JUAN 21

1Jesukwe ñäkäba kore Tomáye. Abti Jesukwe ja mikabata tuadre mda nun ja töitikaka benye ñö okwä kri kädianta Tiberias ye köräbtä. Ñö okwä kri ne arabe kädianta Galilea arato, känti kukwe rakakaba krörö: 2Simón Pedro näma Tomábe yete. Tomás ye arabe kädian näma “Munkin” abko näma yete. Erere arato, Natanael nünanka juta Canáte kä Galileate amne Zebedeo ngobo nibu, btä nun ja töitikaka Jesube näma nibu mda yete. 3Angwane Simón Pedro käkwe nieba nunye: Ti bike niken gwa gaen, nieba kwe. Angwane nunkwe nieba Pedroye: Nun bike niken siba mabe, nieba nunkwe. Ye erere bkänä, rikaba, rankwaba rute amne rikaba gwa gaen. Akwa ye näire deo käbä rababa ñakare jire gwabtä. 4Abti kä jataba ngwen dekä angwane, batibe Jesu rababa ñö okwä köräbti yete, akwa Jesu ara näma yete, ye abko ñan rükaba gare nunye. 5Angwane Jesu käkwe nieba nunye: ¿Gwa tärä munkwe ya ti mräkätre? nieba kwe. Nunkwe nieba ie: Gwa ñakare nunkwe, nunkwe nieba Jesuye. 6Abtä Jesukwe nieba mda nunye: Krade kiteta ñöte küde ruenkri rubtä timon yete munkwe angwane, mun käbä rabadi, nieba kwe nunye. Ye erere nunkwe nuenba angwane, gwa rababa kratibe dikaro kradete, aisete krade ñan rababa näkäita kukwäne nebeta rute nunye. 7Angwane ti ja töitikaka Jesube abko Jesu nämane tarere kri abko käkwe nieba Pedroye: ¡Ni Dänkien ara tä ñö köräbti se! tikwe nieba. Tikwe nieba kore, ye jaraba Simón Pedroye angwane, jötrö ngwarbe dän kitaba jabtä kwe, bti rankwaba ñöte, rikaba jübenkä nebe Jesu känti. 8Angwane nun mda mda ja töitikaka Jesube abko rikaba ru ngwena janknu nebe ñö köräbtä. Akwa gwa rababa kabre kradete, ye abko nun rikaba jäke bätärekä bätärekä nebe ñö köräbtä. Nun näma bä känime bäsi metro siento krati näre ñökrä ken, aisete rababa gwa ngwena nebe ñö köräbtä. 9Abti rababa ñö köräbtä jate, rankwaba timon angwane, ñukwä oto näma bukaninte kwati kwanba nunye. Ñukwä yebti abko gwa näma mikani krati amne ban näma mikani arato. 10Angwane Jesukwe nieba nunye: Gwa nöka munye, ye ngwen ruäre kukwadre nete, nieba kwe nunye. 11Angwane jötrö Simón Pedro rikaba rute käin, kä rikaba krade ngwena nebe jate. Gwa krikri be näma kradete, ye tanba angwane, gwa näma siento krati bti gre ketebu bti krä jätäbti krämä (153) kradete. Gwa näma kabre kore, akwa krade rötateba ñakare. 12Yebti Jesukwe nieba mda nun ja töitikaka benye: Mun jakwe mröre, nieba kwe. Ye erere nun rikaba, akwa Jesu abko ni Dänkien ara abko rababa gare nunye, aisete Jesu abko nire ye abko ja ñan rükaba töre nunye ngwentari ie. 13Yebti Jesukwe krötaba nun ken, käkwe ban amne gwa dianba kisete, bti bianba kwe nunye kwetadre. 14Ne ngwane abko Ngöbökwe Jesu mikaninta nire, yebti Jesukwe ja mikaba tuare bämäkäre nun ja töitikaka benye. 15Nunkwe mröba ünän jökrä angwane, Jesukwe nieba Simón Pedroye: Simón, Jonás ngobo, ¿mata ti tarere bäri ni mda mda noko ngwä ya? nieba kwe ie. Angwane Pedrokwe nieba mda ie: Jän, ti Dänkien. Ma tare kri tikwe ye garera mae, nieba kwe Jesuye. Angwane Jesukwe nieba mda ie: Nitre tödekaka tibti tä obeja ngäbäli kwrere, ye makwe buka, nieba kwe Pedroye. 16Yebti Jesukwe niebata bobuta ie: Simón, Jonás ngobo, ¿mata ti tarere era metre ya? nieba kwe ie. Angwane Pedrokwe niebata Jesuye: Jän, ti Dänkien. Ma tare kri tikwe, ye garera kuin mae, nieba kwe ie. Angwane Jesukwe nieba mda ie: Nitre tödekaka tibti tä obeja kwrere, ye makwe ngibia, nieba kwe ie. 17Yebti bämäkäre Jesukwe niebata mda Pedroye: Simón, Jonás ngobo, ¿mata ti tarere era metre ya? nieba kwe ie. Jesukwe kukwe arabe ngwiantariba bämä jire ie, abtä moto rababa ulire, käkwe nieba Jesuye: Ti Dänkien, kukwe gare jökrä mae, aisete ma tare kri tikwe, ye gare kuin mae, nieba kwe ie. Abtä Jesukwe nieba mda ie: Nitre tödekaka tibti tä obeja kwrere, ye makwe buka, nieba kwe ie. 18Yebti Jesukwe nieba mda ie: Ti bike kukwe era erere niere krörö mae: Ma nämane bati angwane, ma nämane ja dätere, bti ma tö nämane nebe rikai mdente erere, känti ma nämane niken. Akwa ma rabara unbre angwane, makwe ja küde aibe ngökadite amne ni mdakwe dän kitadi mabtä amne, ma ñan tö näin abko känti ma jänäin, nieba Jesukwe Pedroye. 19Jesukwe nieba kore Pedroye, ye abko Pedro krütadi ño krusobtä abko Jesu tö rababa niei biare ie, abkokäre nieba kore kwe ie. Erere arato, Pedro krütadre, yebti abko Ngöbö rabadre käikitaninkä kri abko Jesukwe mikaba gare ie, käkwe nieba kore ie. Yebti Jesukwe nieba mda Pedroye: ¡Makwe dikaka janknu ti jiebti, ie ti tö! nieba kwe ie. 20Jesu amne Pedro näma dikekä ñö köräbäre, ye btäräbe Pedrokwe nikrabata ja jiebti angwane, ti ne mden Jesu näma tarere, ye rükaba niaratre jiebti abko btä Pedro okwä rababa. Ti näma täkänintbe känime Jesu ken mröre mrä Jesube Pascua näire angwane, tikwe nieba Jesuye: ¿Ti Dänkien, nirekwe ma kitadi ngise ma rüeye müre ketadre? tikwe nieba Jesuye abko rükaba Jesu amne Pedro jiebti. 21Ti ne mden abko rikaba tuen Pedroye angwane, Pedrokwe nieba Jesuye: ¿Ti Dänkien, niara sebtä abko dre rakadikä? nieba kwe Jesuye. 22Abtä Jesukwe nieba Pedroye: Ti tö rabadre ni se mikai nüne janknu angwane, tädre nire angwane ti jatadreta kä nebtä, aisete ye ñan rabadre ütiäte makrä. Akwa ma abko käkwe dikaka janknu ti jiebti, nieba kwe ie. 23Jesukwe nieba kore Pedroye, yebtä abko ti ñan krütadre jire abko ja mräkätre ruäre tödekaka Jesubti kä rababa niere jae kwärikwäri. Akwa Jesukwe ñan nieba kore, akwa nieba krörö kwe: “Ti tö rabadre ni se mikai nüne janknu angwane, tädre nire angwane ti jatadreta kä nebtä, ye ñan rabadre ütiäte makrä,” nieba Jesukwe. 24Ti abko btä Jesukwe blitaba Pedrobe abko käta tärä ne tike amne, tikwe kukwe tuaba Jesubtä ja okwä jenbti erere tita niere metre, aisete kukwe ne abko era metre erere abko gare nie. 25Jesu nämane sribire kä nebtä angwane, sribi kri namani bare kabre mda ie, aisete kukwe ye tikadre jökrä ja täritäri täräbtä angwane, tärä ye käi rabadre ñakare kä nebtä, raba ruen tie. Abko kukwe nakaninkä kore Jesubtä. Abko kore se. Ne ngörä.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\