PHILEMON 1

1Man Paul m’tò dangai’t tede tà le Jésu-Krist. Timothée è se’m nan’t. M’ndang magtub nè m’adi i Philémon kotár le jé se made kule le jé. 2Magtub nè nga m’ndang m’ade kon nann jé Appia se ngokon jé Archippe ke njè made rɔ le jé a, se njékebe nange le Nube ke kebi nan kem̂ kei lei a tɔ. 3Maje kade Bɔ jéi Nube se Kuwe-ɓee Jésu-Krist adi sei kem̂noje se kem̂lom. 4M’ra Nube oiyo. Philémon, kem̂’m olé dèi’t se ndɔge malang loo ke m’ndi m’a m’ɔje’n tà se Nube le’m. 5Tede m’oo kɔbe tár ke i tár Kuwe-ɓee Jésu se njé ke tooi se ninn de malang. Taɓai m’oo kɔbe kem̂i ke unde dè Kuwe-ɓee Jésu’t nga a tɔ. 6M’deje Nube le kade kundekem̂ ke oré se jé nan dè’t nga aw kum’n ke kété-kété ade i ger’n nyange malang ke maje ke j’asikum rai takul kum ke j’umi nan’t bɔk se Krist. 7Ngokon’m, tár ke i tár njé ke tooi se ninn de nga ule dingem kem̂’t a, ade’m ranel ngain a tɔ. Tàkuli i á kem̂ njétaakem̂-Kristge oso’n nang pon. 8Man Paul nga, m’ndi dè’m pal ke deri takul kum ke m’um nan’t bɔk se Krist le kunn ndu’m kade i ra’n nyan kuwe. 9Nè m’ra ndoo rai’t tede k’ee ke i kotár le’m. Man Paul ke m’ee ngatɔg doo nga, m’tò dangai’t ɗarinè tede tà le Jésu-Krist. 10M’ra ndoo rai’t tede tà le ngonn’m Onésime. E nga m’oje’n gir Krist’t loo ke m’ndii’n se sulge jim’t dangai’t nè. 11Onésime nga, kété ɓaa è doo ke raikarè; nè ɗarinè è tel è doo ke maje tede lei a, tede le’m a tɔ. 12E nga tò asenan se balkum ra’m; nè né è bè géa, m’tel m’ule se’n rai’t gugu. 13M’ndige le ngonm’n meĵ-meĵ ram’t le kade taa guti ra se’m dè Tà ke Maje’t. Sul ke m’ndii’n jim’t nga è tede Tà ke Maje. 14Nè m’ndige le kin se dè’m ra nyan nal koo tàgir lei lé. M’ra titeke bè le kade i kuwe in se kem̂i i ra maje anje kade m’unde dèi’t. 15Bainléa è tede è ke nè á d’ɔr’n Onésime jii’t d’ade kò’n too’n mbɔr ɓita kade i tel inge’n se non ɓai. 16Tel ke i tel inge’n nga, maje kade an’n asenan se ɓer karè lé ta, nè è soo’t dum ɓer. Maje kade ɗarinè ɓaa i an’n ke kotár le’m man kuwe mbain. I géa, maje kade an’n ke kotár lei gir danra’t a, è kotár lei ke njètaakem̂-Krist madi. 17Ke nè á an’m ke njèmade loo kaw lei ɓaa, uwe’n ke rai’t tite è man bè. 18Ke nè á kété Onésime ra sei majelé éké kure lei tò dènn’t géa, inye dèm’t. 19Man Paul kuwe m’ndang magtub nè se jii’m m’unn’n ndu’m madi titeke m’a m’ugei kure ke tò dènn’t. M’a m’aw ndoo kedi titeke kure le’m tò dèi i’t kuwe tɔ lé ta. 20Nyan ke m’deji nga, maje kade ade’m tede kum ke jè sei j’um nan’t ɓɔk se Kuwe-ɓee. Ngokon’m, ade kem̂’m oso nang pon takul Krist. 21Loo ke m’ndang magtub nè m’adi nga, m’nda kem̂’m káng titeke a i ra nyan ke m’deji nga kuwe. M’ger kem̂’t mbak titeke a i ra nyan ke m’deji nga kade al dè le’m ke m’ɔje nga ɓai. 22Taɓai, maje kade uwe dè nja kei mba ade’m. M’unde kem̂’m tchên le tel kaw ra si’t se go takul kɔje ke ɔji tà se Nube nga. 23Epaphras, njé made dangai le’m gir Jésu-Krist’t rai lapya. 24Njé made kulege le’m, Marc, Aristarque, Démas se Luc rai nin lapya ngain. 25Maje kade kem̂noje le Kuwe-ɓee Jésu-Krist nain se si.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\