HEBREOS 1

1Ti mräkätre, nitre Ngöbö kukwei niekä, köböire Ngöbökwe blitabare bäre bäre bätäkä ngwarbe ni mräkä kirakira ben. 2Akwa kä mrä ne ngwane abko Ngöbökwe blitabarera ünän täte nibe niara Odei jen kwe Jesukristo ye köböire. Ngöbökwe ja Odei mikani jändrän jökrä bkänkä amne niara köböire Ngöbökwe kä käinta amne kä temen dätebare. 3Ngöbö Odei ye abko tä Ngöbö töi kuin bä nuäre mike gare nie. Erere arato, Ngöbö Odei abko ja kwrere Ngöböbe amne Ngöbö abko ño, ye abko tä bä mike metre ta nie. Mdakäre abko, Ngöbö Odei ye arabe tä jändrän jökrä ketete kuin ketetibe ja kukwei di kri köböire. Erere arato, kukwe kämekäme nibtä ye dianinkä jökrä mento nibtä kwe, käkwe ni bätäninte amne ni mikani merebe jökrä kwe, bti nikaninta kä käinbti, känti Ngöbökwe mikani bäri ütiäte kri, ye bä mikakrä mikani täkänintbe kwe ja küde ruenkri. 4Amne Ngöbökwe mikani bäri ütiäte kri angeletre ngwä. Niara kädekani ño Ngöbökwe, ye abko namani bäri ütiäte angeletre jökrä bti ta abko namani bare kore. 5Angele ñakare jire iti abko ie Ngöbökwe niebare krörö: Ma abko ti Odei tikwe, ye abko tita mike gare ni jökräye mtare, niebare Ngöbökwe niara Odei Jesuye. Erere arato, angele ñakare jire iti, ie Ngöbökwe niebare krörö: Ti rabadre niara Rün jen kwe amne, niara rabadi ti Odei jen tikwe, abko Ngöbökwe niebare ñakare jire chi kore angelebtä. 6Akwa tärä mda Ngöbö Kukweibtä, Ngöbökwe ja Odei mubai mikani gare ni jökräye angwane, niebare kwe: Angele Ngöbökwe jire jökrä käkwe niara mika ütiäte jae, niebare Ngöbökwe. 7Amne angelebtä abko Ngöböta niere krörö ja Kukweibtä: Tita angele tikwe mike näin jötrö müre kwrere amne niaratre tä sribi nuene ñukwä jutra kwrere tikrä, nieta Ngöbökwe. 8Akwa Ngöbö Odei Jesu abkobtä nieta krörö Ngöbö Kukweibtä: Ngöbö, mata gobrane, ye rabadi kärekäre amne, mata gobrane kuin era metre ni jökräbtä. 9Mata jändrän jökrä kuin tarere amne, jändrän jökrä kämekäme, yebtä ma mätä. Ye mdenbtä abko Ngöbö makwe käkwe ma dianinkä jenena jakrä amne, kä nuäre mikani täte jökrä mabtä abko köböire ma mikani bäri ütiäte kri ma kukwe muko mda mda ngwä, abko Ngöbökwe niebare niara Odei Jesubtä. 10Erere arato, Ngöböta niere krörö btä: Ti Dänkien, kena dekä makwe kä temen ne dätebare amne, ja kise jenbti makwe kä käinta dätebare. 11Angwane kä ye abko näin jökrä ta, akwa ma abko tädi kärekäre. Dän tä kite ngututure tä niken ngwarbe jökrä, ye kwrere kä temen, kä käinta näin ngwarbe jökrä. 12Amne dän mriakata, ye kwrere makwe kä temen amne kä käinta mriadikä jökrä. Amne nita dän mdara jire kite jabtä, ye kwrere makwe kä kwitadi jökrä. Akwa ma abko tädi ja kwrere kärekäre amne ma ñan krütadi jire chi, abko Ngöböta niere ja Kukweibtä niara Odei Jesubtä. 13Erere arato, Ngöbökwe niebare krörö niara Odeiye: Kä bäri ütiäte kri ti küde ruenkri, ne känti jakwe täke nete. Ye känti ma raba abti tikwe ma rüe mikadi jökrä ma ngoto täni, niebare Ngöbökwe ja Odei Jesuye. Ye kwrere abko angele ñakare jire iti, ie Ngöbökwe kukwe niebare kore, 14ñobtä ñan angwane angele jökrä abko üai sribikä Ngöbökrä amne, nire nire rabadre dianintari abko Ngöböta angele juen die mike.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\