LOOKILERA’N 2

1Doo ke m’an’n nga, ede’m ede nè: «I ndang magtub ade doo ke danrán ke njèkan dè njékebe nange le Nube ke kem̂ ɓee-bò ke Ephèse. E ke njè kuwe kɔnyonge ke ji sejimute jikonn’t rige’n dadann lampege ke ra se nar-ɔr nga tam ede nè: 2M’ger pa njiyei mbak. M’ger mbak titeke i ra kule ɔr yàl-yàl a, oré tài njak dè nyantosowurge’t a tɔ. M’ger maje titeke ase kile ngire gir njé ra majelége’t lé. Njé ke ei kuwe edi nè n’ei njékawkulege nga, i ger de ke njé lanmge karè. 3M’ger titeke i nda dè njai’t njáng a, oré tài njak dè nyankem̂konge ke ndɔ ke rai tede tà le’m a tɔ. Nè kem̂i tête mann lé. 4Nè tár ke i tár’m kété nga, ɗarinè i inye go kɔke. E ke nè á è nyan karé ke ade m’aw’n sei se tà. 5Ade kem̂i olé dè loo ke in tutu oso nga. I tel i tur hali, unn kule ke ndɔ ke i ra kété i ra. Ke nè á i tel i tur hali lé ɓaa, m’a m’awi non. Lampe lei ke ra se nar-ɔr nga, m’a m’aw le ndɔte’n kɔke. 6I ɔr njé ke le Nicola njêt tede kule ra dege, titeke man géa m’ɔr’n de njêt bè tɔ. E ke nè á è nyan karé ke soo’t ndêin tedei. 7Nanan ke ka mbi’n tò tutu ɓaa, maje kade ur mbi’n oo’n tà ke Ndil ede njékebe nange le Nube. Dooge ke têti rɔ ɓaa, m’a made de kann kage ndikumgajer ke tò loo ke maje’t le Nube kade usei.» 8Doo ke m’an’n nga tam ede nè: «I ndang magtub nè ade doo ke danrán ke njèkan dè njékebe nange le Nube ke kem̂ ɓee-bò ke Smyrne. E ke kété desêin se è ke ngeinn’t, è wei kété ɓita tel ndi kumgajer nga tam ede nè: 9Nyantosowur ke rai se ndoo ke rai nga, m’ger mbak kuwe. Nè né è bè géa i baw nyankinge. Tà ke majelé ke njé ke ei kuwe edi nè n’ei juipge tami sei nga, m’ger mbak kuwe. Nè dé nè nga, ke get-get ɓaa, dé kei kebe nan le njèkem̂yêr. 10I ɓel nyankumndoo ke à rai nga lé. An! njè kem̂ majelé à tile dooge ke nange dann si’t dangai’t tede nan’n sei. Nyantosowur à ra sei ndɔ dɔg. Um kem̂i dèm’t i nda njang sár ndɔ kwei’t ɓaa, m’a m’adi jɔkɔ kunn banga ke ndikumgajer nga tɔ. 11Nanan ke ka mbi’n tò tutu ɓaa, maje kade ur mbi’n maje oo’n tà ke Ndil ede njékebe nange le Nube. Dooge ke têti rɔ ɓaa, yo ke njèkon’t joo à ra kum de ndoo ndan lé.» 12Doo ke m’an’n nga tam ede nè: «I ndang magtub nè ade doo ke danrán ke njèkan dè njékebe nange le Nube ke kem̂ ɓee-bò ke Pergame. E ke aw se kuye kaskar ke tà ate ngang joo nga, tam ede nè: 13Loo ke i ndi tutu nga, m’ger mbak, è kutu-ngar le njèkem̂yêr. Kem̂ ndɔn’t ke ndɔ ke dé tɔl’n Antipas, njèkɔrgo tà le’m ke maje kule dann si’t nga géa, ile ri’m nang lé a, i naje se rai dè kem̂i ke unde dèm’t nga lé a tɔ. Loo ke ndɔ ke dé tɔl Antipas tutu nga, njè kem̂ majelé urkei tutu bajaj. 14Nè i ngonm dooge ke nange ke njé liger lagr-lagr dè nyan-ndó’t le Balaam nga sár ɓila ɓai. Balaam nga kété ndó Balak kade tel è jig non ngann Israelge’t. E ndó de kuse dan ke dé tɔl d’ade magege a, le kade tooi se nan ke kaiya’t a tɔ. E ke nè á è nyan ke ade m’aw’n sei se tà ndêin. 15Taɓai, i ngonm ke njé ke ligeri lagr-lagr dè nyan-ndó’t le Nicola rai’t tɔ. 16Bè ɓaa, i tur hali. Ke nè á i tur hali lé ɓaa, m’a m’awi non ɗari-ɗarinè. M’a m’aw le rɔ se dooge nè nga se kuye kaskar ke tàm’t. 17Nanan ke ka mbi’n tò tutu ɓaa, maje kade ur mbi’n maje oo’n tà ke Ndil ede njékebe nange le Nube. Dooge ke têti rɔ ɓaa, m’a m’ade de mur ke tò loo ɓɔyɔn’t ke ri’n nè manne kade on-in. M’a m’ade’n ngonn her ke nda kade ɔr’n tà dè dooge’t. Ri ke kige ke dé ndang tu ngonn her ke nda’t nè nga, doo ke rang karé bè géa ger lé. Nè doo ke inge ngonn her ke nda nè kuwe se kár’n bere á ger.» 18«I ndang magtub nè ade doo ke danrán ke njèkan dè njékebe nange le Nube ke kem̂ ɓee-bò ke Thyatire. Ngonn le Nube ke kum’n taa por bilm-bilm tite ndon por bè a, nja’n ndoin tite ninge-kase a tɔ nga, tam ede nè: 19M’ger pa njiyei se tár lei a, se kundekem̂ lei a tɔ. M’ger kile koje lei se nda dè nja’t njáng lei nga mbak kuwe. Kule raige ke i ra gugu laa nga maje ngain dum kule raige ke ndɔ ke kété. 20Nè i inye Jézabel, dinye ke ra ra’n ke njèribe-dè-tà ke tà Nube’t nga rai’t ɓai. Dinye nè nga ade ɓer kulege le’m ndemi rebe tede è ndó de tò se nan ke kaiya’t a, ade usei dan ke polé’n magege a tɔ. E ke nè á è nyan karé ke ade m’aw’n sei se tà. 21M’inye kurloo m’ade’n kade tel tur hal’n. Nè è ndige tel tur hal’n ke ɔje dè tò se nan ke kaiya’t le’n nga lé. 22An! m’a m’uwe’n le kile’n dè tire’t nang pêlêl dann dunge nyantosowur ke bò. Dooge ke njé tooi sennge nga, ke nè á teli turi hal de inyei go kule ra dege ke Jézabel ndó de nga ɓaa, m’a m’ade nyantosowur nè à ra de lé. 23M’a m’ade yo-kos à tɔl ngannenge kabak. Bè tá njékebe nange le Nube malang à geri titeke man m’ee njè ter tàgir le dooge ke dè ɓengre de’t. Man m’uge nanan géa dann si’t se go kule ra’n. 24Nè gute si sei njékebe nange le Nube ke kem̂ ɓee-bò ke Thyatire ke i taai nyan-ndó nè nga lé a, i sangi le geri nyanger ke dé ɓar’n «dunge nyangerge le njè kem̂ majelé» nga lé a tɔ. Man m’ede sei ndàt titeke man m’unde nyankoto ke wɔi ke rang dè si’t lé ta. 25Nè nyan ke karé ke tò ji si’t nga, uwei mong-mong sár adi m’ree’n. 26Dooge ke têti rɔ a, ilei koje dèm’t sár ndɔ ke ngeinn’t ɓaa, m’a m’ade de tɔgmong ke ndɔ ke Bɔ’m ade’m. M’a m’ade de tɔgmong kade on-in ɓee. 27Dooge ke têti rɔ nga à ɔri non dooge ke geri Nube lé se kage-tɔse nar a, à rundi de titeke dé rundu’n jó hanje bè tɔ. 28E ke nè á è tɔgmong ke ndɔ ke Bɔ’m ade’m. Doo ke tête rɔ nga, m’a m’ade’n mbonron. 29Nanan ke ka mbi’n tò tutu ɓaa, maje k’ade ur mbi’n maje oo’n tà ke Ndil ede njékebe nange le Nube.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\