2 TIMOTHEE 3

1Timothée, i ger tà nè maje: Kem̂ ndɔge ke ngeinn’t nga loo à tur ngain. 2Dooge à ei njé tɔse kum de dè ra de ei’t kuwe a, à ei njé ndige narge a, à ei njé tɔje ra dege a, à ei njé ti ra dege a, à ei njé taje Nubege a, à ei njékaltà tà njé koje dege’t a, à ei njé tel ra oiyoge lé a, è k’ei njé kile rasɔl dè loo ke tò se ninn’t nga a tɔ. 3Kem̂ ndɔge ke ngeinn’t nga, dooge à ei njé wurkatege a, à ei njé ra nyange kum de ke kété-kété a, à ei njé tam tede made dege a, à ei njé ra nyange ke se go rebe’n lé a, à ei tite dan-tonge bè a, à ei njébange le dooge ke njé ra majege a tɔ. 4Kem̂ ndɔge ke ngeinn’t nga, dooge à ei njé kunn dè nange a, à ei njé kin kur dè nyange’t bigm ra, à ei njé ndige ranel ke ɔje dè de tá ngain dum ndige Nube. 5Kem̂ ndɔge ke ngeinn’t nga, dooge à rai ra de ke njékile koje dè Nube’t, nè à ei njé naje se ra de dè tɔgmong’t le Nube. Dooge ke titeke bè nga, ute rai mbeng ra de’t kɔke. 6Njé ke nange dann de’t ei njé toso kem̂ keige le libe kum dinyege ke njé kem̂ mɔrége. Dinyege nè nga kaiya taa ra de pel-pel a, ngur nyange gai-gai ndɔri de a tɔ. 7Dé dinyege nè nga, dé ndó nyan se ndɔge malang nè d’asekum ger ngarankum tà nga lé. 8Dooge nè nga utei ngarankum tà mbeng titeke ndɔ ke Jannès se Jambrès utei Moise mbeng nga tɔ. Dé dooge ke tàgir le de majelé a, kundekem̂ le de géa unde ɓalè a tɔ. 9D’a d’asekum kaw kum de ke kété-kété lé, tede dooge malang à an-in mbe de titeke ndɔ ke d’an’n mbe Jannès se Jambrès bè tɔ. 10Nè i ɓaa, i unn go nyan ndó le’m, pa njiye’m, nyan ke m’ɔje le ra, kundekem̂ le’m, kilekem̂ le’m, tár le’m, se korè tà njak le’m nga têr-têr. 11M’oré tà’m njak dann nyantosowurge se nyankem̂konge ke ndɔ ke teei dèm’t kem̂ ɓee-bò ke Antioche ɓeekon ke Pisidie, se Iconium se Lystre a tɔ. Ké nyantosowurge ke rage á ndɔ ke kété rai man lé wa? Nè ndɔ ke Kuwe-ɓee ɔr’m dann nyantosowurge’t nè nga malang. 12Kerɔte kuwe, dooge malang ke umi nan’t se Jésu-Krist, ke ndigi kilei koje dè Nube’t nga d’a d’ɔr de kororoi. 13Nè njé kem̂ majelége se njé libe kum dooge à awi kum de ke kété-kété dè majelé’t. Njé kem̂ majelége se njé libe kum dooge nè nga à súi dooge le kade ndemi a, ei kuwe géa à ndemi a tɔ. 14Timothée, i ɓaa, i liger lagr-lagr dè nyange ke ndɔ ke i ndó a, um kem̂i dè’t bɔk-bɔk. Dooge ke ndɔ ke ndói nin nyange nè nga, i ger de mbak. 15Magtubge ke tooi se ninn de nga, i ger de se ngonni ndêin bè mari. Magtubge nè asikum kadi nin kumkunju kade inge’n kaje takul kem̂i ke unde dè Jésu-Krist’t. 16Magtub malang ke tò se ninn’n nga, è tà ke in tà Nube’t. Maje tede le ndó’n dooge nyan, le kin’n se de dè tà’t, le ndáng’n de, le kile’n de danné a, le tɔje’n de nyanra ke se dè naje’n a tɔ. 17Titeke bè á doo le Nube à maje’n kɔr’n njêt, à uwe’n dè nja ra’n le ra’n nyange ke maje ke se ri de-ri de malang.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\