LOOKILERA’N 7

1Go’t gugu, m’an dooge ke danrán sɔ ndai se nja de dɔ dè kum nang ke sɔ’t. Dooge ke danrán nè nga on-in nelge ke sɔ ke dè nang nè njanm-njanm tede kade nel karé bè géa ule dè nang nè éké dè ba-bò’t éké dè kage karé bè lé a tɔ. 2Taɓai m’an doo ke danrán karé ke rang in loo tee’t le kàde. E uwe nyankorji le Nube njèndi kumgajer jinn’t. E tam tà se ndu’n ke bòi beng ede madennge ke sɔ ke d’ade de tɔgmong le tuju’n nang se ba-bò ede nè: 3«An-in! tá nè a kin-in tuji nang se ba-bò a, se kagege a tɔ. I nginei sár adi jè tɔse nyankorji nat-non ɓerge’t le Nube le jéi pa ɓita.» 4D’ede’m kɔr dooge ke ei girkoje le Israel ke dé tɔse nyankorji nat-non de’t malang d’ade m’oo. Ei aru dɔg loo aru se kɔr-sɔ-gidé-sɔ. 5Njé ke girkoje’t le Juda ke dé tɔse nyankorji nat-non de’t ei aru dɔg loo dɔg-gidé-joo. Njé ke girkoje’t le Ruben ei aru dɔg loo dɔg-gidé-joo. Njé ke girkoje’t le Gad ei aru dɔg loo dɔg-gidé-joo. 6Njé ke girkoje le Aser ei aru dɔg loo dɔg-gidé-joo. Njé ke girkoje’t le Nephtali ei aru dɔg loo dɔg-gidé-joo. Njé ke girkoje’t le Manassé ei aru dɔg loo dɔg-gidé-joo. 7Njé ke girkoje’t le Siméon ei aru dɔg loo dɔg-gidé-joo. Njé ke girkoje’t le Lévi ei aru dɔg loo dɔg-gidé-joo. Njé ke girkoje’t le Issacar ei aru dɔg loo dɔg-gidé-joo. 8Njé ke girkoje’t le Zabulon ei aru dɔg loo dɔg-gidé-joo. Njé girkoje’t le Joseph ei aru dɔg loo dɔg-gidé-joo. Njé ke girkoje’t le Benjamin ke dé tɔse nyankorji nat-non de’t ei aru dɔg loo dɔg-gidé-joo. 9Go nyange nè nga, m’an loo gerer ɓaa, m’an kosdooge ke se dè ɓee-ɓee bulei ɗik-ɗik ade doo asekum mbɔje de lé ndai girm. Dooge nè nga in-in dann girkoje dooge ke se dè ɓee-ɓee a, se dann girkoje le dooge malang ke dè dè nang nè ke tà tam de è gai-gai a, se kosdooge malang a tɔ. Dooge nè nga tulei kubuge ke nda ke bòi ɔr gide nja de nang ndêt-ndêt. Taɓai uwei mbi mar ji de’t ndai se nja de dɔ non kutu-ngar’t se non Ngonn bate’t. 10Dé tam tà se ndu de ke bòi beng d’ede nè: «Nube le jéi ke ndi kutu-ngar’t a, Ngonn bate a, á ei njékaje jèige.» 11Dooge ke danrán malang ndai se nja de dɔ an-in dè kutu-ngar se ngatɔgege a, se nyankundege ke sɔ ulei nan’t wàk. Dooge ke danrán undei ke burmba nang non kutu-ngar’t ɗɔyi Nube edi nè: 12«Kerɔte kuwe, maje kade ɗɔi se ndubra, se kumkunju, se ra oiyo, riɓar se tɔgmong se dèmong ei le Nube le jéi kuwe sár se non. Maje kade è titeke bè kuwe.» 13Ngatɔge karé dann madennge’t deje’m ede nè: «Dooge ke tulei kubu ke nda ke bòi yul-yul nè nga, ké ei nange? Ké in-in ra wa?» 14M’tel m’ile ngatɔge nè nga dè’t m’ede nè: «Kuwe’m, i i ger de mbak.» Ngatɔge nè nga ede’m ede nè: «Dé nè nga d’in dann nyantosowur ke bò’t. Dé togo kubuge le de ke bòi yul se mese Ngonn bate d’ade nda káng-káng. 15Gir’n ke nè á dé nda’n non kutu-ngar’t le Nube, dé ɗɔi’n kada a, ndɔ a, gile kei’t le’n ke tò se ninn’n gai. E ke ndi kutu-ngar’t à ra kei kubu dè de’t. 16Dé nè nga, ɓo se kunde mann à teli rai de gugu ndan lé a, kàde à tel kɔse de gugu ndan lé a, loo à tel nunge de gugu ndan lé a tɔ. 17Kerɔte kuwe, Ngonn bate ke nda dann kutu-ngar’t danné bɔp nga à è njèkul de a, à ɔr non de kaw se de tà ngur mann ndikumgajer’t. Nube à tise mann non kum de’t ndát-ndát a tɔ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\