2 TIMOTHEE 1

1Man Paul njèkawkule le Jésu-Krist se go kem̂ndige le Nube. Man nga Nube um kule kile mber tà ke ɔje dè ndikumgajer ke è unn’n ndu’n kété mari nga. Ndikumgajer nè j’ingei takul kum ke j’umi nan’t bɔk se Jésu-Krist. 2M’ndang magtub nè m’ade Timothée ngonn kotár le’m. Maje kade kem̂-maje se kem̂kanm a, se kem̂lom ke in ra Nube’t se ra Kuwe-ɓee’t le jéi Jésu-Krist nain se si. 3Nube ke m’ndi m’ra kule m’ade’n titeke ndɔ ke kàmge rai se go tàgir ke unju nyang-nyang nga, m’ra’n oiyo ngain. M’ebe ra’m dè kɔje tà se Nube tede lei lé. M’ade kem̂’m olé dèi’t ndɔ a, kada a tɔ. 4Kem̂’m olé dè mann non ke ndɔ ke tee kumi’t. Gir’n ke nè á ngur tel kaw kan kumi kade dè ranel le’m ɔr’n njêt ra’m pênn-pênn. 5Kem̂’m olé dè ngarankum kundekem̂ dè Nube’t lei. Kundekem̂ nè nga urkei kem̂ kài Lois kété ɓita urkei kem̂ koin Eunice’t ɓai. M’ger mbak titeke kundekem̂ nè nga urkei kem̂i’t ɗarinè tɔ. 6Gir’n ke nè á m’olé’n kem̂i le kade i tel ule por gir nyan-noje ke Nube adi loo ke ndɔ ke m’ile’n ji’m dèi’t nga. 7Ndil-Kem̂nda ke Nube ade jèi nga, è tede kade jèi njé ɓelge lé. Nè è Ndil ke ade jèi tɔgmong se tár nan a, se kumkunju a tɔ. 8Ade rai sɔli dè kɔrgo tà le Kuwe-ɓee le jéi nga lé. Ade rai sɔli dè’m man’t ke m’tò dangai’t tede tà le’n nga lé a tɔ. Ule rai se’m nan’t bàj dann nyankem̂kon ke m’ndi tutu tede Tà ke Maje. Dann nyankem̂kon’t nè nga, um kem̂i dè tɔgmong’t le Nube. 9E Nube kuwe aje jèi a, ɓar jèi le kade jèi dooge le’n ke tooi se ninn de a tɔ. Ɓar ke è ɓar jèi nga è se go kule ra jéige lé, nè è se go nyan le’n ke è kuwe ɔje kem̂n’t kété mari se go kem̂-maje le’n. E noje ke è uwe se jéi karè kété mari ɓita unde gir nyange takul kum ke j’umi nan’t bɔk se Jésu-Krist. 10Noje nè nga, ɗarinè tò nata ndái-ndái ndɔ ke njèkaje jéi Jésu-Krist ree’n dè nang nè. Jésu-Krist tuju tɔgmong le yo kɔti-kɔti ade loo gang ɗeng dè ndikumgajer ke se non se go Tà ke Maje nè nga. 11Man nga Nube ɔr’m unde’m ke paja mber Tà ke Maje nè nga. Nube ɔr’m unde’m ke njèkawkule a, ke njèndó nyan dooge ke ei Juipge lé a tɔ. 12E tede è ke nè á m’ndii’n dann kem̂konge’t nè nga. Nè m’ade ra’m sɔl’m lé; m’nda kem̂’m káng tede m’ger Jésu ke m’unde kem̂’m dènn’t nga mbak; m’ger kem̂’t mbak tite è asekum le ngonm nyan ke um jim’t nga sár ndɔ ke ngeinn’t. 13Ngarankum tàge ke oo tàm’t se mbii ɓá nga, an de ke nyan-tɔje; i nda njáng dè kundekem̂’t se dè tár nan ke j’ingei takul kum ke j’umi nan’t bɔk se Jésu-Krist. 14Nyan ke maje ke d’um jii’t nga, an dè sêw-sêw se go tɔgmong le Ndil-Kem̂nda ke ndi kem̂ jéi’t. 15I ger mbak titeke njé ke ndii kem̂ ɓeekon ke Asie malang turi gide de adi man. Phygèle se Hermogène ei dann njé tur gide kadi man nga tɔ. 16Maje kade Kuwe-ɓee ra kem̂kanm se njé ke kem̂ kei le Onésiphore tede dɔ-dɔ è sɔl kem̂’m ade ra’n sɔl’n dè sul ke d’ile jim’t nè nga lé. 17Nè loo ke è ree tee kem̂ ɓee-bò ke Rome ɓaa, ke loon’t nè kuwe sang’m par-par inge’m. 18Maje kade Kuwe-ɓee Nube ade inge kem̂kanm ra Kuwe-ɓee Jésu’t kem̂ ndɔ ke ngeinn’t. Kulege ngain ke è ra ade’m kem̂ ɓee-bò ke Ephèse nga, i ɓaa, i ger maje dum dooge ke rang.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\