NJE KE PHILIPPES 4

1Gir’n ke nè á, ngakonmge ke m’tár sei, ngur tel kan kum si ra’m ngain. Sei sei nyan ranel le’m a, se jɔkɔ kunn banga le’m a tɔ. Kotárge le’m, i ndai dè nja si’t njáng dè kum nan’t bɔk se Kuwe-ɓee. 2M’ndête Evodie se Syntyche le kade tàgir le de è karé dè kum nan’t bɔk se Kuwe-ɓee. 3I njèmade loo kaw le’m ke get nga géa, man m’deji le kade i ra se Evodie se Syntyche tede ei nga ndɔ ke ilei ra de kɔke se’m nan’t loo kile mber Tà ke Maje’t. Clément se njémade kulege le’m ke rang ke ri de tò kem̂ Magtub ndikumgajer’t nga géa Evodie se Syntyche rai se de loo kile mber Tà ke Maje’t tɔ. 4I rai ranel se ndɔ si-ndɔ si tede k’ee ke sei le Kuwe-ɓee nga. M’tel m’ede sei, i rai ranel. 5Maje kade dooge malang geri sei loo kaw lom-lom le si. Kuwe-ɓee è ngɔr ta. 6Adi kem̂ si tò kekek dè nyan karé’t lé, nè se ndɔge malang ɔji tà se Nube a, i deji nin nyange ke awi ndoo’n tɔ. I rai nin oiyo dè nyange malang ke i deji nin nga. 7Kem̂lom le Nube ke dum dè tàgir malang à an-in ngang tàgirge le si ke dè ɓengre si’t sei malang ke umi nan’t bɔk se Jésu Krist. 8Ngakonmge, gute nyange ke nain á tooi nè: Nyan ke è nyan ke get, éké riɓar éké nyan ke se dè naje’n éké nyan ke unju nyang-nyang éké nyan ke taa kum dooge ɗekm éké nyan ke maje dum éké nyan ke kum kinge pite tò tutu ɓaa, uwei kem̂ si mong dè’t. 9Nyan ke ndɔ ke m’ndó sei, nyan ke ndɔ ke ingei ram’t a, se nyan ke ndɔ ke ooi tà’n tàm’t éké nyan ke ndɔ ke an-in ram’t nga, i rai de se ndɔge malang. Nube ke njè kade dooge kem̂lom à nain se si. 10M’ra ranel ngain dè ndikumgajer’t le’m se Kuwe-ɓee. Ɗarinè, tàgir le si ke ɔje dè’m tel ite rang. Sei giri dèm’t kété mari kuwe, nè loo tɔje’m titeke i giri dèm’t á ingei lé. 11M’tam tà nè bè tede nyan ke nal’m lé, tede m’ndó ger ndi se ranel dè nyan ke tò jim’t a, m’ndó ger ndi lom dann nyan ke rara ke tee dèm’t a tɔ. 12Man m’ger loo ndi dann ndoo’t a, loo ndi dann nyanbaw’t a tɔ. Se ndɔge malang se loo malang, m’ndó ger ndi dann ndann’t se dann ɓo’t, m’ndó ger ndi dann nyankinge’t bɔndum éké dann nyan ke nalm’t a tɔ. 13M’asekum ra nyange nè malang takul Krist tede è ade’m tɔge’m. 14Nè né è bè géa, sei oréi se’m nan dè nyantosowur’t le’m. E maje ke i rai se’m. 15Sei dooge ke kem̂ ɓee-bò ke Philippes nga, i geri loo kunn gir kile mber Tà ke Maje ke ndɔ ke m’ile nga mbak. Loo ke ndɔ ke m’in ɓeekon ke Macédoine m’ree nga, sei kuwe karé á dann njékebe nange’t le Nube á ndɔ ke i rai se’m dè nyange ke nal’m. 16Loo ke ndɔ ke m’nain kem̂ ɓee ke Thessalonique ɓai nga, sei ulei se nyan nja karé éké nja joo i rai se’m dè nyan ke m’aw ndoo’n. 17E nyankunde nja á m’sang ra si’t lé, nè le kade kann si in dè made’t ke kété-kété ade sei. 18Nyan malang ke ndɔ ke ulei nga m’inge ade ase’m nák-nák. Ɗarinè m’inge nyan malang ke m’aw ndoo’n tede Epaphrodite ree se nyan-nojege le si ke ulei ade’m. E nyan-noje ke ete sununu asenan se nyankuje-mese ke ujei adi Nube a, taa kum’n a tɔ. 19Nè Nube le’m à ade sei nyange malang ke awi ndoo’n kade dann nan ra si’t pe^-pe^ se go nyanbaw le’n ke à kile ra’n ke nata gir Jésu-Krist’t. 20Maje kade riɓar è le Bɔ jéi Nube sár se non. Maje kade è titeke bè kuwe. 21Njé ke tooi se ninn de malang ke umi nan’t bɔk se Jésu-Krist nga, i rai de lapya. Njétaakem̂-Kristge ke ei se’m nga rai sei lapya tɔ. 22Ngakonmge ke dé ndi se’m nan’t nga, dé ra sei lapya. Njé ke tooi se ninn de malang rai sei lapya, njé ke kem̂ kei le César, ngar ke bò kuwe mbain géa rai sei lapya tɔ. 23Maje kade kem̂noje le Kuwe-ɓee Jésu-Krist nain se ndil si.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\