JUDE 1

1Man Jude, ɓer kule le Jésu-Krist, man ngokon Jacques. M’ndang magtub nè m’ade njé ke Bɔ jéi Nube ɓar de. Njé ke Bɔ jéi Nube ɓar de nga, ei lennge. E an dè de sêw-sêw takul Jésu-Krist. 2Maje kade kem̂kanm se kem̂lom a, se tár nan a tɔ, oji nan ra si’t nyanmi-nyanmi. 3Kotárge le’m, m’in kalang m’ndang magtub nè m’ade sei ɔje dè kaje le jéi ke j’orèi nan dè’t nga. Gar-gar è tà le’m le ndang magtub kade sei kule’n dingem kem̂ si’t tede kade i rai rɔ dè kundekem̂’t. Kundekem̂ nga Nube ade njétaakem̂-Kristge nja karé bere ke ngang’n. 4Dooge ke nange uri dann si’t se go ngein. Tà ke ɔje dè kem̂noje le Nube le jéi nga, ei turi ilei gel tede le ra’n nyange ke pás-pàs. Dé dooge nè nga, dé mbate Jésu-Krist, Ngar le jéi se Kuwe-ɓee jéi ke karé bere luk-luk nga sár. Gangtà ke dé ndang tà’n kété mari d’ɔje’n dè de nga tò ngine de tchên. 5Sei geri nyange nè nga malang ɓá kuwe. Nè né è bè géa, m’ndige kolé kem̂ si dè tà’t nè: Ndɔ ke Kuwe-ɓee Nube ɔr kosdooge le’n kɔke kem̂ ɓeekon ke Egypte aje de nja karé ke ngang’n. Nè go’t gugu, è tuju njé kunn mbi dè tàge’t kɔke ndát-ndát. 6Adi kem̂ si olé dè dooge ke danrán ke mbati ngonmi riɓar ke d’ule dè de’t a, ke ndɔ ke inyei loo ndi de ke ɔje dè de. Nube ngonm de dann loo ke ndul ndin-ndin’t se sul ji de’t se nja de’t dangai’t sár se non ngine’n ndɔ gangtà ke bò. 7Adi kem̂ si olé dè dooge ke kem̂ ɓee-bòge ke Sodome se Gomorrhe se ɓee-bòge ke gan-in dè de nga. Dooge nè nga ndɔ ke rai nyange ke pás-pàs tite dooge ke danrán bè tɔ. Dingemge ke sangi dingem made dege tooi se de ke dinye’t. Nè Nube ade por ke à wei ndan lé in danrán ree ró de rák-rák ade kure nyanra majelé le de ɔde kum de. Nyan ke tee dè de’t nga, è nyan-tɔje tede le dooge malang. 8Kerɔte kuwe, dooge ke uri dann si’t nga, ei rai nyange ke pás-pàs tite dooge ke kem̂ ɓee-bòge ke Sodome se Gomorrhe nga tɔ. Dé gir nyange ke se go rebe’n lé kem̂ de’t a, d’ule ra de mbiriri dann nyange ke mine’t. Dé njé kute tɔgmong le Jésu-Krist mbeng a, dé nede dooge ke danrán a tɔ. 9Michel ngar le dooge ke danrán nga, ndɔ ke gaki nan se sú dè ninn njèyo Moise’t. Michel ndige le gangtà dè sú’t lé a, ndige le taje’n lé a tɔ. Nè è ede sú ede nè: «Maje kade Kuwe-ɓee kuwe ndángi.» 10Nè dé dooge ke m’ede sei tà le de nè nga, nyan ke dé ger gir njai lé nga ndɔr de aw se de loo tuju’t tite dange ke tàgir le de goto bè. 11Dé dooge nè nga, d’a d’an ɓai! tede d’unn rebe le Cain. Kum de sú de ade dé tam tà lanm le taa’n nar titeke ndɔ ke kété Balaam ra’n bè. D’ile rɔ d’ade Nube titeke ndɔ ke Koré ra’n bè tɔ. Kerɔte kuwe, d’ade tuju titeke ndɔ ke Koré tuju’n nga bè tɔ. 12Dé nè nga dé d’asenan se her ke à tuge sei kile sei tà nyankuse’t tár nan’t le si nga. D’on mur se si se go dege non dege anje ɓel d’ul’n ra de dé kuwe. Dé tò d’asenan se ndi ke in ngiring-ngiring ke nel ɔr’n aw se’n ade ede lé bè. Dé d’asenan se kagege ke anni lé a, dé tite kagege ke nel dann-ɔr-made tɔr de se ngire’n bere mbak ade weii njanm-njanm. 13Dé tite kɔr mann ba ke tal bungus-bungus ade pululu’n ke majelé in pɔk-pɔk bè. Dé tò d’asenan se kɔnyonge ke gangi ndiling-ndiling bè. Nube uwe dè nja loo ke ndul ndin-ndin unde konn le kade dé ndi tutu sár se non. 14Hénok,ngonnkà dɔg Adam ke njèkon’t ji sejimute nga, ndɔ ke tam tà kété mari ɔje’n dè de ede nè: «An-in! Kuwe-ɓee à ree se dooge le’n ke danrán aru dɔg loo bule, 15le gang’n tà dè dooge’t karé-karé malang ɔje dè nyanra de ke majelé. Kuwe-ɓee à ree le gangtà dè njé kile koje dè Nube’t lége malang. E à ree le gangtà dè njé ra majelége malang tede tàge ke majelé ke tami se’n nga a tɔ.» 16Dé dooge nè nga, dé njé ɓar tà nyon-nyon se ndɔge malang a, ra de ate de kárár a tɔ. Dé njiye se go ngur nyange ke kem̂ de dé’t kuwe a, tàge ke kum tam oji nan tà de’t pɔt-pɔt a tɔ. Dé njé tɔi dooge tede libe’n kum de taa’n nyan ji de’t ɔje dè maje le de dé kuwe karé. 17Nè sei kotárge le’m ɓaa, adi kem̂ si olé dè tàge ke ndɔ ke njékawkulege le Jésu-Krist Kuwe-ɓee le jéi ede sei kété ɓá nga. 18Ndɔ ke edi sei kété edi nè: kem̂ ndɔge ke à reei, njé sɔke looge à undei loo teei le ringei se tà sɔke Nube. Dooge à rai nyange ke majelé titeke kem̂ de ɔje. 19E dé dooge nè á dé njé tin njétaakem̂-Kristge! Tàgirge le de ei tàgirge ke in-in ra dooge’t m è tàgir ke se go Ndil Nube lé. 20Nè sei kotárge le’m ɓaa, sei kuwe ulei dingem kem̂ nan’t, awi kum si ke kété dè kundekem̂’t le si ke tò se ninn’n nga. Ɔji tà se Nube se go Ndil-Kem̂nda. 21I ndii dann tár ke Nube tár sei. Undei kem̂ si dè Kuwe-ɓee’t le jéi Jésu-Krist, i nginei ndikumgajer se non se ke à ade sei se go kem̂kanm le’n. 22An-in kumtondoo le njé ke ndii à ilei mber mbɔr dè kundekem̂’t le de ɓai nga. 23Uwei njé ke nange hont ɔri de dann por’t aji de. An-in kumtondoo le njé ra majelége ke nange se kem̂nda geng. Nè kubu ke ulei kem̂ made’t rai majelé nga géa, ɔri nin njêt. 24Nube aw se tɔgmong le kan’n dè si kade osoi lé. Nube à ade a i ndai non ndubra’t le’n ke bò se ranel anje tà karé dè si’t. 25Nube le jéi karé bere ke Njèkaje jèi takul Kuwe-ɓee le jéi Jésu-Krist nga, maje kade ndubra se riɓar, se tɔgmong konɓee ei le’n sár se non. Maje kade è titeke bè kuwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\