NJE KE COLOSSES 1

1Man Paul m’ee njèkawkule le Jésu-Krist se go kem̂ndige le Nube. Man se ngokon jéi Timothée, 2jè ndang magtub nè j’ade sei ngakon jé ke njétaakem̂-Kristge ke tooi se ninn de ke i ndii kem̂ ɓee-bò ke Colosses. Maje kade kem̂-maje se kem̂lom ke in ra Bɔ jéi Nube’t nain se si. 3Jè ra Nube ke Bɔ Kuwe-ɓee le jéi Jésu-Krist oiyo se ndɔge malang loo ke j’à j’ɔje’n se’n tà tede le si. 4J’oo ser kundekem̂ dè Jésu-Krist’t le si se ser tár ke sei tári dooge malang ke ei le Nube nga. 5Sei undei kem̂ si tchên dè nyan ke Nube uwe nja tede le si kem̂ ɓeekon ke danrán. Mber ngarankum Tà ke Maje ke ndɔ ke d’ile d’ade sei nga á è gir kundekem̂ tchên le si kuwe. 6Loo malang ke Tà ke Maje nè aw tee tutu nga, ule ngire’n nang a, ann ke kété-kété a tɔ. Sei géa, è titeke bè dann si’t, unn gir kem̂ ndɔ ke sei ooi a, i geri kem̂-maje le Nube se go ngarankum tà a tɔ. 7Epaphras ɓer kule le Jésu-Krist made jé ke jè tár’n ngain ndó sei Tà ke Maje nè nga kété ɓá. E ngonn njèkule le Krist ke get tede tà le si. 8Epaphras ree ede jè tà le tár ke Ndil-Kem̂nda ade i tári nan ade j’oo. 9Gir’n ke nè á jè géa, unn gir kem̂ ndɔn’t ke tà’n oso’n mbi jé’t nga, ndɔ karé bè géa j’ebe ra jé kɔje tà se Nube tede le si lé. Jè deje’n le kade ade kum si gang dè nyan ke kem̂’n ndige’t a, taɓai jè deje’n le kade Ndil-Kem̂nda ade sei kumkunju se gos ter nyan ke deri taa ra si pel-pel. 10Titeke bè á pa njiye si à uwe’n made nan se le Kuwe-ɓee kade i rai nyan ke kem̂’n ndige. Sei a i rai nyange ke se ri de-ri de a, ger gel Nube le si à in dè made’t ke kété-kété a tɔ. 11Jè deje Nube kade ule dingem kem̂ si’t se go tɔgmong le ndubra le’n. Titeke bè á sei a koréi tà si njak a, a kilei kem̂ si pon dè nyange malang ke ra sei nga. 12I rai Bɔ jéi Nube oiyo se ranel. E tel jèi ke dooge ke asi kingei nyan-ndube ke è uwe dè nja unde konn kem̂ Konɓee’t le lookar tede njé ke ei lennge. 13E uwe jèi wont ji tɔgmong’t le tilkus ɔr jèi ree se jéi kem̂ Konɓee’t le Ngonn’n ke è kotár le’n. 14Takul ngonn’n nè nga á j’ingei nyan gang dè jéi a, j’ingei kem̂ tin mbit dè kaiyage’t le jéi a tɔ. 15Krist Ngonn le Nube nga, è kum gute tà bɔ’n Nube ke doo asekum kan’n se kum’n lé. E ndi se Nube kété mari desêin sàk-sàk ɓita Nube unde nyange malang ɓai. 16Krist ndi se Nube nan’t kété loo kunde gir nyange malang ke danrán éké ke dè nang nè: nyange ke doo ase kan se nyange ke doo asekum kan se kum’n lé, kutu-ngarge, se konɓeege se ndukunnge le njékonɓeege a, se njé tɔgmong-ge. Nube unde de malang se takul Krist a, tede le’n è a tɔ. 17Krist nga ndi tutu kété ke desêin ɓita nyankundege malang tooi tutu ɓai. E ngire ndikumgajer le nyan nyankundege malang. 18E doo dè njékebe nange le Nube. Njékebe nange le Nube ei danra’n. Krist è ngire ndikumgajer se non. E doo ke desêin ke unde loo tee dann njé ke koo’t tede le dum’n dè nyange malang se loo malang. 19Nube ndige kum nan’t bɔk-bɔk se Ngonn’n. 20Takul Krist á nyange malang ke danrán se ke dè nang nè umi nan’t se Nube. Nube unde gir kem̂lom takul mese Ngonn’n Krist ke ndɔ ke tò se ninn’n. 21Sei nga kété mari d’an sei ke mbage a, ke njébange le Nube se go tàgirge le si a, se go kule ra sige ke majelé nga a tɔ. 22Nè ɗarinè i teli umi nan’t bɔk se Nube takul kwei le danra Ngonn’n le kade sei dooge ke i tooi se ninn si tàkumn’t anje kade ra si ɔr ɓál a, nal kade tà karé géa uwe de si a tɔ. 23I bai nja si nang mong dè kundekem̂ dè Nube’t anje kage ndêr ke rang dè Tà ke Maje ke ndɔ ke ooi kété nga. Tà ke maje nè nga è nyan kundekem̂ tchên dè’t lé jéi. Tà ke Maje nè nga d’ile mber’n d’ade nyankundege malang ke dè nang nè. Man Paul géa m’ee ngonn njèkule le Tà ke Maje nè nga kuwe tɔ. 24Ɗarinè, m’ra ranel dè nyankem̂konge ke m’inge tede le si. Titeke bè á m’oré’n se Krist nan dè nyantosowurge ke ndɔ ke ra’n, se ndɔ’m-ndɔ’m tede le danra’n ke è njékebe nange le Nube nga. 25M’tel m’ee ngonn njèkule le njékebe nange le Nube nè nga se go kule ke Nube um jim’t tede le si: Kɔr son kile mber tà le Nube nga è kule ke deri ke Nube um jim’t. 26Tà le Nube nga kété mari è nyan ke tò loo ɓɔyɔn’t tede le dooge ke ndi dè nang nè. Nè ɗarinè Nube ribe dè ade njé ke ei lennge. 27Njé ke ei le Nube ke tooi se ninn de nga, Nube ndige kade kum de gang dè nyanbaw le’n ke maje ngain ke tò loo ɓɔyɔn’t tede le dooge ke ei Juipge lé. Nyanbaw le’n ke maje ngain ke tò loo ɓɔyɔn’t nga, è Krist ke ndi kem̂ si’t. Takul è kuwe karé luk-luk á ndɔn’t a ingei ndubra le Nube. 28E Krist nè nga kuwe á j’ile mber tà le’n j’ade dooge malang. Jè j’ede nanan a, jè ndó nanan a tà le’n se kumkunju ke deri le kade nanan géa ra’n tɔge dè kum nan’t bɔk se Krist a tɔ. 29Gir’n ke nè á m’ra’n kule m’ɔr’n yàl-yàl a, m’rɔ’n se go tɔg le Krist ke ra kule ram’t ngain.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\