2 TIMOTHEE 4

1M’ndeji non Nube’t se non Jésu-Krist ke à tel ree le gangtà dè njé ke ndii kumgajer se njé ke weii. Kerɔte kuwe, Krist à unde loo tee pan le kon ɓee. Gir’n ke nè á m’ndeji se tà nè: 2Né loo maje éké majelé géa, uwe rai mong ile mber Tà ke Maje. In se de dè majelé’t i ndáng de, ule dingem kem̂ de’t, i ndó de nyan se kem̂kile ke deri. 3Timothée, oo maje, ndɔ ke dooge à taai ngarankum tà ke maje lé à ree non. Se go ngur nyange ke kem̂ de dé’t kuwe, d’ade kebe njéndó de nyange ke dè de’t-dè de’t le kade ndói de nyange ke mbi de ndon de sɔk-sɔk le koo. 4Dooge à unni mbi de dè ngarankum tà’t kɔke le teli turi ra de go tà súge ke raikarè. 5Nè né è bè géa, i ɓaa, unde kumkunju dè rai’t ɔje dè nyange malang. Oré tài njak dè nyankem̂konge’t, i ra kule ra njèkile mber Tà ke Maje. I ra kule lei ɔr son’n njêt a tɔ. 6Man ɓaa, d’a d’um mese’m nang lɔtch kade Nube. M’tò m’asenan se nyan ke d’a d’unn le kuje’n nyan mese bè. Ndɔ kin kaw le’m ase ɓá ta. 7Man nga, m’ra rɔ maje a, m’ɔr son ngɔde le’m a, m’an dè kundekem̂ le’m sêw-sêw a tɔ. 8Unn gir’n ɗarinè, jɔkɔ kunn banga le nyanra ke se dè naje’n tò ngine’m. Kuwe-ɓee ke njègangtà se dè naje’n à ade’m kem̂ ndɔn’t nè nga. Kuwe-ɓee à ade’m man á se kar’m lé. Nè dooge malang ke undei kem̂ de tchên dè ndɔ tel kunde loo tee pan’t le’n nga, è à ade jɔkɔ kunn banga nè nga tɔ. 9Ute rai kalang i ree inge’m. 10Démas sure’m inye’m tede unde nyange ke dè nang nè dann kumn’t ngain. E ɔte aw kem̂ ɓee-bò ke Thessalonique. Crescens ɔte aw kum’n ke ɓeekon ke Galatie a, Tite aw kem̂ ɓeekon ke Dalmatie a tɔ. 11Luc kuwe se kar’n luk-luk á nain se’m ɗarinè. Loo ke a i ree ɓaa, ade Marc ree sei nan’t tede è ra se’m ngain dè kule’t. 12Tychique ɓaa, m’ule’n kem̂ ɓee-bò ke Ephèse. 13Loo ke a i ree ɓaa, unn kubu le’m ke bòi yùl ke m’inye kem̂ ɓee ke Troas kei le Carpus nga jii’t i ree’n ade’m. Magtubge ke dé ndang de kem̂ ndarge’t nga, ade kem̂i wei nal dè’t lé. Oto de jii’t tɔ. 14Kɔde Alexandre ra se’m majelé ngain. Kuwe-ɓee à ade kure nyanra’n à ɔde kum’n ɓai. 15I géa, an’n maje tede è ute tàge le jéi mbeng-mbeng kɔke. 16Tà ke desêin ke ndɔ ke m’ɔr dè ram’t loo gangtà’t nga, doo karé bè géa nda se’m tutu lé. Dé malang dé sure’m d’inye’m tutu. Maje kade Nube ade tà’n uwe dè de lé. 17Nè ndɔ ke Kuwe-ɓee è der-gir’m ade’m tɔg’m. Gir’n ke nè á, ndɔ ke m’ile’n mber Tà ke Maje m’tɔl’n mbas m’ade dooge malang ke ei Juipge lé ooi. E tede è ke nè á ndɔ ke Kuwe-ɓee ɔr’m tà toboi’t. 18Kuwe-ɓee à ɔr’m dann nyan ke majelé’t malang, è à aje’m le kade m’aw sár kem̂ konɓee’t le’n ke danrán se ra’m ke mong maj-maj. Maje kade riɓar è le’n è kuwe sár se non. Maje kade è titeke bè kuwe. 19I ra lapya Priscille se Aquilas se njékem̂kei le Onésiphore ade’m. 20Eraste nain kem̂ ɓee-bò ke Corinthe. Trophime nga ndɔ ke ra’n tur’n ade m’inye’n kem̂ ɓee ke Milet. 21Ute rai kalang i ree inge’m pa ɓita kade nan ɓar ree ɓai. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia se njétaakem̂-Kristge malang rai nin lapya tɔ. 22Maje kade Kuwe-ɓee nain sei. Maje kade kem̂noje le Nube nain se si tɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\