NJE KE ROME 16

1Man m’tɔje sei kon nann jéi Phoebé. E ndi ra kule dann njékebe nange’t le Nube ke ndii kêm ɓee-bò ke Cenchrées. 2Uweii ke ra si’t se kêmnda káng se ri Kuwe-ɓee titeke njétaakêm-Kristge rai se nan bè. I rai se’n dè nyan malang ke è aw ndoo’n kade i rai se’n dè’t nga. E taa dè dooge ke rang bule ngain. Man ke mbain kuwe géa è taa dè’m a tɔ. 3I rai lapya Priscille se Aquilas, njémade kulege le’m loo kile mber’t le Jésu-Krist adi man. 4Dé nè nga, tep̂léa d’inge yo tede tà le’m. M’ra de oiyo ngain a, njétaakêm-Kristge malang ke ei Juipge lé géa rai de oiyo ngain a tɔ. 5I rai lapya njétaakêm-Kristge ke kebi nan kêm kei le de adi man tɔ. I rai lapya kotár le’m Epainète adi man. E kuwe è doo ke desêin kêm ɓeekon ke Asie ke unde kêm’n dè Krist’t nga. 6I rai lapya Marie ke ule ra’n ndibe tede tà le si adi man tɔ. 7I rai Andronikus se Junias njénojege le’m lapya adi man. Dé nga, ndɔ ke dé made dangaige le’m. Adronikus se Junias nga ei njékawkulege ke ri de ɓar ngain dann made dege’t. Dé dooge ke d’unde kêm de dè Krist’t kété ɓita man ɓai. 8I rai Ampliatus kotár le’m lapya adi man. E nga è doo ke um nan’t bɔk se Krist. 9I rai Urbain se Stachys kotár le’m lapya ngain adi man tɔ. Urbain nga è made kule kile mber Tà ke Maje le Krist made jéi ke kété. 10Apellès è njètaakêm-Krist ke get, i rai nin lapya adi man. Njékêmkei le Aristobule géa, i rai de lapya adi man. 11I rai njènoje le’m Hérodion lapya adi man. I rai lapya njétaakêm-Kristge ke kei le Narcisse adi man tɔ. 12Kon nann jéige Tryphène se Tryphose ke rai kule ɔri yàl-yàl tede le Kuwe-ɓee nga, i rai de lapya adi man. Kon nann’m Perside nga m’tár’n ngain. I rai nin lapya adi man. E géa, è doo ke ra kule ɔr yàl-yàl tede le Kuwe-ɓee tɔ. 13Rufus, doo ke Krist ɔr’n unde’n se ninn’n gai nga, i rai nin lapya adi man. Kon’n ke tò asenan se kon’m bè nga, i rai nin lapya ngain adi man tɔ. 14I rai Asyncrite se Phlégon se Hermès se Patrobas se Hermas se ngakon dege ke kebi se de nan lapya adi man. 15I rai Philologue se Julie, Nérée a, se kon nann’n Olympas a, se njé ke tooi se ninn de malang lapya adi man. 16Uwei nan kàde nan’t sêm i rai nan lapya tite ngakon nange ke njétaakêm-Kristge bè se kêmnda káng. Njékebe nange le Krist malang rai sei lapya tɔ. 17Ngakonmge, dooge ke utei nyan-ndó ke sei ndói mbeng kɔke nga, m’ra ndoo ra si’t le kade an-in de maje. Utei ra si mbeng ra de’t kɔke tede dé nga dé njé tɔse dè dooge nan’t a, dé njé kade dooge tosoi dann kaiya’t a tɔ. 18Dooge ke titeke bè nga, ei ɓer kulege le Kuwe-ɓee le jéi Krist ke get lé, nè ei njé ra kulege ke ɔje dè tà kêm de ei kuwe. Tàge ke nel ke tà de’t á dé libe’n kum njétaakêm-Kristge ke kundekêm le de ɓisir lé ɓai, d’ite’n dè de’t. 19Oiyo, kile koje le si nga kɔbe’n oso se loo mbit-mbit ade dooge malang geri ɓá. Gir’n ke nè á, m’ra’n ranel dè si’t. Nè m’ndige kade kum si unju dè nyanra ke maje’t a, kade i ndii kum dè ra si’t le kute nyanra ke majelé mbeng a tɔ. 20Nube ke kêmlom in rann’t à ade sei tɔgmong le kade i dumi dè njèban le si ngɔr ta. Maje kade kêmnoje le Kuwe-ɓee le jéi Jésu nain se si! 21Timothée, njèmade kule le’m ra sei lapya. Lucius se Jason se Sosipater ke ei njénojege le’m, rai sei lapya tɔ. 22Man Tertius ke njèndang magtub nè kade Paul nga géa, m’ra sei lapya tɔ se ri Kuwe-ɓee ke njè ɓe jèi nan’t. 23Gaius ke njè kei mba le’m ke njétaakêm-Kristge malang kebi nan kêm kei le’n, ra sei lapya. Eraste njè ngonm nar le njékonɓeege se ngokon jéi Quartus, rai sei lapya ngain. [ 24Maje kade kêmnoje le Kuwe-ɓee le jéi Jésu nain se si malang. Maje kade è titeke bè kuwe.] 25Ade j’ilei riɓar dè Nube’t. E aw se tɔgmong le kule’n dingem kêm si’t se go Tà ke Maje le Jésu Krist ke m’ile mber’n nga. Tà ke Maje nè nga kété mari è nyan ke tò loo ɓɔyɔn’t. 26Nè ɗarinè, Tà ke Maje nè nga kile ra’n ke nata. Titeke bè á dooge malang ke ei Juipge lé asikum ger Tà ke Maje le Krist takul magtubge ke njéribe-dè-tàge ke tà Nube’t ndangi. Nube ke Njèndi se non unn ndukunn nè nga titeke bè le kade dooge malang undei kêm de dènn’t a, ilei koje dènn’t a tɔ. 27Nube ke Njèkumkunju karé bere nga, maje kade riɓar è le’n sár se non takul Jésu-Krist! Maje kade è titeke bè kuwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\