1 TIMOTHEE 1

1Man Paul njèkawkule le Jésu-Krist tede Nube njèkaje jéi se Jésu-Krist nyan kundekem̂ tchên dè’t le jéi unni ndu de adi man. 2M’ndang magtub nè m’ade Timothée ngonn kem̂’m gir kundekem̂’t. Maje kade kem̂-maje se kem̂kanm se kem̂lom ke in ra Bɔ jéi Nube’t se ra Kuwe-ɓee le jéi Jésu-Krist nain se si. 3Loo ke ndɔ ke m’in le kaw kem̂ ɓeekon ke Macédoine nga, m’deji kade i nain kem̂ ɓee-bò ke Ephèse. M’inyei kem̂ ɓee-bò’t nè le kade in se njé ke nange ade ebi ra de dè ndó dooge tàge ke raikarè. 4M’adi i ndi kem̂ ɓee-bò ke Ephèse le kade in se doo ke nange dè liger dè sú tàge’t se dè kɔrgir kàge ke kété-kété anje kunde ngang’n. Kɔrgir kàge ke titeke bè nga oje tà najege m ade nyan ke Nube ɔje le kade doo inge se go kundekem̂ tee kɔde lé. 5Gir ndukunn nè nga è le kɔse gir tár nan se kem̂nda káng ke in dè tàgir ke maje ke kem̂’t se dè kundekem̂ dè Nube’t ke get nal kede gos kade ra tɔge ke kété-kété. 6Njé ke nange inyei go nyange nè nga ndemi osoi kɔke se go tà tamge ke raikarè. 7Dé ndige le k’ee njéndó dooge gute-ndu Nube, nè dé ger gir tà ke dé tam éké ke dé tam njáng nga lé a tɔ. 8Oiyo, jè ger titeke gute-ndu Nube nga è nyan ke maje tede le doo ke an dè sêw-sêw. 9Taɓai, jè ger titeke gute-ndu Nube nga tò tede le njé ra nyan se dè naje’n lé, nè tò tede le njékaltàge se njé dum nange se njé nede Nubege se njékaiyage se njé kile rasɔl dè Nube’t se dè loo le’n ke tò se ninn’t. Gute-ndu Nube tò tede le njé tɔl bɔ dege se kon dege, tò tede le njé tɔl dooge a tɔ. 10Gute-ndu Nube nga tò tede le njé tò se dinyege ke rang, tò tede le dingemge ke njé tò se dingem made dege, tò tede le njé kige ɓerge se njé lanmge se njé kubu ra dege. Nyange ke rang malang ke uwei made nan se nyan-ndó ke majelé nga, ute de mbeng. 11Nyan-ndó ke maje nga uwe made nan se Tà ke Maje le Nube ke njè ndubra se njè gir ranel a tɔ. Oiyo, Nube ke njè tɔgmong um kule mber Tà ke Maje nè nga jim’t kuwe. 12Kuwe-ɓee le jéi Jésu-Krist ke ade’m tɔg’m nga, m’ra’n oiyo. M’ra’n oiyo tede è an’m ke doo ke ase kade um kem̂’n dèm’t á unde’m dè kule’t le’n. 13Man nga, kété m’ee njè kile rasɔl dè rinn’t a, m’ee njè kɔr’n kororoi se njè taje’n a tɔ. Nè Nube ra se’m kem̂kanm tede nyan ke m’ra kété nga, m’ra dè mbe’t nal kundekem̂ dè Krist’t. 14Oiyo, Kuwe-ɓee le jéi ra se’m kem̂-maje ke bò: è ade m’unde kem̂ dènn’t tede tár ke Jésu-Krist tár’m ade m’um se’n nan’t bɔk a tɔ. 15Tà nè nga è tà kerɔte ke le kade nanan géa taa um kem̂’n dè’t bɔk-bɔk: Jésu-Krist ree dè nang nè le kaje njé ra majelége. Man nga kuwe m’ee ke desêin sàk-sàk le njé ra majelége. 16Nè Nube ra se’m kem̂kanm. Gir’n ke nè á Jésu-Krist tɔje’n kem̂kile le’n ke deri ke nata tede’m man ke njè ra majelé dum njé ra majelége malang. Krist ra se’m titeke bè le kade m’ee nyan-tɔje tede le njé ke ndɔn’t à undei kem̂ de dè Krist’t le kinge’n ndikumgajer se non. 17Ngar ke njèndi se non, ngar ke njè kwei lé, ngar ke doo asekum kan’n lé, Nube karé bere luk-luk nga, maje kade riɓar se ndubra ei le’n sár se non. Maje kade è titeke bè kuwe. 18Ngonn’m Timothée, m’unn ndu’m m’adi se go tàge ke tà Nube’t ke dé tam d’ɔje’n dèi kété mari nga. Maje kade tàge nè nga adi nin tɔgi kade i ra’n rɔ maje 19se kundekem̂ a, se tàgir ke maje ke kem̂i’t a tɔ. Njé ke nange ndɔ ke surei go tàgir ke maje ke kem̂ de’t inyei adi kundekem̂ le de nduii’n mann. 20Hyménée se Alexandre ei dann dooge’t nè nga tɔ. M’inye de ji Sú’t. Titeke bè á ndɔ ke rang à teli kilei rasɔl dè Nube’t gugu lé ta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\