Amatie 26

1Yesu n daa tɔgɛ wana wa woo ba'ahɛ la, a daa yele a dɔlɔba la yeti, 2Mini ya te dabeha ayi' n ge la Azootole De'eŋɔ la paɛ. Ba wan nyɔkɛ Asaala Dayɔa la tehɛ ba kpa' ma punpuuredɔɔ zuo te n ki'. 3Malema keendoma la kpɛ'ɛndoma nya daa lagahɛ malema nɛŋadaana Kaiapas yire 4te ba ɛɛra sose'ere te ba wan ta'an nyɔkɛ Yesu ko' en baanlam. 5Ge ba yeti, To han eŋɛ dɛ Azootole saŋa wa, nɛreba la wan ihege zaberɛ la tɔ. 6Yesu n daa ta bɔna la Betani teŋa poan, a boe la Simon se'em n daa de konkone la yire 7dita. Te pɔka kayema n tare dugula la kaam n tare nyuŋo soŋɔ te bo da'a tɔna, wa'ana ka'ɛ yeele a zuo. 8A dɔlɔba la n nyɛ' dena wa, ba sunsunya nyie mɛ te ba soke yeti, Bene te a sagom kaam wa wana? 9Ban ta'an dekɛ ne kaam wa koohe ligiri kekeko, ba ta'an dekɛ ligiri la bo nahadoma. 10Yesu baŋɛ ban tɛn'ɛhe sɛla la nya yele ba yeti, Bene te ya daana pɔka wa? Ka eŋɛ la sɛla n ane soŋa bo mam. 11Nahadoma wan bɔna la ya daarɛ woo, ge mam kan bɔna la ya daarɛ woo. 12Pɔka wa n ka'ɛ kaam la yeele en iŋa la, a eŋɛ bala te a maahom ma gura la laarɛ. 13N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ, zen'an woo te ban mɔɔlɛ Yelesoma teŋa wa zuo, ba wan dekɛ sɛla te pɔka wa eŋɛ wa tɔgɛ te nɛreba tɛnra a yele. 14A dɔlɔba pia la bayi' ayema la se'em ba yi'ira Yudas Iskariot daa keŋɛ malema keendoma la zen'en. 15Ta soke ba yeti, Ya wan bo mam la bem ge te bahɛ te ya nyɔkɛ Yesu? Te ba kaanlɛ ligiri kɔnba pihitan' bo en. 16Yehe dabeha aŋa poan Yudas nya daa eere la sose'ere te a wan ta'an bahɛ te ba nyɔkɛ Yesu. 17Boroboro N Ka Tare Mi'ihom De'eŋɔ pɔhega daarɛ la, Yesu dɔlɔba la daa keŋɛ ta soke en yeti, bɛha te ho bɔta te to maahom te ho zin'ire di' Azootole De'eŋɔ dia la? 18A lebehe yele ba yeti, Keŋɛ ya teŋa poan la ya ta yele boraa kayema te, Pa'ala la yeti, n dabaherɛ la pɔnre. N bote mam la n dɔlɔba la di' Azootole dia la ho yire. 19Te ba eŋɛ Yesu n yeti ba eŋɛ se'em la ge maahom Azootole dia la. 20Zanɔɔrɛ n daa ma'ɛn te Yesu la a dɔlɔba la pia la bayi' boe yire la poan ta dita. 21Ban daa boe bini dita la te a yeti, N yeti ya la yelemɛŋɛrɛ te ya ayema n wan ŋma' mam. 22La daa daan ba te ba yɛta en ayema ayema te, N Daana, sera la dela mam? 23Yesu lebehe yeti, La dela yamam ayema se'em n lagom dekɛ a dia suke laa wa poan la mam, n wan ŋma' mam. 24Asaala Dayɔa wan ki' wo ban golehe Yenɛ gɔŋɔ la poan yele se'em la. Ge yele boe bo se'em n ŋma' Asaala Dayɔa la zuo! Ba han ka dɔgɛ ne en, la wan ane soŋa bo en. 25Te Yudas se'em n yeti a ŋma' en la nya yeti, Naa, la wan dɛna mam? Te Yesu lebehe yeti, ho yele ya. 26Ban daa bo bini dita la te Yesu daa dekɛ boroboro bo Yenɛ fara ge gɛn'ɛnhɛ bo a dɔlɔba la ge yeti, To'e ya, obe, te mam iŋa n wana. 27Ge te a dekɛ daam la wola bo Yenɛ fara ge dekɛ bo ba ge yeti, Ya zan'an nyu' de poan. 28Te mam nɔbiŋere paalɛ ziim n wana, te n wan ka'ɛ bo nɛreba kekeko be'em la. 29Nananawa n yele ya mɛ te mam kan le nyu' daambona taaba la ya, gura daanse'ere te mam la yamam wan le ta nyu' daampaalega n Sɔ' sɔ'ɔlom la poan. 30Ban nya daa yuun la yuunɛ ba'ahɛ, ba yehe keŋɛ Olive Zoore zuo. 31Yesu nya yele ba yeti, Yu'uŋ kona wa, ya zan'an wan zɔ' yeregɛ mam zuo. La golehe yeti, N wan ko' duŋkeena la, te piihe la zɔ yeregɛ. 32Ge n han to vo'e n kum mea poan n wan tole nɛŋa keŋɛ Galilee teŋa. 33Peter lebehe yeti, Ba zan'an han ta zɔ' ho zuo, mam kan malom zɔ'. 34Yesu yele en yeti, N yeti ho la yelemɛŋɛrɛ, te yu'uŋkona wa, ho wan ki'ehɛ sugumnɔɔren botan' te ho ka mi' mam ge te nɔdɔɔ kaahɛ. 35Peter lebehe yeti, Ge la han dɛna kum, te n lagom ki' la hɔ, mam kan ki'ehɛ. Te ba a dɔlɔba la me daa lagom yele bala. 36Yesu la a dɔlɔba la nya daa keŋɛ zen'an kayema te ba yi'ira Getsemane, te a yele ba yeti, Zin' ya kalam ge te n keŋɛ keha ta sohɛ Na'ayenɛ. 37A tare la Peter la Zebedee dayɔɔhe seyi' la keŋɛ te bɔna sunsagaŋɔ la ginle kɔ'ɔhɔgɔ. 38A nya yele ba yeti, N suunre n sagom te la n gee la kum. Gure ya mam kalam ge da ginhi ya. 39A keŋɛ la fiin wa lu' aliko sohɛ Na'ayenɛ yeti, N Sɔ' la han wan ta'an eŋɛ, da bahɛ te n nyɛ' namehe kona. Ge la dela hon bote se'em, dagɛ mam bote se'em. 40A nya lebe a dɔlɔba la te ba gan' ginha. Te a nɛɛ Peter soke en yeti, Yamam kan ta'an gu'uhe mam fiin wa ge ginha? 41Da ginhi ya ge soha Yenɛ te ya da lu pa'ahegɔ poan. Ya sɛɛhe bote som ge ya iŋhe ka tare paŋa. 42A lebe ta sohɛ yeti, N Sɔ', la han kan ta'an eŋɛ te ho dekɛ namehe kona wa n zen'en, ge te la de'a la n nyɛ' dɛ, bahɛ te la eŋɛ. 43En le lebe te nyɛ ba le gan'an ginha. Se'ere n sɔe la, gɔɔm n teregere ba nini. 44Te a bahɛ ba ge le keŋɛ ta sohɛ Yenɛ botan' poan yɛta bala mea. 45A nya lebe a dɔlɔba ta yele ba yeti, Ya kelom ginha me ge vɔ'ɔha? Behɛ ya, la pɔnre ba ŋma' Asaala Dayɔa la eŋɛ yelebe'erodoma nu'uhen. 46Ihege ya te to keŋɛ. Se'em n ŋma' mam la n kena la. 47Yesu n daa kelom tɔgɔra mɛ, te Yudas se'em n de dɔlɔba pia la bayi' la ayema la paɛ na. Te nɛreba kekeko zala so'ahe la dambama dɔla en. Malema keendoma la kpɛ'ɛndoma n daa tom ba. 48Se'em n ŋmaa Yesu la daa pa'ale nɛreba la yeti, Mam ta kɔkɛ se'em la, n bala. Nyɔkɛ ya en. 49Yudas paɛ Yesu, po'ohɛ a pa'ala la, ge kɔkɛ en. 50Yesu lebehe yeti, N zɔ', eŋɛ hon wa'ana te ho eŋɛ sɛla la. Te nɛreba la keŋɛ paɛ Yesu nya nyɔkɛ en. 51Yesu nɛreba ayema foe a so'a kɛ' malema nɛŋadaana la yameŋa toberɛ fike. 52Yesu yele en yeti, Dekɛ ho so'a la sun'. Te sɛba woo n foe so'ahe la, so'ahe mea n wan ko' ba. 53Ya tɛn'ɛhe te mam kan ta'an yi' n Sɔ' te a bo mam a soŋoreba te ba gaŋɛ tuha pihiyopɔe la ayi' te ba gu' mam? 54N han eŋɛ bala, Yenɛ gɔŋɔ la n yeti la wan eŋɛ la wana la? La wan eŋɛ wane dɛna sera? 55Bala ma'an te Yesu yele nɛrekooŋɔ la yeti, N sa'ahe la zaberɛ te ya tara so'ahe la dambama yehe na te ya nyɔkɛ mam? Daarɛ woo te mam zin'an Yenɛ Yire la poan pa'ala te ya ka nyɔkɛ mam bilam. 56Ge wana enŋɛ te nɔtɔgɔheba la n daa golehe se'em la eŋɛ sera. Te a dɔlɔba la woo zɔ' ge bahɛ en. 57Sɛba n daa nyɔkɛ Yesu la tare en keŋɛ la malema nɛŋadaana Kaiapas yire, zen'an te sɛba n pa'alegɔ pa'alaba la keendoma la daa lagahe la. 58Ge Peter lɔkɛ bɔna kenkɛleŋa ge dɔla finfiinhe to paɛ malema nɛŋadaana la yire. A kɛn' mɛ ta zin'an la nɛŋadaana la guruba la, te a nyɛ' de ba'ahegɔ. 59Te malema keendoma la Yetɔgom Tɔgɔrɔba eere sore te ba parom bo Yesu ge te ba ta'an ko' en. 60Paromdoma kekeko tole ba nɛŋa na ge ba daa ka nyɛ' ponpɔrɔŋɔ seko n dekɛ te ba wan ta'an ko' en. Pooren nɛreba bayi' tole 61yeti, Nɛre'ena wa daa yeti, a ta'an gbi' Yenɛ Yire wa bahɛ ge maan mɛ' kɔ dabeha atan' poan ba'ahɛ. 62Te malema nɛŋadaana la ihege saazuo yele Yesu yeti, Ho kan lebehe yelese'ere? Bene yɛla n bala te nɛrebana tɔgɔra ge te ho sina? 63Te Yesu sina. Te nɛŋadaana la yele en yeti, Mam pɔ' Yenɛ te ho han seren de'a la Krista, Yenɛ Dayɔa, yele to. 64Yesu lebehe yeti, Ɛɛn, la dela hon yele se'em la. Ge mam yeti ya te ya wan ta nyɛ' te Asaala Dayɔa zin'an se'em n gane zan'an la zuɔ bɔna saŋgbana poan kena na. 65Te malema nɛŋadaana la aanhom a lɔgɔrɔ ge yeti, A to' Na'ayenɛ. Wane te to le ɛɛra seradoma yɛ'ɛha? Behɛ ya, ya ka wom to'ore la nananawa? 66Ya tɛn'ɛhe la dene? Te ba lebehe, A dela ba ko'. 67Te ba tobehɛ nɔtɔɔnrom ma' a nɛŋa ge ŋmɛ' en te sɛba lobe a pɛgɛhe, 68ge soke en yeti, Krista, buke, ane n ŋmɛ' hɔ? 69Peter n daa zin' la yire la zenzaka, te pɔsɔɔ keŋɛ a zen'en ta yele en yeti, Ho lagom bɔna la Galilee nɛra Yesu wa mɛ. 70Te a ki'ehɛ nɛra woo nɛŋa yeti, Mam ka mi' hon tɔgɔre sɛla wa. 71A nya yehe zanɔɔren te pugula kayema me nyɛ' en yele nɛreba la yeti, Nɛre'ena wa lagom bɔna mɛ la Yesu Nazaret nɛra la. 72Te a le ki'ehɛ ge pɔ' yeti, Mam ka mi' boraa wa. 73La eŋɛ la fiin wa, te nɛresɛba n ze' bilam la keŋɛ a zen'en ta yele en yeti, Yelemɛŋɛrɛ, ho dela bama la ayema. Ho yetɔgom n bahɛ te to baŋɛ. 74Te a pɔ' yeti, Mam ka mi' boraa wa. Na'ayenɛ ko' mam n han parona mɛ. Bilam bilam te nɔdɔɔ daa kaahɛ. 75Te Peter nya daa tɛɛn yetɔgom sebo te Yesu daa tɔgɛ bo en yeti, Ho wan ki'ehɛ mam sugumnɔɔren botan' ge te nɔdɔɔ nya kaahɛ la, te a nya yehe yeŋa ta kaahɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\