n lɛm Sinai Zoore, te bugum la dite tuntuo la mɛ ge ka tara kɔ. 31La daa eŋɛ Moses pakerɛ la n daa nyɛ' bugum la n dite la, te a daa paɛ te a malom behɛ dɛ soŋa soŋa. Ge n daa paɛ bini la, a daa wom te Na'ayenɛ yɛta en na 32te, Mam de Yenɛ, se'em en de ho sɔdoma Abraham la Isaak la Yakob Yenɛ la. Te Moses pin' a nɛŋa. Se'ere n sɔe la, dabeem n tare en te a behɛ Yenɛ. 33Te Na'ayenɛ daa yele en yeti, Pirihe ho tagara la. Se'ere n sɔe la, zen'sɛka te ho zɛ'a la dela toolom zen'an. 34A daa le yeti, Mam nyɛ muguhego seko n muguhere mam nɛreba wa Egipt teŋa poan la, te n wom ba kahere se'em. Bala zuo te n sige na te n fan' ba Egiptdoma wa nu'uhen bahɛ, ge tare ba yehe na. Wa'ana te n tom ho, te ho keŋɛ Egipt teŋa. 35Moses enŋa mea n bala daa lebe Egipt teŋa la poan te Israeldoma daa zagahɛ te ba kan kelehe en ge daa soke en yeti, Ane loe ho te ho sɔna tɔ behera ge gankera tɔ? Yenɛ mea n daa tom Moses te a de'a ba naba la se'em n wan faanra ba bahɛ. Yenɛ daa eŋɛ wana wa yɛhera la soŋora se'em n daa nɛɛ a mea bugum la n daa dite gɔn'an la poan la. 36Moses enŋa mea n bala daa eŋɛ yelekerehe zo'e zo'e Egipt teŋa poan ge nya daa tare ba yehe Egipt teŋa la poan na. Ban daa yehe teŋa la poan la, a daa le eŋɛ yelekerehe ge daa tara ba te ba yakɛ Mɔgɔ Mɔlega la poan. Ban daa yakɛ kolaa la, a daa tare ba keŋɛ pɔgɔtia ta eŋɛ yelekerehe zo'e zo'e ge te ba bɔna bini yuum pihinaahe. 37Moses enŋa mea n bala daa yele Israeldoma yeti, Yenɛ la wan loe nɔtɔgɔha n ane wo mam la ya mɛŋa sɔɔnrɔ wa poan. 38Moses enŋa mea n bala daa bɔna la to sɔyaabdoma pɔgɔtia ha la. A me daa lagom bɔna la Yenɛ soŋora se'em n daa bo Sinai Zoore poan ge daa tɔgɛ bo en la. Enŋa bala daa to'e Yenɛ yetɔgom sebo n de yelemɛŋɛrɛ la te a bahɛ te bo paɛ tɔ. 39Ge to sɔyaabdoma la daa zagahɛ te ba kan kelehe en ge daa yete bama ka bote en ge nya daa ton eŋɛ la ba potɛn'ɛrɛ te bama le lebe Egipt teŋa poan. 40Bala te ba nya daa yele Aron yeti, Maalɛ yena bo to, te ba bɔna to nɛŋa, ge han dɛna Moses wa, n tare to ze'ele Egipt teŋa poan yehe na wa, te pon ka le mina sɛla n daane en. 41Saŋkaŋa n bala te ba daa maalɛ bagarɛ te ko wona wo nagabila la ge daa kaanbera en ge de'ena de'eŋɔ pɛngera sɛla te bama mea maalɛ. 42Dene poan te Yenɛ daa bire pore bo ba ge daa bahɛ ba te ba po'oha ŋmarega la ŋmarebibihe n bo saazuo la. Wana wa daa eŋɛ te sɛla n golehɛ eŋɛ nɔtɔgɔheba gɔŋɔ la poan la wa'an sera na. La daa golehɛ yeti, Israeldoma wa, yamam n yuum boe pɔgɔtia la poan yuuma pihinaahe la, ya yuun ka bo'ore mam la kaanbegɔ bii ki bo'olom. 43Ge ya ziiri la ya bagarɛ, na'aha ya ŋmarebila bagarɛ la te ya maalɛ bo ya mɛŋa la. Bala, n wan bahɛ te ba nyɔkɛ ya keŋɛ Babilon. 44Pɔgɔtia la ha la te to sɔyaabdoma la daa tare Sogorɛ la n pa'alɛ te Yenɛ boe la ba la ba zen'an. Yenɛ n daa yele Moses te a maalɛ dɛ te de ane wo enŋa n daa dekɛ dɛ wonɛ pa'alɛ en se'em la. 45Te to sɔyaabdoma n daa wa to'e Sogorɛ la, ba doohe la Yosua keŋɛ ta sɔe teŋsɛka te Yenɛ daa dige nɛreba la ge daa dekɛ bo ba la. Sogorɛ la daa bo la ba mea teŋa la poan tara tara la Naba David n daa boe se'em ma'an la. 46Yenɛ daa bote David yɛla. Bala n sɔe te Yenɛ daa sona la en. A daa belom Yenɛ te a bo en sore te a mɛ' yire bo Yenɛ se'em te a sɔyaaba Yakob daa me soha la. 47Ge David dayɔa Solomon n daa mɛ' yire la bo Yenɛ. 48Ge Na'ayenɛ se'em n gane zan'an la ka boe asaaleba n mɛ' yire se'a poan. La ane me wo Yenɛ nɔtɔgɔha la n daa yele se'em la. 49Saazuo n de na'am koka, te teŋa zuo dɛna mam na'arɛ tagalegɔ zen'an. Bene yire te ya wan ta'an mɛ' bo Mam? Na'ayenɛ n yele se'ere. Bii mam vo'ohogo zen'an wan bɔna la bɛha? 50Sɛla woo n boe wan wa, mam n maalɛ. 51Ya yɛla kpagalom ya. Yamam yete yamam dole la Yenɛ, ge ya seren ka sakɛ bo en la ya sunya poan ge ya toba li' mɛ ka wona Yenɛ n yele se'em la. Ge ya me le zagahɛ Yenɛ Sea, wo ya sɔyaabdoma n zagahɛ se'em la. 52Ge nɔtɔgɔheba la se'em daa ka boe te ya sɔyaabdoma daa ka namehɛ ba. Ge ba me daa ko' Yenɛ bitonoŋa yuuma yuuma ha te Fa'a Daana wan wa'an na, se'em te ya parom bo en ge ko' en la. 53Ge nananawa yamam n bala n daa to'e Pa'alegɔ la te Yenɛ soŋoreba daa dekɛ bo ya la ge bala mea zan'an ya ka dole dɛ. 54Yetɔgom Tɔgɔrɔba la n daa ta wom Stepen n yele se'em la, la paɛ ba ge te ba nɛhe daa lo' la en. 55Ge Stepen te Yenɛ Sea la bɔna la en la gorege saazuo nyɛ' Yenɛ soŋa la Yesu te a ze'a Yenɛ zuɔ nu'o. 56Te Stepen yeti, Behɛ ya, mam nyɛ' te yenɛ saazuo ha yu'ɛ, te Yesu, Asaala Dayɔa la ze'a Yenɛ zuɔ nu'o. 57Yetɔgom Tɔgɔrɔba kaahɛ mɛ supe ge li' ba toba ge zɔ' gɛnregɛ en bilam bilam, 58nyɔkɛ en tare en yehe teŋa la poan. Sɛba n parom bo en la yɛhɛ ba futo biŋe bodibipaalega Saul zen'en ge ba nya tara kuga lɔbera en te ba ko' en. 59Ba kelom lɔbera Stepen mɛ te a wa yi' Yesu yu'urɛ ge yeti, N Daana, to'e n sea. 60Bilam poan te a nya lu' teŋa ge kaahɛ kekeko yeti, N Daana, bahɛ ba yelebeseto te ba eŋɛ wa. Stepen n yele dena wa ba'ahɛ la, a nya ki' mɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\