1 NJE KE CORINTHE 14

1Ɔri nja kunde nan dann kum nan’t têr-têr. Adi ngur nyan-noje ke ɔje dè Ndil-Kêmnda á ra sei pênn-pênn, nè adi ngur ribe dè tàge ke tà Nube’t á ra sei dum nyan-nojege le Ndil ke rang. 2Tede doo ke tam tà tam dooge ke rang gai-gai ke njé ke rang geri lé nga, tam tà se dooge lé nè tam tà se Nube. Doo karé bè géa oo dè tà le’n lé, nè è tam tà ke tò loo ɓɔyɔn’t takul Ndil. 3Nè doo ke ribe dè tà ke tà Nube’t nga ede dooge tà ade tɔge de in’n dè made’t a, gɔl’n kêm de a, se ule’n dingem kêm de’t a tɔ. 4Doo ke tam tà tam dooge ke rang gai-gai nga, tam ade tɔge’n è kuwe in’n dè made’t; nè è ke ribe dè tà ke tà Nube’t nga ade tɔge njékebe nange le Nube in’n dè made’t ke kété-kété. 5Kerɔte kuwe, m’ndige kade sei malang i tami tà tam dooge ke rang gai-gai kuwe, nè nyan ke m’aw ndoo’n ngain ɓaa, è le kade i ribei dè tà ke tà Nube’t. Doo ke njèribe-dè-tà ke tà Nube’t nga dum dè doo ke njè tam tà tam dooge ke rang gai-gai. Doo ke tam tà tam dooge ke rang gai-gai nga, ke nè á doo tel gir ade njékebe nange le Nube tede kade rai tɔge dè kundekêm’t le de tá bainléa à asenan se njèribe-dè-tà ke tà Nube’t ɓai. 6Ngakonmge, ke nè á m’aw ra si’t á m’tam tà tam dooge ke rang gai-gai ke sei geri lé; ke nè á tà ke m’tam nga tee se dè tà ke tò loo ɓɔyɔn’t éké tee se dè nyanger éké ribe dè tà ke tà Nube’t éké ndó sei nyan lé ɓaa, ké ri á è nyan ke tò soo’t ke m’ra m’ade sei wa? 7Tò asenan karé se nyange ke taai kebe lé: tite têbe éké kundu-jêng. Ke nè á ɓari gos lé ɓaa, ké d’a ger titeke è ke nè á è têbe a, è ke nè è kundu-jêng a, titeke bain wa? 8Ke nè á burunju ɓar se gos’n lé ɓaa, ké nan à uwe dè nja ra’n le kaw loo rɔ’t wa? 9Sei géa, le si è titeke bè tɔ. Ke nè á i tami tà tam dooge ke rang pɔti-pɔti karè ɓaa, ké d’ade gir tà le si ke i tami nga titeke bain wa? Tà ke a i tami nga ɓar mbi de’t tite nel bè karè. 10Tà tam dooge ke dè nang nè bulei kerɔte, nè tà karé bè ke nal ger gir’n goto. 11Ke nè á m’asekum ger gir tà tam doo karé lé ɓaa, man m’ee tite doo ke dɔ tàkum doo ke njè tam tà nè nga. Doo ke njè tam tà nè nga, man géa m’an’n ke doo ke dɔ a tɔ. 12Sei géa, le si è titeke bè tɔ. Sei awi ndoo nyan-nojege le Ndil-Kêmnda. Bè ɓaa, i sangi ège ke à ade njékebe nange le Nube à rai tɔge kum de ke kété-kété. 13Gir’n ke nè á doo ke tam tà tam dooge ke rang nga, gar-gar maje kade deje Nube kade ade’n tɔg kade tel’n gir tà nè nga ade njé ke rang tá. 14Ke nè á m’ɔje tà se Nube se tà tam dooge ke rang ɓaa, è ndil’m á ɔje se’n tà; nè tàgir le’m ndi nding karè. 15A ɓaa, ké ri á m’a ra ta wa? M’a kɔje tà se Nube se ndil’m, nè m’a kɔje tà se Nube se tàgir le’m tɔ. M’a kɔse pa se ndil’m, nè m’a kɔse pa se tàgir le’m tɔ. 16Ke nè á i deje ndutɔr se ndili ɓaa, doo ke karé ke ger tà ke i tam nga lé ndi tutu ɓaa, ké à ndige kede nè: «Maje kade è titeke bè» dè ndutɔr ke i deje nga titeke bain wa? Tede è ger tà ke i tam nga lé. 17Oiyo ke i ra nga maje ngain kuwe, nè ade doo ke rang ra tɔge dè kundekêm’t le’n lé. 18M’ra Nube oiyo tede ade m’tam tà tam dooge ke rang ngain dum sei malang. 19Nè dann njékebe nange’t le Nube ɓaa, m’ndige tam tà se tàgir le’m ase mi le ndó’n dooge nyan è soo’t dum tam tà ke dooge ooi lé ase aru dɔg loo dɔg. 20Ngakonmge, i teli ngannge ɔje dè gangtà nga lé. I teli ngannge ɔje dè majelé nè maje kade sei dooge ke tɔge káng-káng ɔje dè gangtà. 21Dé ndang kêm Magtub Gute-ndu’t d’ede nè: «M’a m’ule tà le’m tà dooge ke tà tam de è gai-gai ke ei dooge ke dɔ kade edi tà kosdooge nè nga. Nè né è bè géa, d’a d’ur mbi de koo’n tà le’m lé. Kuwe-ɓee á tam bè.» 22Tà tam dooge ke rang gai-gai nga, è nyan-tɔje tede le dooge ke undei kêm de dè Krist’t lé m è tede le njétaakêm-Kristge tá bè lé tɔ. Tà ke tà Nube’t ke d’ede dooge nga, è nyan-tɔje tede le njétaakêm-Kristge m è tede le dooge ke undei kêm de dè Krist’t lé bè lé tɔ. 23Ke nè á njékebe nange le Nube bere mbak kebi nan loo karé a, ei malang kuwe tami tà tam dooge ke rang gai-gai a tɔ. Njétaakêm-Kristge se njétaakêm-Kristge lé ke geri tàge ke dé tam nga lé reei loo kebe nan’t nè nga tɔ. Ké à tami kedi nè sei mbege lé wa? 24Nè ke nè á dé malang dé ribe dè tàge ke tà Nube’t ɓaa, njètaakêm-Krist lé éké njètaakêm-Krist ke ger tà ke dé tam nga ree loo kebe nan’t. Doo nè à girtà dè tàge malang ke è oo tede tàge ke oo nga, ilei tà dènn’t. 25Tàgirge le’n ke dè ɓengrenn’t tooi nata ndái-ndái tàkumn’t. Titeke bè á doo nè nga à ɗêl’n dè’n le ɗɔi’n Nube kede nè: «Nube è dann si’t kerɔte kuwe.» 26A ɓaa, ngakonmge, ké tà ri á m’a tam ɓai wa? Loo ke sei i kebi nan ɓaa, maje kade doo karé dann si’t ɔse pa, doo karé à ndó nyan dooge éké doo karé ke rang à ribe dè tà ke tò loo ɓɔyɔn’t a, doo ke rang à tam tà tam dooge ke rang gai-gai éké doo karé ke rang à tel gir tà ke dé tam nè nga tɔ. Nè maje kade nyange nè malang awi se gonan-gonan tede kade kundekêm le dooge ra’n tɔge ke kété-kété tá. 27Ke nè á njékebe nange ndigi tami tàge ke rang gai-gai ke dooge geri lé ɓaa, maje kade ei joo éké ngain ɓaa ei mute. Maje kade tami tà se gonan-gonan. Nè gar-gar, maje kade doo karé tel gir tà le de ade njé ke rang ooi. 28Ke nè á doo ke njè tel gir tà goto ɓaa, maje kade nanan géa dann njékebe nange’t le Nube ndi tà’n mundu. Maje kade nanan géa ede ra’n è kuwe tà a, ede Nube tà le’n a tɔ. 29Njéribe-dè-tàge ke tà Nube’t ɓaa, maje kade dooge joo éké mute kuwe tami tà. Gute njé ke rang malang ɓaa, maje kade ndii teri tàge nè an-in. 30Ke nè á doo ke karé ke ndi nang aw se tà ke tò loo ɓɔyɔn’t tede le ribe dè ɓaa, maje kade ngine ade made’n ke nda à tam tà nè ebe ra’n pa ɓita. 31Sei malang asikum ribei dè tàge ke tà Nube’t kuwe. Nè maje kade ɔsi gonan-gonan. Titeke bè á nyan ke sei i ndói dooge nga à ule’n dingem kêm de’t malang. 32Njé ke Nube ade ribei dè tà ke tànn’t nga awi se tɔgmong le kan-in dè nyan-noje nè ke è uwe’n se de noje. 33Kerɔte kuwe, Nube nga è njè kade nyange awi se gonan-gonan. Nube è njè kade dooge kêmlom m è njè tule nyange nan’t lé. Titeke dé ra’n se loo kebe nan le njétaakêm-Kristge malang nga, 34gar-gar maje kade dinyege ndii tà de mundu loo kebe nange’t: d’inye loo d’ade de kade in-in tami tà lé. Gar-gar à ulei dè de titeke gute-ndu tam’n nga. 35Ke nè á dé ndige le ger gir nyan ndó karé ɓaa, maje kade dé deje ngaw dege kuwe kei le de. Kade dinye in tam tà dann njékebe nange’t le Nube nga, è nyan ke tò loon’t lé. 36Ké tà le Nube nga in ra si sei’t á aw rang wa? Ké tà le Nube nga in rang ree ra si sei’t kuwe se kar si bere wa? 37Ke nè á doo karé gir ede nè n’ee njèribe-dè-tà ke tà Nube’t a, Ndil-Kêmnda á ule tà tann’t a tɔ ɓaa, maje kade ger maje titeke tàge ke m’ndang nè nga è ndukunn le Kuwe-ɓee kuwe. 38Ke nè á doo karé unn kum’n dè ndukunn’t nè nga ɓaa, Nube géa à unn kum’n dènn’t tɔ. 39Titeke bè, ngakonmge, i sangi rebe ribe dè tà ke tà Nube’t kété ɓita. Nè ɔgi dooge dè tam tà tam dooge ke rang gai-gai nga lé. 40Nè maje kade nyange malang ke a i rai nga awi se gonan-gonan maje tá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\