NJE KE EPHESE 6

1Ngannge, Kuwe-ɓee ndige kade ilei koje dè njékoje sige’t. E ke nè á è nyan ke se go rebe’n. 2«I ɗɔi bɔi se koin tede kade i ndi’n se ranel dè nang nè ke mari-mari.» 3E ke nè á è ndukunn ke desêin le Nube ɓita kunn-ndu le’n utu go ɓai. 4Sei bɔ ngannge, an-in kum ngann sige se tà kakak lé, nè wong à ra de. Otoi de i ndói de nyan a, i tɔji de nyan titeke Kuwe-ɓee ra’n se jéi bè tɔ. 5Sei ɓerge, ilei koje dè kuwe sige ke ɔje dè danra si. I ɓeli ndil de a, ilei koje dè de’t se kem̂nda káng titeke ilei koje dè Kuwe-ɓee’t bè tɔ. 6I rai tede tàkum de éké le taa’n kum dooge karè lé. Nè i rai kule se kem̂nda káng tite ɓerge le Krist ke rai nyan ke kem̂ Nube ndige. 7I rai kule adi de se kem̂nda káng titeke è kule ɓer le Kuwe-ɓee á i rai bè, m è kule le dooge karè lé. 8Sei geri mbak, ɓer éké doo ke ndi dè’n pal nga, nanan géa Nube à uge dè ji’n se go kule ra’n ke maje. 9Sei kuwe dege géa, i rai se de maje titeke bè tɔ. Ebi ra si dè ra se de majelé. Sei geri mbak titeke kuwe si sei se de nga ndi danrán non. Kuwe si nga è njè ndête kum doo karé bè ndan lé. 10I ndai dingem dè kum nan’t bɔk se Kuwe-ɓee se go tɔgmong le’n m le si lé. 11Otoi nyankatege le Nube bere mbak uwei ji si’t tede kade asikum dumi dè gosge le sú, njè kem̂ majelé. 12Ḿ-m̀, rɔ ke jè rɔi nga, jè rɔi se dooge ke dè nang nè lé, nè jè rɔi se tɔgmong-ge le ndilge ke majelé ke danrán, se njékonɓeege, se tɔgmong-ge le njèkonɓee tilkus’t a tɔ. 13Gir’n ke nè á, otoi nyankatege le Nube uwei ji si’t tede kade ndɔ ke majelé unde loo tee ɓaa utei nin mbeng. Loo ke sei dumi dè ndɔ nè nga ɓá ɓaa, i ndaii dè nja si’t garang-garang. 14I ndai dè nja si’t dɔ njáng i tɔi ɓede si se ngarankum tà titeke doo tɔ’n ɓede’n se ndar njanm-njanm; ulei nyanra ke se dè naje’n kàde si’t tite kubu rɔ ke nar bè a tɔ. 15Ilei mber Tà ke Maje se rakɔlé. Rakɔlé le si nga tò asenan se gabang’t ke doo tule njann’t nda’n dɔ ɗàj bè. 16Adi kundekem̂ è der le si se ndɔge a, se looge malang tede kade undei tà ndon ningege le njè kem̂ majelé ke on por bilim-bilim nè nga soin i tɔli. 17Taɓai, unni kundekem̂ tchên dè kaje’t ke jɔkɔ kunn banga le si a, unni tà le Nube ke kuye kaskar le Ndil ke ade sei uwei ji si’t mong. 18Ɔji tà se Nube dè nyange ke awi ndoo’n se ndɔ si-ndɔ si a, i kɔi nyange gai-gai takul kum ke umi se Ndil-Kem̂nda. I rai bè kum si ke kété-kété m ebi ra si dè’t lé. Ɔgi kum si ɓi ɔji tà se Nube tede njé ke tooi se ninn de malang. 19Man géa, ɔji tà se Nube ngain tede’m tɔ. I rai titeke bè tede kade Nube ule tà tàm’t ade m’ile’n mber Tà ke Maje ke tò loo ɓɔyɔn’t nga se kem̂nda káng. 20E tede Tà ke Maje á ɓila m’ndii’n se sulge njam’t. Ɔji tà se Nube tede kade m’ile’n mber Tà ke Maje le’n nga se kem̂nda káng. 21Sei géa, ngokon’m Tychique ke è kotár le’m à ede sei tàge malang ke ɔje dè’m kade ooi. E nga è ke maje kule le Kuwe-ɓee Jésu-Krist. 22Man m’ule’n ra si’t tede kade ede sei tàge ke ɔje dè jé ade ɓengre si oso’n nang pon. 23Maje kade Bɔ jéi Nube se Kuwe-ɓee Jésu-Krist adi sei ngakon jége malang kem̂lom. Maje kade rai se si adi tár nan se kundekem̂ le si in-in’n dè made’t ke kété-kété. 24Maje kade kem̂noje nain se dooge malang ke tári Kuwe-ɓee le jéi Jésu-Krist ke njèndi kumgajer sár se non nga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\