NJE KE EPHESE 2

1Sei nga, kété weii yo nyanrage ke se go rebe’n lé a, weii yo kaiyage le si a tɔ. 2Kété mari sei njiyei se go nyanrage le dooge ke dè nang nè. Sei ndolèi go ngar le ndilge ke majelé ke njèkonɓee dann danrán’t se nang nè. E nè nga è ndil ke majelé ke ndi sule gir ngann njé dum nange ɗarinè. 3Ngann njé dum nange nè nga, kété mari jèi malang jèi dann de’t. Kété jè njiyei se go ngur nyange le danra jéi a, jèi rai nyange se go kem̂ndige le danra a, se go tàgirge le jéi a tɔ. Jèi géa, kété se go girkoje le jéi ɓaa wong le Nube nain dè jéi’t tite gute dooge ke rang bè tɔ. 4Nè Nube ke è baw kem̂kanm nga, tár jèi ngain. 5Jèi nga, kété j’weii yo nyanrage ke se go rebe’n lé le jéi, nè è ade jè teli jè ndii kumgajer se Krist nan’t. Takul kem̂noje á sei ajii. 6Takul kum ke j’um nan’t bɔk se Krist á Nube ade j’undei loo jè teei dann njé ke koo’t le kon’n ɓee nan’t se Krist dɔ danrán. 7Kem̂noje le Nube ke ra se jéi nga, gar’n goto. E ra titeke bè le tɔje’n jéi kem̂-maje le’n ke al dè loo kem̂ ndɔge ke à ree takul kum ke j’um nan’t bɔk se Jésu-Krist. 8E takul kem̂noje le Nube á sei ingei kaje se go kundekem̂ le si. Kem̂noje nè nga in ra si’t lé, nè è nyan-noje ke in ra Nube’t kuwe. 9Kaje ke sei ingei nga è se go kule ra si á doo karé à tii’n ra’n lé. 10Jèi, jèi dookundege le Nube. E Nube kuwe unde jèi se go kum ke j’um nan’t bɔk se Jésu-Krist tede kade jè rai nyanrage ke maje. Nyanrage ke maje nga Nube uwe dè nja de kété kade jè rai se ndɔ jéi, ndɔ jéi. 11Adi kem̂ si olé dè tà’t nè: Sei nga, kété sei girkoje le Juipge lé. Juipge ke njé kuje tà mɔte dege ɓari sei dooge ke anji kujei tà mɔte de. Kuje tà mɔte ke danra’t nè nga, è ji doo á uje. 12Adi kem̂ si olé titeke ndɔ ke kété mari nga, sei i ndii anje Krist a, gaje nyan ke ndêin bè ke ɔje dè si goto kem̂ ɓeekon ke Israel a tɔ. Sei sei dooge ke dɔ, nyange ke Nube ɔje le kade ngann njéɓeege nga ɔje dè si lé. Taɓai sei dooge ke nyan kundekem̂ dè’t le si goto a, Nube nga géa sei dooge ke i nali nin dè nang nè a tɔ. 13Sei ke umi nan’t bɔk se Jésu-Krist nga, kété i ndii heb se Nube, nè ɗarinè d’age se si dé ree se si ngɔr takul mese Krist. 14E Jésu-Krist nga kuwe á è kem̂lom le jéi. Juipge se njé ke ei Juipge lé ke kété kayai nan gir joo nga, è tel de ke kosdooge ke karé bere. Kɔr nan njêt ke tò asenan se ndogo bɔr ke kai de danné nga, Krist jɔrè nang bɔrɔr-bɔrɔr takul kwei le danra’n kàde kage-ke-dese’t. 15Gute-ndu se nyange ke ndukunnge ɔji nga, Krist tuju’n kɔke se go kwei le danra’n. Juipge se njé ke ei Juipge lé nga, Krist tel de ke kosdooge ke kige karé bere luk-luk takul kum ke d’um se’n nan’t bɔk-bɔk. Titeke bè á è unde’n gir kem̂lom dann Juipge se njé ke ei Juipge lé. 16Dooge nè nga kété ei girkoje dooge joo, nè ɗarinè Krist tel um de nan’t bɔk se Nube ade ei kosdooge ke karé luk-luk takul kwei le’n kàde kage-ke-dese’t. Krist udu kum kɔr nan njêt ke tò dann de’t takul kwei le’n. 17Jésu-Krist ree ile mber Tà ke Maje ke ɔje dè kem̂lom ade sei ke kété i ndii heb se Nube a, ade njé ke kété ndii ngɔr se’n a tɔ. 18Oiyo, è se takul Krist á jè Juipge a, sei a tɔ, jèi malang j’ingei tà rebe kaw ra Bɔ jéi’t kem̂ Ndil ke karé bere’t nga. 19Gir’n ke nè á ɗarinè sei dooge ke dɔ éké sei njé namge lé ta. Nè sei teli sei dooge ke i tooi se ninn de nan’t se ngann njéɓeege ta. Sei teli sei dooge ke koje kei káráng le Nube. 20Sei nga, dé rɔte sei dè gir kei’t le njékawkulege se njéribe-dè-tàge ke tà Nube’t a tɔ. Jésu-Krist á è kuberi her ke mong dè kum kei’t. 21Takul’n è á kei ke rɔte tà nan’t bere mbak in nda’n dɔ jap le tel k’ee’n kei ke tò se ninn’n tede le Kuwe-ɓee a tɔ. 22Takul kum nan’t bɔk se Kuwe-ɓee á dé rɔte’n sei bere mbak tà nan’t le kade i teli sei kei ndi Nube se go Ndil’n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\