1 JEAN 5

1Nanan ke unde kem̂’n dè Jésu’t titeke è Krist ɓaa, doo nè nga è Nube kuwe oje’n. Nanan ke tár Bɔ jéi Nube ɓaa à tár jèi ngannenge nga tɔ. 2Tár Nube a, kan dè ndukunnge le’n sêw-sêw a tɔ nga è nyan ke tɔje jèi ade jè geri titeke jè tári ngann Nube kerɔte. 3Tár Nube nga ɔje dè kan dè ndukunnge le’n sêw-sêw. Ndukunnge le Nube nga doo asekum kan dè de sêw-sêw karè. 4Oiyo, nanan ke Nube kuwe oje’n ɓaa à tête rɔ dooge ke ei le nang nè. Rɔ ke jè têti dooge ke ei le nang nè nga, è kundekem̂ le jéi. 5Ké nan á è doo ke asekum tête rɔ dooge ke ei le nang nè nga wa? Doo ke unde kem̂’n dè Jésu’t titeke è Ngonn Nube kerɔte kuwe á asekum tête rɔ dooge ke ei le nang nè. 6E Jésu-Krist nga ree dè nang nè se mann a, se mese a tɔ. E ree se mann á karé lé, nè è ree se mann a, se mese a tɔ. Ndil-Kem̂nda nga è ngarankum tà. E è kuwe á ɔrgo tà nè nga titeke bè. 7Njékɔrgo tàge nè nga ei mute. 8Ndil-Kem̂nda a, mann a, se mese a tɔ á ei njékɔrgo tàge ke mute nè nga. Ei mute mbak umi tà go nan’t bɔk. 9Tà ke dooge d’ɔrgo d’ade jèi nga, jè taai. Nè tà ke Nube ɔrgo nga dum dè le dooge ke ɔri go adi jèi nè nga ɓai. Nube ɔrgo tà ɔje’n dè Ngonn’n. 10Nanan ke unde kem̂’n dè Ngonn Nube’t ɓaa à taa tà ke Nube tam ɔje’n dè Ngonn’n. Nè nanan ke unde kem̂’n dè Nube’t lé ɓaa, tel Nube ke njè lanm, tede è taa tà ke Nube tam ɔje’n dè Ngonn’n nga lé. 11Nube ade jèi ndikumgajer se non. Ndikumgajer se non nè nga, è ade jèi takul kum ke j’umi nan’t bɔk se Ngonn’n. E ke nè á è tà ke Nube tam ɔje’n dè Ngonn’n nga. 12Nanan ke um nan’t bɔk se Ngonn nè nga ɓaa, è aw se ndikumgajer ɓá ta. Nanan ke um nan’t bɔk se Ngonn Nube nè nga lé ɓaa, è nal ndikumgajer nga ɓá ta. 13Sei ke undei kem̂ si dè ri Ngonn Nube’t nga, m’ndang tà nyange nè nga m’ade sei tede kade i geri titeke sei ingei ndikumgajer ke se non nè nga ɓá. 14Gir’n ke nè á jè ndai kem̂ jéi káng non Nube’t: Ke nè á jè deji nyan se go kem̂ndige le’n ɓaa, jè geri mbak titeke è oo tà le jéi. 15Loo ke jè geri titeke è oo tà le jéi ɓaa, jè geri titeke nyange ke jè deji nin nga, j’ingei de ɓá ta. 16Loo ke doo an ngokon’n ndi ra kaiya karé ke aw se’n loo yo’t lé ɓai ɓaa, maje kade deje Nube le kade ade ngokon’n nè nga ndi kumgajer. Tà nè nga ɔje dè njé ke rai kaiya ke aw se de loo yo’t lé ɓai. Kaiya karé ke aw se doo loo yo’t tò tutu. Kaiya ke titeke bè nga, man m’ede sei kade ɔji tà se Nube tede lé. 17Nyanra ke se dè naje’n lé malang nga, è kaiya kerɔte kuwe. Nè kaiya karé ke aw se doo loo yo’t lé tò tutu. 18Jè ger mbak titeke nanan ke Nube kuwe oje’n nga à ra kaiya se ndɔ’n-ndɔ’n lé. Nanan ke Nube kuwe oje’n ɓaa à ngonm ra’n è kuwe sêw-sêw. Njè kem̂ majelé asekum tee rann’t lé. 19Jè geri titeke jèi le Nube, nè dooge ke dè nang nè malang ei kem̂ ji tɔgmong’t le njè kem̂ majelé. 20Jè geri titeke Ngonn Nube ree dè nang nè ɓá. E kuwe ade jèi gos nyanger tede kade jè geri Nube ke get-get. J’umi nan’t bɔk se Nube ke get-get nga takul Ngonn’n Jésu-Krist. Jésu-Krist nga è ngarankum Nube a, è njèndi kumgajer sár se non a tɔ. 21Ngannemge, an-in go ra si maje ɔje dè mage polége!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\