TITE 1

1Man Paul ɓer le Nube se njèkawkule le Jésu-Krist. Man nga Krist ule’m le kade njé ke Nube tɔr de unde de se ninn de undei kem̂ de dènn’t. Kule ke Krist ule’m nga, è tede kade njè ke Nube tɔr de geri ngarankum tà ke uwe made nan se kile koje dè Nube’t a tɔ. 2Ger ngarankum tà ke uwe made nan se kile koje dè Nube’t nga à ade j’à j’undei kem̂ jéi tchên dè ndikumgajer se non. Nube è njè tam tà lanm lé. Ndu’n ke unn ɔje’n dè ndikumgajer se non kété mari ɓita unde nyange ɓai nga, à tur rang lé. 3Loo ke ndɔ le’n ke è kuwe ɔje nga ase deĵ ɓaa, è ribe dè tà le’n nga ke nata se go Tà ke Maje ke m’ile mber’n. E Nube ke njèkaje jèi kuwe á unn’n ndu’n ade’m kade m’ile’n mber Tà ke Maje nga. 4I ngonn’m Tite ke m’oji gir kundekem̂’t le jéi nga, maje kade kem̂noje se kem̂lom ke in ra Bɔ jéi Nube’t se ra Jésu-Krist ke njèkaje jèi nain sei. 5Man m’inyei dè goré loo ke Crète le kade i gɔl nyange ke nain ade aw maje se gonan-gonan. Taɓai man m’inyei le kade i tɔr ngatɔgege se kem̂ ɓee-bòge karé-karé unde de se go ndu’m ke m’unn m’adi. 6Ngatɔge ke rara géa, gar-gar à è doo ke tà karé bè uwe dè’n lé a, à è njè dinye karé luk-luk a tɔ. Ngannge le ngatɔge nga, gar-gar à ei njétaakem̂-Kristge, d’a kile tà nyanra ke pás-pàs dè de’t lé a, à ei njékaltàge lé a tɔ. 7Njèkan dè njékebe nange le Nube nga, gar-gar à è doo ke tà karé géa uwe dè’n lé tede è njèkan dè nyange le Nube. Gar-gar, doo ke njèkan dè njékebe nange le Nube à è doo ke njè kede yer éké njè ra wong lé, à è njè ra ɓer le yibe éké njè ɓeekos lé éké à è njè ra ɓer le nyankinge ke se dè naje’n lé lé. 8Nè gar-gar à è njè ra mba a, njè ndige nyan ke maje a, à ndi kum’n karè a, à è njè ra nyan se dè naje’n a, à è doo ke tò se ninn’n a, à è njè kunde kumkunju dè rann’t a tɔ. 9Njèkan dè njé kebe nange le Nube nga, gar-gar à è doo ke njè nda njáng dè ngarankum tà ke uwe made nan se nyan-ndó ke maje ke ndɔ ke dé ndó’n. Titeke bè á è à kasekum kin’n se njé kɔse tà tànn’t mbeng-ge dè tà’t a tɔ. 10Ɗarinè, njékaltàge se njé kɔje tàge ke raikarè se njé libe kum dooge bulei ngain dann Juipge ke njétaakem̂-Kristge kuwe mbain. 11Dooge nè nga, gar-gar maje kade uwe tà de. Dé njé tête tà tchap-tchap ndó dooge ndonm’n de bere mbak nang ndalang-ndalang tede le kinge’n nyan ke nal naje’n. 12Njèribe-dè-tà le de karé ke kinge de kuwe tam ede nè: «Dooge ke ndii kem̂ ɓee ke Crète nga, ei njé lanmge se ndɔge malang. Ei tooi asinan se dan-tonge ke majelé a, ei doo nyankusege ke njé dabege a tɔ.» 13Tà ke njèribe-dè-tà le de tam nè nga è tà kerɔte kuwe. Gir’n ke nè á, in se de i ndáng de le kade d’unju dè kundekem̂’t le de. 14Taɓai in se de i ndáng de le kade dé liger dè sú tàge le Juipge éké dè ndukunnge le dooge ke njé tur gide de kade ngarankum tà nga lé. 15Njé ke unji nyang-nyang nga, nyan malang è ke unju nyang-nyang tede le de. Nè njé ke minei se njé ke unni mbi de dè tà’t nga, nyan karé bè ke unju nyang-nyang tede le de goto. Gos nyanger se tàgir ke kem̂ de’t è ke mine tanm-tanm. 16Dooge nè nga tami edi nè: N’geri Nube, nè nyanra de ɔrgir de titeke dé ger Nube ndan lé. Dooge nè nga ei dooge ke tooi yêr tàkum Nube’t. Dé njé dum nange, d’ase ra nyan ke maje karé bè géa lé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\