2 NJE KE CORINTHE 3

1Ké j’à kunn gir kɔrgir ra jé jè kuwe ɓai wa? Njé ke nange awi ndoo tɔji sei magtub kɔrgir ra de éké awi ndoo taa magtub kɔrgir ra ji si’t le kaw’n loo ke rang’t. Ké jè géa j’aw ndoo magtub nè nga tɔ wa? 2Sei nga, sei magtub le jé ke dé ndang dè ɓengre jéi’t. Sei nga, sei magtub le jé ke dooge malang geri a, dooge malang tutei a tɔ. 3Sei ɓaa, sei magtub le Krist ke è ndang ade tò nata ndái-ndái. E jè á jè njé ree se magtub nè nga kade sei. Magtub nè nga è ade jè ndang se mann nyan ndang magtub lé, nè se Ndil le Nube ke njèndi kumgajer. Magtub nè nga jè ndang dè begre her’t lé, nè dè ɓengre dooge’t. 4Jè nda kêm jé káng non Nube’t takul Krist. 5Jè se dè ra jé j’asekum ra nyan karé bè géa lé. Nè Nube á è njè tel jè ke dooge ke asi rai nyan kade’n. 6E kuwe tel jè ke ngann njékulege ke ɔje dè mann-ra ke kige nè nga. Mann-ra ke kige nga ndune ra’n ra gute-ndu ke dé ndang kêm magtub’t nga lé, nè ndune ra’n ra Ndil-Kêmnda’t. Gute-ndu ke dé ndang kêm magtub’t nga ade doo wei, nè Ndil-Kêmnda ade doo tel ndi kumgajer. 7Tàge ke tooi kêm magtub gute-ndu ke dé ndang dè begre herge’t nga aw se doo ile’n tà yo’t. Nè né è bè géa, d’unde gir’n dann ndubra’t ade ngann Israelge asikum kan-in tàkum Moise lé. Ndubra ke Moise aw’n kêm ndɔn’t nga è ndubra ke tò ɓel, nè kò’n tò mbɔr lé karè. 8Nè kule le Ndil-Kêmnda nga, ndubra le’n dum ndubra le gute-ndu ke dé ndang kêm begre herge’t nga nja bule. 9Kule ke ɔje dè gangtà dè dooge’t nga, ndɔ ke kété d’ule ndubra dènn’t ngain. Kerɔte kuwe, kule ke ɔje dè kɔr ke Nube ɔr tà dè dooge’t nga, d’a d’ule ndubra dènn’t kade al dè kule ke ɔje dè gangtà dè dooge’t nga ɓai tɔ. 10Ndubra ke kété mari nga tel è nyan ke karè se ndubra ke bò ke ɗarinè ta. 11Ndubra ke d’a d’ule dè nyan ke à tò sár se non nga à dum dè ndubra le nyan ke à dere’t nga ɓai. 12Kunde ke j’unde kêm jé tchên dè nyan ke à tò sár se non nè á j’ede’n sei tà nè ndàt-ndàt titeke bè. 13Jè ra titeke bè asenan se labe ke ndɔ ke Moise labe tà kubu utu’n kum’n nga lé. Ndɔ ke è ra titeke bè le kɔge’n ngann Israelge loo kan ndubra ke à dere nga sêw-sêw kɔr son’n njêt. 14Nè ngann Israelge nga, tàgirge le de teli tugei ndul bigm kuwe ɓai. Sár tee ɓila, loo ke d’ade tute magtub mann-ra ke mari nga ɓaa, tà kubu nè nga ɔr kum de’t lé kuwe ɓai-ɓai. Doo ke um nan’t bɔk se Krist ɓita tà kubu nè ɔr kumn’t oso nang ɓai. 15Sár tee ɓila, dɔ-dɔ loo ke d’ade tute magtub gute-ndu ke Moise ndang nga ɓaa, tà kubu nè nga utu dè tàgirge ke dè ɓengre de’t ɓai. 16Nè loo ke doo ɔse wan dè njann’t tel ke ra Kuwe-ɓee’t ɓaa, Kuwe-ɓee à uwe tà kubu ke utu kum’n nè nga kɔr kɔke. 17Kuwe-ɓee nga è Ndil-Kêmnda, loo ke Ndil Kuwe-ɓee ra ɓee tutu nga è loo ndi dè pal. 18Jèi malang ke d’ɔr tà kubu nè kum jéi’t kɔke nga, j’adi ndubra le Kuwe-ɓee kile ra’n ke nata asenan se kuturam bè. Jèi nga dé tel jèi ke kum gute tà Kuwe-ɓee. E nga ndubra le’n ke in dè made’t ke kété-kété nga tel è ndubra le jéi. E ke nè á è kule ra Ndil Kuwe-ɓee ke ra tede le jéi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\