1 JEAN 4

1Kotárge le’m, umi kem̂ si dè ndil tà’t le dooge ke tami edi nè n’awi se Ndil-Kem̂nda nga lé. Nè i nan-in dooge nè nga an-in ké awi se Ndil-Kem̂nda le Nube nga kerɔte kuwe wa? Tede njé tête tà kunde tà Nube’t undei loo teei ngain dè nang nè ɗarinè ta. 2Nyan ke kade i geri Ndil ke in ra Nube’t á tò nè: Doo ke rara ke tam ndàt ede nè Jésu-Krist ree dè nang nè se danra’n ɓaa, è doo ke Ndil Nube in kem̂n’t kuwe. 3Nè doo ke rara ke tam ndàt ede nè Jésu-Krist ree dè nang nè se danra’n lé ɓaa, è doo ke Ndil Nube goto kem̂n’t. Nè ndil ke kem̂n’t nga, è ndil ke njèkem̂yêr. Sei ooi kété titeke njèkɔse tà se Krist à ree dè nang nè ɓá ta. 4Ngannemge, sei têti rɔ njétête tà kunde tà Nube’t tede k’ee ke sei lennge a, tede Ndil le’n ke ndi kem̂ si’t a tɔ. Ndil Nube ke ndi kem̂ si’t nga á tɔg’n dum dè le njè kem̂ majelé ke ndi kem̂ dooge ke dè nang nè. 5Njé tête tà kunde tà Nube’t nga ei le nang nè. Gir’n ke nè a, ei tami tà se go tà tam dooge ke dè nang nè a, njé ke ei le dè nang nè uri mbi de ooi tà le de a tɔ. 6Nè jèi ɓaa, jèi le Nube. Doo ke ger Nube ɓaa à ur mbi’n le koo’n tà le jéi. Doo ke ger Nube lé ɓaa à ur mbi’n koo’n tà le jéi lé. E ke nè á j’à ger’n ngarankum Ndil ke in ra Nube’t se ndil ke in ra njè kem̂ majelé’t ke njè kade dooge ndemi rebe ke maje’t nga. 7Kotárge le’m, adi jè tári nan tede tár nan nga in ra Nube’t kuwe. Nanan ke tár doo ndul made’n ɓaa, ger Nube a, è Nube kuwe á oje’n a tɔ. 8Doo ke tár doo ndul made’n lé ɓaa, ger Nube lé tede Nube è njè tár dooge. 9Nube ule Ngonn’n ke dagi dè nang nè tede kade jè ndii kumgajer takul’n. E ke nè á tár ke Nube tár jèi too’n nata ndái-ndái. 10E jèi á j’in-in se kem̂ jéi jè tári Nube kété lé, nè è Nube kuwe á tár jèi kété. Gir’n ke nè á è ule’n Ngonn’n ke nyankɔr kure majelége le jéi. 11Kotárge le’m, tár ke Nube tár jèi titeke bè nga, gar-gar jèi géa adi jè tári nan titeke bè tɔ. 12Doo karé bè géa an Nube se kum’n ndan lé ɓai. Nè ke nè á jè tári nan ɓaa, Nube um jèi nan’t bɔk a, tár ke è tár jéi nga maje ɔr njêt. 13Nube ade jèi Ndil’n. Gir’n ke nè á jè geri titeke Nube um se jéi nan’t bɔk a, jèi géa j’umi se’n nan’t bɔk a tɔ. 14Bɔ jéi Nube ule Ngonn’n le kade è njèkaje dooge dè nang nè. Ngonn’n ke ule’n nga, jè j’an’n se kum jé. Gir’n ke nè á j’ɔr’n go tà le’n j’ede’n sei. 15Ke nè á doo karé tam ndàt ede nè Jésu è Ngonn Nube ɓaa, Nube um se’n nan’t bɔk a, è géa um nan’t bɔk se Nube a tɔ. 16Jèi géa, tár ke Nube tár jèi nga á j’umi kem̂ jéi dènn’t bɔk-bɔk a tɔ. Nube è njè tár dooge. Nanan ke nain dann tár’t ɓai ɓaa, um nan’t bɔk se Nube’t a, Nube géa um se’n nan’t bɔk a tɔ. 17Ke nè á tár nan maje ɔr njêt ra jéi’t ɓaa, j’à ndai kem̂ jéi káng ndɔ ke Nube à gang’n tà dè jéi’t. J’à ndai kem̂ jéi káng tede ndikumgajer le jéi dè nang nè táa nan se le Jésu-Krist. 18Ɓel goto kem̂ tár nan’t, nè tár nan ke maje ɔr njêt nga rɔ ɓel unde’n nú. Ke nè á doo ɓel ɓaa, è tede kure nyanra’n ke à ɔde kum’n. Ke nè á doo ɓel ɓaa, tár nan ke maje ɔr njêt goto kem̂n’t ɓai. 19Jèi ɓaa, jè tári Nube tede è kuwe á tár jèi kété. 20Ke nè á doo karé tam ede nè n’tár Nube, nè è ɔr ngokon’n njêt ɓaa, doo nè nga è njè lanm karè. Doo nè nga è njè lanm tede doo ke mbate tár ngokon’n ke an’n se kum’n nga ɓaa asekum tár Nube ke è an’n se kum’n lé nga ndan lé. 21Doo ke tár Nube ɓaa, gar-gar à tár ngokon’n tɔ. E ke nè á è ndukunn ke Krist kuwe unn ade jéi kété mari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\