JUAN 20

1Yebti köbö kena bämänte dekä, María Magdalabo rikaba dobobti. Kä näma iko dekä angwane rikaba. Yebti nikani nebe dobobti angwane, jä kri mikani kä mkäbti, ye abko nämanena dianinkä mento, btä okwä namani. 2Angwane nikani betekäta gwäkäre nebeta Simón Pedro känti amne ti ja töitikaka Jesube abko Jesu näma tarere kri ye känti, käkwe nieba nunye: ¡Ni Dänkien ngwäkä jänikani doboibti mentokwäre amne mikani mdente mda ñan nebe gare jire chi nunye! nieba kwe nunye. 3Abtä Pedro amne ti rikaba mda Jesu doboi tuen. 4Nun nibu rikaba betekä gwaire, akwa ti rikaba betekä bäri jötrö Pedrokrä, aisete ti rababa käne dobobti. 5Ti rababa dobobti, käkwe ja mikateba timonkwäre, bti tikwe nikraba nguse amne dän te Jesu mrianinte aibe näma nguse, btä ti okwä rababa, akwa ti ñan rikaba nebe kä mkäte nguse. 6Yebti Simón Pedro rikaba nebe köre ti jiebti angwane, rikaba nebe kä mkäte nguse angwane, dän kukwän te Jesu mrianinte ye aibe kwanba ie. 7Mdakäre abko, dän kukwän mdara jire, te Jesu dokwä mrianinte, ye abko näma mrianinkä kuin, näma mikani jenena dän kukwän bäri kri ye bäre mento abko kwanba ie arato. 8Yebti ti rababa käne dobobti abko rikaba nikren kä mkäte nguse arato angwane, kukwe nakaninkä ño ño Jesubtä tikwe tuaba jökrä angwane, tikwe tödekaba bti. 9Akwa ye känenkri, Jesu rükadreta nire tä tikani Ngöbö Kukweibtä, ye abko ñan nükani gare metre nun ja töitikaka Jesube ie, aisete nun ñan näma mike era. Akwa tikwe tuaba angwane, batibe rababa era tikrä, käkwe tödekaba bti. 10Yebti nun nibu ja töitikaka Jesube ye rikabata gwä nebeta ja gwiriete. 11Angwane María rikabata nebeta dobobti Pedro amne ti jiebti. Abti Pedro amne ti rikabata gwä angwane, María aibe namani müen dobobti. Niara namani müen kore, käkwe ja mikaninte timonkwäre nikrakäre kä mkäte nguse. 12Angwane angele nämane nibu nguse, btä okwä namani. Angeletre ye abko btä dän ngwen bürere jökrä abko nämane täkänintbe nguse. Jesu dokwä nämane, yekri angele nämane iti amne Jesu ngoto, yekri abko angele nämane iti mda abko btä María okwä namani. 13Angwane angeletre ye käkwe niebare Maríaye: ¿Mata dre müaire ti mräkä? niebare kwetre ie. Angwane María käkwe niebare mda: Ti Dänkien ngwäkä jänikani tikän amne mikani mdente ñan nebe nüke gare tie, aisete tita müaire ye, niebare kwe angeleye. 14Maríakwe niebare kore, ye btäräbe nikrabareta ja trökri kwe angwane, Jesu nämane känime ken, btä okwä namani. Akwa Jesu ara nämane yete abko ñan nükani gare Maríaye. 15Akwa Jesukwe niebare ie: ¿Mata dre müaire ti mräkä? ¿Nire känäntarita näin makwe? niebare kwe ie. Akwa ni ye abko nämane nura ngibiare, María namani nütüre, aisete niebare kwe ie: Ma nikani ti Dänkien ngwäkä ngwena ne ngwane, makwe mikani mdente mda, ye makwe nie tie, ti mräkä, amne ti näin tuenta, niebare kwe ie. 16Abtä Jesukwe niebare mda ie: ¡María! niebare kwe ie. Ye btäräbe María nikwitaninte, käkwe niebare hebreore Jesuye: ¡Rabuni! niebare kwe. (Ye abko “Dirikä tikwe” niebare kwe.) 17Angwane Jesukwe niebare mda ie: Ti ngämi nikenta ti Rün känti kä käinbti, aisete makwe ñan ti ketate, akwa nänta ti mräkätre ja töitikaka tibe ye känti amne makwe nie krörö ietre: Ti bike nikenta ti Rün amne mun Rün känti kä käinbti. Erere arato, Ngöbö tikwe amne Ngöbö munkwe, känti ti bike nikenta, tikwe nini, ye abko makwe nie kore ietre. Abko kore se, niebare Jesukwe Maríaye. 18Ye erere bkänä, María nikaninta, namaninta gwi angwane, Dänkien tuani kwe ye tanba kwe nun ja töitikaka Jesube yeye. Erere arato, Jesukwe blitabare ño ño ben, ye erere nieba jökrä kwe nunye. 19Yebti köbö kena bämänte ye arabe näire nun ja töitikaka Jesube näma ja ükaninkrö gwi, akwa nane nitre israelita ji dokwäte käkwe nun kadre ngite arato abko jürä rababa nunbtä, aisete nun näma ja ükaninkrö, ye känti nunkwe jukwe dikaba jabti, akwa batibe Jesu rababa gwi amne rababa nünaninkä nun ja töitikaka ben ye ngätäite, käkwe nieba nunye: Kä jäme Ngöbökwe raba munbtä, nieba kwe nunye. 20Jesukwe ñäkäba kore, ye btäräbe klabo träin kisebtä amne buko träin kronante mikaba tuadre kwe nunye angwane, kä rababata nuäre krübäte nunbtä nun Dänkien tuareta. 21Angwane Jesukwe niebata mda nunye: Kä jäme Ngöbökwe raba munbtä. Ti Rün käkwe ti juani ño, ye kwrere ti bike mun juen arato, nieba kwe nunye. 22Ye btäräbe müre täkäba kwe nunbti, käkwe nieba nunye: Ngöbö Üai Deme kaen ngäbti munkwe. 23Nire nire ngite abko diandrekä btä munkwe niedi ie, ye erere Ngöbökwe dianinkära btä; akwa nire nire rabadi ngite kärekäre munkwe niedi ie, ye abko Ngöbökwe ñan ngite dianinkära btä, nieba Jesukwe nun ja töitikaka benye. Bti Jesukwe kä mikakaba. 24Jesu rükabata kena nun ja töitikaka ben ngätäite, ye näire abko ni iti ja töitikaka ben kädian näma Tomás abko näma ñakare nunbe yete. Tomás ye mden abko kädian näma “Munkin” abko näma ñakare angwane Jesu rükabata. 25Yebti Tomás rükabata angwane, nun ja töitikaka Jesube käkwe nieba ie: Nunkwe ni Dänkien turi mtare, nunkwe nieba ie. Akwa Tomás abko käkwe nieba mda nunye: Tikwe ñan klabo träin tuadre kisete amne tikwe ñan kise kräkia mikadre klabo träinte, erere arato buko träin kronante, te tikwe ñan kise mikadre, ne ngwane tikwe ñan mun kukwei mikadre era jire chi, nieba kwe nunye. 26Abti bämän krati mda nun ja töitikaka Jesube näma ja ükaninkröta jökrä bämänte angwane, Tomás näma siba yete angwane, nunkwe jukwe dikaba arato, akwa batibe Jesu rababa gwi amne rababa nünaninkä nun ngätäite, käkwe niebata nunye: Kä jäme Ngöbökwe raba munbtä, nieba kwe nunye. 27Yebti nieba kwe mda Tomáye: Tomás, kise mike tie nete amne ti kise träin ne mike ñäräre, bti ti krona träin ne te kise krien tie, bti kukwe ñan tä nebe era makrä, ye kwrere makwe ñan nuen mda, käkwe kukwe tibtä ye mika era jae, nieba Jesukwe ie. 28Angwane Tomákwe ngrateba kri, käkwe nieba Jesuye: ¡Ma abko ti Dänkien tikwe amne Ngöbö tikwe! nieba kwe ie. 29Angwane Jesukwe nieba mda ie: Mata ti tuenta ja okwä jenbti, aisete ti ara abko makwe miri era, käkwe tödiri tibti ñan ñan; akwa nire nire tä ti tuen ñakare akwa tä ti kukwei mike era jae amne tä tödeke tibti, ni yebtä abko kä rabadi bäri nuäre krübäte amne Ngöbökwe ja di biandi ietre, nieba Jesukwe Tomáye. 30Jesu abko nämane sribire nun ja töitikaka benbe kä nebtä angwane, Ngöbö di näma ben ye bä mikakrä abko sribi ñan tuabare nuenba kabre mda kwe nun ja töitikaka ben okwäbti, akwa ye abko tikwe tikaba ñakare jökrä tärä nebtä. 31Akwa munkwe kukwe kuin Jesubtä mikadre era jae amne Ni Dianinkä Ngöbökwe abko Jesu ara amne niara abko Ngöbö Odei, ye abko rabadre era munkrä amne munkwe tödekadre bti, abkokäre tikwe kukwe ne tikani. Mdakäre abko, munkwe tödekadre Jesubti, ye köböire munkwe nünandre kärekäre Ngöböbe, abkokäre tita kukwe ne tike.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\