Amatie 27

1La daa dela bolika yu'uŋyu'uŋɔ te malema keendoma la woo la kpɛ'ɛndoma la tɔgɛ te ba ko' Yesu. 2Ba lo' en mɛ nya tare en ta bo Pilate se'em n sɔe teŋa la beha la. 3Yudas se'em n daa ŋma' Yesu la n daa ta baŋɛ te ba yeti ba ko' en mɛ, a nya tee a potɛn'ɛrɛ ge tare ligiri la le ta bo malema keendoma la kpɛ'ɛndoma la. 4A yele ba yeti, Mam tom la be'em la mam ŋma' nɛra n ka tare tuure. Te ba lebehe yele en yeti, La dela ho toonɛ. 5Te Yudas dekɛ ligiri la lobe bahɛ Yenɛ Yire la poan ge keŋɛ ta yule a mɛŋa. 6Malema keendoma la pin'ihe ligiri la yeti, La ka ane soŋa te to dekɛ ziim ligiri lebehe Yenɛ Yire ligiri la poan. 7Te ba ko' nɔɔrɛ la taaba nya dekɛ ligiri la ta da' Yaka Bɔn'ɔn, te ba laara saama. 8Bala n sɔe te ba yi'ira bɔn'ɔn la te Ziim Bɔn'ɔn. 9Yetɔgom sebo te Na'ayenɛ nɔtɔgɔha Yeremia daa tɔgɛ la daa eŋɛ sera. A daa yeti, ba magahɛ sanlenpeela pihitan' te ba dekɛ da' en. 10Ge le da' yagombaha bɔn'ɔn wo Na'ayenɛ n tɔgɛ se'em la. 11Yesu n daa ze'ele la teŋbehera la nɛŋan te teŋbehera soke en yeti, Hom n de Yudoma naba la? Yesu lebehe yeti, Ɛɛn, hon yele se'em la dene bala. 12Malema keendoma la kpɛ'ɛndoma la n daa zɛrɛgɛ Yesu yelese'a poan la, a daa ka lebehe yele ba se'ere. 13Te Pilate soke en yeti, Ho ka wone yelese'a woo te ba tɔgɔra bɔ'ɔra ho wa? 14Yesu ka lebehe yele yenɛ bo ba la ge la eŋɛ teŋbehera la pakerɛ. 15Te Azootole De'eŋɔ Daarɛ woo teŋbehera daa ne yu'ɛ nɛra ayema se'em to nɛrekooŋɔ lo'e pakadeen bahɛ. 16Bala ma'an nɛrebe'o ayema n daa boe pakadeen la, te a yu'urɛ dɛna Barabbas. 17Te nɛrekooŋɔ la n daa lagahɛ, Pilate soke ba yeti, Ane te ya bɔta te n yu'ɛ bahɛ? N yu'ɛ Barabbas bahɛ bii Yesu se'em te ba yi'ira Krista la? 18A mi' te la dela nyuunre zuo te ba nyɔkɛ Yesu na bo en. 19Pilate n zin' gankerɛ koka zuo kɛleha yetɔgom la, te a pɔga tom yele en yeti, Da eŋɛ boraa sɛka n ka tare tuure, te zina n zaanhom mɛ nyɛ' namehe kantɛ ko poan a zuo. 20Ge malema keendoma la la kpɛ'ɛndoma la pan'ahɛ nɛrekooŋɔ la te ba soke Barabbas yele ge ko' Yesu. 21Te teŋbehera soke nɛrekooŋɔ la yeti, Bana bayi' wa, ane te ya bɔta te n yu'ɛ bo ya? Te ba lebehe yeti, Barabbas. 22Pilate soke ba yeti, Te n nya wan eŋɛ Yesu se'em te ba yi'ira Krista wa la wane? Te ba zan'an lebehe yeti, Bahɛ te ba kpa' en punpuuredɔɔ zuo. 23Pilate soke ba yeti, La dela bene zuo? A eŋɛ la wane? Te nɛrekooŋɔ la woo nyabera kekeko te, Kpa' ya en punpuuredɔɔ zuo. 24Pilate n daa ta baŋɛ te n ete sɛla woo la, ge te dela yoo gee maan tara daaŋɔ kena na, a nya dekɛ ko'om pee a nu'uhe nɛrekooŋɔ la nɛɛhe ge yele ba yeti, Mam nu'uhen ka lagom bɔna boraa wa ziim poan. Ge la dela yamam toonɛ. 25Nɛreba woo lebehe yeti, Bahɛ te a taala dɔla tomam la to kɔma. 26Pilate nya yu'ɛ Barabbas bo ba ge bahɛ te ba ŋmɛ' Yesu ge dekɛ en tehɛ te ba ta kpa' en punpuuredɔɔ zuo. 27Te a pɛɛntɛɛnreba la nya daa tara Yesu kɛn' teŋbehera yire te ba zan'an lagahɛ kae en bahɛ teŋasoka. 28Ba nya yɛɛ a futo la ge dekɛ fumɔlɔgɔ yɛ' en. 29Ba nya dekɛ gɔn'ɔhe wogɛ muŋa vugule en, ge dekɛ doore zanlɛ a zuɔ nu'o ge ne dɔnbelɛ a nɛŋa kɛɛta en yeti, Naa, Yudoma naba wa. 30Ba tobehɛ nɔtɔɔnrom ma' en ge to'e doore la ŋmɛ'ɛra a zuo. 31Ban daa ta kɛɛre Yesu ba'ahɛ la, ba yɛɛ fumɔlɔgɔ la mɛ ge tee dekɛ a mɛŋa lɔgɔrɔ yɛ' en. Ba nya tare en keŋɛ te ba ta kpa' en punpuuredɔɔ zuo. 32Ban daa ye la, ba ta to'ohɛ la Kirene boraa kayema yu'urɛ n de Simon pɛnregɛ en te a zi' punpuuredɔɔ la. 33Ba ta paɛ la zen'an kayema te ba yi'ira Golgota, la vɔnrɛn dela Zuowama Zen'an. 34Bilam te ba dekɛ la daam puhuge ya'am gɛnregɛ bo Yesu te a nyu', te a lɛm ge zagahɛ. 35Ban kpa' en punpuuredɔɔ la zuo, ba nya ŋmɛ' la gbaŋa te ba tɔnrɛ a lɔgɔrɔ la. 36Ge ba zin'an bilam gura en. 37Ba golehe sɛla te ba yete a eŋɛ lamenɛ punpuuredɔɔ la zuen te: Ena n de Yesu, Yudoma naba la. 38Ba lagom la nayigehe seyi' kpa' ayema Yesu zuɔ ge kpa' ayema me a gɔbega. 39Te sɛba n dole bilam tɔla la lɔbera ba zuto toora Yesu 40ge yɛta te, Hon se'em n yeti ho wan gbi' Yenɛ Yire la bahɛ ge maan mɛ' kɔ dabeha atan' poan la, fan' ho mɛŋa bahɛ! Ho han dɛna Na'ayenɛ Dayɔa, ze'ele punpuuredɔɔ la zuo sige na! 41Kɛɛre koŋɔ te malema keendoma la pa'alegɔ pa'ala la kpɛ'ɛndoma la daa kɛɛta en. 42Ba yeti, A faanre a taaba baha ge kan ta'an fan' a mea bahɛ! A dela Israel Naba! Bahɛ te a ze'ele punpuuredɔɔ la zuo sige na te to nyɛ' ge sakɛ bo en. 43A delom la Yenɛ. Bahɛ te Yenɛ la fan' en nananawa. Se'ere n sɔe a ge enŋa dela Yenɛ dayɔa. 44Te nayigehe la te ba lagom kpa' la en la, me toora en. 45Wontɛɛŋa daa wa bɔna la zuo teŋasoka te teŋa la woo wa de'a lika tatata la yengɛleŋa. 46Yene n wa gelege la te Yesu nya kaahɛ kekeko te, Eloi, Eloi, lama sabakanii? La vɔnrɛ dela, Mam Yenɛ, mam Yenɛ bene zuo te ho zagaha mam? 47Sɛba n ze' bilam ge wom la daa yeti, A yi'ire la Eliya. 48Bilam bilam te ba ayema zɔ' ta dekɛ soso keŋɛ ta ma'alɛ daam dekɛ dibega lo' tare keŋɛ ta zɛnkɛ bo Yesu te a nyu'. 49Te basɛba la yeti, Bahɛ en, te to behɛ Eliya han wan wa'an fan' en bahɛ. 50Ge Yesu le kaahe la kekeko ge nya ki'. 51Bilam bilam te taŋse'ere te ba daa dekɛ yule Yenɛ Yire la aanhegɛ boyi', saazuo ta paɛ teŋa. Te teŋa la miim gee te tanhɛ me wɔnrɛ yema yema. 52Yɔɔrɔ be'ehe te Yenɛ nɛreba sɛba n daa ki' la kekeko vo'e ihege. 53Ba ihege yɔɔrɔ la poan doona te Yesu ihegere daarɛ te ba keŋɛ Yerusalem teŋa poan te nɛreba kekeko nyɛ' ba. 54Pɛɛntɛɛnreba kpɛ'ɛma la sɛba n daa gure Yesu n nyɛ' teŋa la n miim la sɛla woo n eŋɛ la, dabeem n kɛn' ba te ba yeti, A seren dela Na'ayenɛ Dayɔa. 55Pɔgɔhe kekeko bo bilam ze'a kenkɛleŋa beha. Ba daa ze'ele la Galilee doohe Yesu soŋora en. 56Mari Magdalene la Yames la Yosefdoma ma Mari la Zebedee pɔga lagom bɔna ba la poan. 57Yene n daa ma'ɛn boraa ayema te a yu'urɛ dɛna Yosef wa'ana. A dela bontata n ze'ele Arimatea teŋa ge dekɛ a mɛŋa enŋɛ Yesu dɔla. 58A keŋɛ Pilate zen'en ta yeti ba bahɛ te a dekɛ Yesu iŋa la, te Pilate yeti ba bahɛ te a dekɛ. 59Yosef daa dekɛ iŋa la pɔnbɛ tanpaalɛ poan, 60tare ta laɛ a mɛŋa yokopɔlɔgɔ poan te a daa tun' taŋa zuo. A daa bilige la taŋa ta le' yɔɔ la ge keŋɛ. 61Mari Magdalene la Mari ayema la daa zin' la yɔɔ la zen'en. 62Te Maaheŋɔ Daarɛ n tole ge yiimbeere, malema keendoma la Pariseedoma la keŋɛ Pilate zen'en. 63Ba yele en yeti, Naa, to tɛnre te ponpɔrɔma la n daa vɔe la a daa yeti, dabeha atan' han tole, n wan le vo'e. 64Bala, bahɛ te ba keŋɛ ta gura yɔɔ la te dabeha atan' la paɛ. Han dagana bala, a dɔlɔba la ta'an wa'ana zun' kum la ge yele nɛreba te a vo'e ya, ge te ponpɔrɔŋkona wa wan le gana yia dene la. 65Pilate lebehe ba yeti, Tare ya guruba keŋɛ ta bahɛ te ba gura yan bote se'em. 66Te ba keŋɛ ta dekɛ danlehom bɛ' taŋa la ge bahɛ te nɛreba gura.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\