1 TIMOTHEE 3

1Tà nè nga è tà kerɔte kuwe: ke nè á doo karé sang le k’ee njèkan dè njékebe nange le Nube ɓaa, è aw ndoo ngar kule. 2Doo nè nga, gar-gar à è njègel goto, njè dinye karé luk-luk, njè kain yibe kade ule mbe dènn’t lé, à è njè kunde kumkunju dè rann’t, à è njè kan go ra’n sêw-sêw, à è njè ra mba, a è doo ke ase ndó nyan njé ke rang a tɔ. 3Gar-gar, njèkan dè njékebe nange le Nube à è ɓer le yibe lé a, è njè ɓeekos lé, nè gar-gar à è njè kaw lom-lom, à è njè kɔl se doo lé, à è njè ndige nar lé a tɔ. 4Njèkan dè njékebe nange le Nube nga gar-gar à è doo ke ger rebe kɔr non njékem̂keige le’n ke kinge’n maje, à è njè kan-in ngang ngann’n kade ei njékile kojege ke deri. 5Ke nè á doo ger rebe kɔr non njékem̂keige le’n ke kinge’n maje lé ɓaa, ké à ger tɔse kum’n dè njékebe nange’t le Nube titeke bain wa? 6Gar-gar, njèkan dè njékebe nange le Nube nga è njè kundekem̂ ke kige lé, nè bainléa ti ra à libe kum’n le kade Nube gang’n tà dènn’t titeke ndɔ ke gang’n tà dè sú’t nga. 7Gar-gar, njèkan dè njékebe nange le Nube nga, njé ke nata géa à tami tà le’n maje. Titeke bè á à ndii’n dann rasɔl’t le kade oso’n kem̂ gum’t le sú nga lé. 8Njékan dè nyange le njékebe nange le Nube nga géa, gar-gar à ei dooge ke ri de ɓar maje, à ei njé kum tà minye’t joo lé, à ei gon kain yibe lé a, à ei njé kain ngɔde go nyankinge ke se dè naje’n lé lé a tɔ. 9Nyan-ndó ke ɔje dè kundekem̂ ke tò loo ɓɔyɔn’t nga, maje kade an-in dè sêw-sêw se tàgir ke unju nyang-nyang ke kem̂ de’t. 10Njékan dè nyange le njékebe nange le Nube nga géa, è soo’t le nan de kan kété pa ɓita. Ke nè á tà karé uwe dè de lé ɓaa à rai kule kan dè nyange le njékebe nange le Nube. 11Neen dege géa, gar-gar à ei dinyege ke ri de ɓar maje, à ei njé tam tede dooge lé, à ei njé kain yibe kade ule mbe dè de’t lé a tɔ. Gar-gar à ei ke maje-kojege ɔje dè nyange malang. 12Gar-gar, njékan dè nyange le njékebe nange le Nube nga à ei njé dinye karé luk-luk, à ei njé kain ngang ngann dege, à ei njékɔr non njékem̂keige le de ke kinge de maje a tɔ. 13Kerɔte kuwe, njékan dè nyange le njékebe nange le Nube ke rai kule le de maje ɓaa à ingei riɓar a, à ingei loo tam tà se kem̂nda káng ke deri ɔje dè kundekem̂ ke j’awi takul kum ke j’umi nan’t bɔk se Jésu-Krist. 14M’ndang tà nyange nè m’adi tede m’unde kem̂’m tchên le kaw kingei nú ngɔr. 15Ke nè á m’aw m’ingei kalang lé ɓai géa, magtub nè kuwe à tɔji rebe njiye dann njékem̂keige le Nube. Njékem̂keige le Nube ke njèndi kumgajer nga ei njékebe nange le’n; ei kage ngaw-dann kei ke gete ngarankum tà. 16Kerɔte kuwe, nyanger le jéi ke bò ke tò loo ɓɔyɔn’t ke jè geri se go kundekem̂ le jéi nga á tò nè: Krist unde loo tee pan tel ra’n tite jéi jèi dooge bè, Ndil-Kem̂nda ɔr tà dènn’t. Dooge ke danrán an-in nin loo kunde loo tee dann njé ke koo’t a, loo kin kaw danrán’t a tɔ. D’ile mber tà le’n dann dooge ke ei Juipge lé. Dooge ke dè nang nè undei kem̂ de dènn’t a, d’unn’n mbeng d’aw se’n danrán dann ndubra’t a tɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\